Protokół Nr XIII/08

Protokół Nr XIII/08

 

XIII Sesja V kadencji Rady Gminy Narew odbyła się 19 lutego 2008 roku w dużej Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ul. Mickiewicza 101.

Obrady XIII Sesji Rady Gminy Narew otworzył o godz. 11.00 Przewodniczący Rady Eugeniusz Dudzicz.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Dudzicz powitał radnych, Wójta Jakuba Sadowskiego, Z-cę Wójta Mariusza Żukowskiego, Skarbnik Gminy Halinę Niesteruk, radnego powiatowego Stefana Kuczyńskiego, przedstawicieli firmy transportowej „Veolia” z Bielska Podlaskiego, radcę prawnego, sołtysów, dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych oraz wszystkich zebranych.

Następnie Przewodniczący Rady Eugeniusz Dudzicz na podstawie listy obecności poinformował, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 12 radnych i stwierdził prawomocność obrad. Nieobecni radni: Jarosław Kiryłowicz, Jerzy Sakowski i Piotr Ostaszewski. W trakcie sesji przybył radny Jerzy Sakowski, w związku z czym stan obecnych radnych wzrósł do 13. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do oryginału protokołu.

 

Ad. 2

Przewodniczący przeczytał wniosek o zmianę porządku obrad stanowiący załącznik Nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są inne uwagi i wnioski do zaproponowanego porządku obrad.

Innych uwag i wniosków nie zgłoszono.

Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad wraz ze zmianą. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. Za przyjęciem porządku głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Rada zatwierdziła następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad XIII Sesji Rady Gminy.

2.      Ustalenie porządku dziennego.

3.      Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy.

4.      Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

5.      Omówienie problemów komunikacyjnych gminy z udziałem przedstawicieli firmy transportowej VEOLIA z Bielska Podlaskiego.

6.      Podjęcie uchwał:

-        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok,

-        w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Narew;

-        w sprawie uchwalenia „Koncepcji zagospodarowania wodnego szlaku turystycznego rzeką Narew”; (prezentacja multimedialna)

-        w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Hajnowskiego;

-        w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego;

-        w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narew;

-        w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Narew;

-        w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Narew;

-        w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

-        w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Szkoły Filialnej w Łosince;

-        w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą na część działki położonej w miejscowości Narew gm. Narew.

7.      Interpelacje i zapytania radnych.

8.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

9.      Wolne wnioski, informacje.

10.  Zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Gminy Narew.

 

Ad. 3

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z XII Sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w biurze rady i dzisiaj jest wyłożony na stoliku protokolanta. Jeżeli do końca Sesji nie zostaną zgłoszone uwagi do protokołu, będzie to oznaczało, że protokół został przyjęty bez uwag.

Uwag do końca Sesji nie wniesiono.

 

Ad. 4.

Wójt poinformował między innymi:

Remontowaliśmy nawierzchnie dróg i maszyny. Równiarka przeszła kapitalny remont. Obecnie w remoncie jest koparka.

Zarząd Województwa Podlaskiego poinformował nas, że Ministerstwo Sportu i Turystyki przyjęło program budowy boisk pod nazwą „Boisko w mojej gminie. Orlik 2012”. Zgłosiliśmy chęć budowy boiska. Okazało się, że w tym roku dofinansowanie uzyskało 20 gmin. Nasza gmina jest na liście rezerwowej.

Otrzymaliśmy dzisiaj informację z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji. Jest ona na poziomie z roku ubiegłego.

Mamy umowę o współpracy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Otrzymaliśmy z Dąbrowy Górniczej propozycję, żeby założyć „wioskę internetową – kształcenie na odległość na terenach wiejskich”. Polega to na stworzeniu centrum internetowego w gminie. Dyrektor Biblioteki jest zainteresowana tym, żeby umiejscowić to u siebie. Warunkiem jest zatrudnienie na 5 lat dwóch lub trzech osób. Jedną z nich na pełen etat, pozostałe na umowę zlecenie. Do końca czerwca tego roku projekt finansuje Fundacja, a potem będziemy musieli to przejąć. Od wielkości pomieszczenia zależy ilość stanowisk komputerowych, maksymalnie może ich być 15. Będzie założona sieć, zainstalowany alarm, dostarczone meble oraz opcjonalnie projektor multimedialny. Sprzęt należałoby ustawić w dużej sali GBP, przez co trzeba będzie wycofać się z organizowania imprez.

Nawiązałem kontakt ze Stowarzyszeniem „Szukamy Polski”, które razem z Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Białymstoku oraz Telewizją Białystok realizuje projekt pt. „Szukamy Narwi”. Informacja o projekcie stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. Wójt zacytował z ww. informacji: „Narew to miasteczko niesłusznie zapomniane, omijane na trasach turystycznych wypadów. Mogłaby się stać centrum kulturowym regionu. Na zachód od miasteczka rozciąga się świat kultury łacińskiej, na wschodzie – prawosławnej. Projekt informacyjno-szkoleniowy ma na celu obudzenie wśród mieszkańców Narwi świadomości o bogactwie kulturowym ich miasteczka, lepsze wzajemne poznanie się, zbliżenie społeczności miejskich i wiejskich, jak również propagowanie przyjaznych kontaktów społecznych różnych środowisk na bazie wspólnego przedsięwzięcia.” W centrum Narwi zostanie ustawiona tablica informacyjna, na której będzie opisana krótka historia każdego domu w Narwi.

Firma Pronar wystąpiła oficjalnie z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji na 1000 miejsc: ma to być hotel z pełnym zapleczem rekreacyjno – sportowym i basenem, który ma stanąć przy ul. Ogrodowej przy stacji paliw. Musimy skanalizować ul. Gnilica i postawić przepompownię. W tym roku będziemy prosić Radę, aby wprowadzić do wydatków budżetowych przygotowanie projektu budowy tego odcinka kanalizacji.

Dyrekcja firmy transportowej „Veolia” z Bielska Podlaskiego wyszła z propozycją przejęcia od gminy dowożenia dzieci. Przy okazji spróbujemy rozwiązać problemy komunikacyjne całej gminy. Są plusy i minusy takiego rozwiązania. Tej sprawie poświęcony będzie punkt dzisiejszych obrad rady.

Dzisiaj wycofaliśmy uchwałę dotyczącą regulaminu wynagradzania nauczycieli z tego względu, że odbyliśmy spotkanie z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa w Narwi, po którym chcemy zmienić projekt tej uchwały i wtedy poddać pod obrady rady. Chodzi przede wszystkim o to, że trzeba dopracować zapisy dotyczące dodatku motywacyjnego.

Lada moment zaczną być przyjmowane wnioski o dofinansowanie inwestycji gminnych.

Była u mnie Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bielsku Podlaskim. Szkoła ta będzie obchodziła 35-lecie działalności. Pani Dyrektor poprosiła o sponsorowanie tego jubileuszu, więc przekazałem jej albumy promocyjne. Chcemy nawiązać współpracę z tą placówką. Razem z Panią Dyrektor NOK odbędziemy kolejne spotkanie z Panią Dyrektor Szkoły Muzycznej. Pismo Pani Dyrektor stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

 

Ad. 5.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Zastępcy Dyrektora firmy „Veolia Transport Bielsk Podlaski” Grażynie Fołtyga – Król, która powiedziała, że firma „Veolia” od końca grudnia 2005 roku jest firmą prywatną z udziałem Skarbu Państwa. Wywodzi się z firmy francuskiej i ma oddziały na całym świecie. Zatrudnia około 80 tys. pracowników na całym świecie. W Polsce z udziałem „Veolii” sprywatyzowanych jest 16 firm. W innych spółkach należących do grupy „Veolia” przewozy dzieci do szkół stanowią znaczący procent działalności. W Bielsku Podlaskim jest to działalność, która dopiero się rozwija, ponieważ wszystkie okoliczne gminy posiadają swoje autobusy. W ostatnim okresie gminy coraz chętniej rozmawiają na temat oddania przewozów przewoźnikowi zewnętrznemu. Bierze się to stąd, że koszty dowozu dzieci w gminach nie są małe, poza tym jest sporo mieszkańców, którzy chcieliby poruszać się po gminie w sposób sprawny, a gmina nie może prowadzić przewozów otwartych. Mieszkańcy piszą do przewoźników, że nie mają możliwości dotarcia w określone miejsce. Rynek przewozowy jest trudny, ponieważ coraz więcej ludzi ma swój środek lokomocji, ale jest gro osób, dla których jedynym jest autobus. „Veolia” jako przedsiębiorstwo prywatne musi rządzić się prawami ekonomii. Dlatego wystąpiliśmy z propozycją przejęcia przewozów dzieci. Na dzień dzisiejszy propozycja jest bezcyfrowa. Potrzebne są konkretne dane, by wyliczyć koszty. Jeżeli byłaby chęć współpracy to jesteśmy w stanie przeprowadzić analizę, obliczyć koszty, wykazać potencjalną oszczędność dla gminy. Przykładem gminy, która przekazała dowóz dzieci przewoźnikowi jest Gmina Wyszki. Od września 2007 roku przewozy dzieci w Gminie Wyszki wykonywane są 4 autobusami: jeden dzierżawiony jest od gminy. Przejęliśmy tam też wszystkich kierowców do wykonywania tej usługi. Rozkład jazdy pozostał taki sam. Ustalone zostały miejsca przystankowe, ponieważ tam takich nie było. Można ten projekt przełożyć na Gminę Narew. Od niedawna uruchomiliśmy z Bielska Podlaskiego przewozy do firmy „Pronar”. Rozkład jazdy autobusów jest dopasowany do zmian pracy zakładu.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Narwi Pani Alinie Kononiuk, która przedstawiła trasy jazdy autobusów dowożących dzieci. Jest to siedem tras: dłuższych i krótszych. Pani Dyrektor pokazała na mapie omawiane trasy. Powiedziała, że dzieci dowożone są pięcioma środkami transportu. W chwili obecnej dowożonych jest 183 dzieci w wieku od 5 do 16 lat. Powiedziała, że dowożenie jest solidnie zorganizowane: w każdym autobusie jest opiekun. Są miejsca odległe, gdzie się jedzie po jedno dziecko.

Grażynia Fołtyga – Król powiedziała, że w Gminie Wyszki też są opiekunowie, tak samo jak było w przewozach zamkniętych. Są to pracownicy gminy. Funkcjonuje to na tych samych zasadach, co poprzednio. Przewożenie przejmujemy na takich samych trasach. Istotną rzeczą są punkty przystankowe. Zatrzymywanie się autobusu następuje tylko i wyłącznie na przystankach. Kierowca nie ma prawa zatrzymać się w innym miejscu. Należy ustalić miejsca, w których autobus powinien się zatrzymać i ustawić tan słupki przystankowe.

Wójt powiedział, że gmina nie ma dobrego zaplecza naprawczego, a nie stać nas na autobusy nowe. Liczyć się trzeba z tym, że będzie konieczne kupowanie następnych autobusów. Przy przewozach zleconych na pokrycie kosztów złożyliby się i uczniowie i pasażerowie. W takiej samej postaci „Veolia” zapewne nie byłaby w stanie realizować naszych tras, ponieważ my dążyliśmy do tego, aby autobusy zapełnić, więc nie zostają tam wolne miejsca dla pasażerów. Idea jest dobra, ponieważ firma transportowa jest firmą specjalistyczną. Na nasze potrzeby należałoby zostawić autobus przy szkole i drugi przy urzędzie. W takim wypadku przewozy musiałyby być realizowane transportem firmy przewozowej. Przejęcie przewozów mogłoby nastąpić nie wcześniej niż od początku roku szkolnego.

Grażyna Fołtyga – Król dodała, że autobus w Gminie Wyszki jest dzierżawiony tylko i wyłącznie do dowozu dzieci do szkół.

Jerzy Sakowski powiedział, że należy rozważyć sprawy finansowe: co nas drożej by kosztowało.

Grażyna Fołtyga – Król powiedziała, że nie ma przeprowadzonych analiz, ale na pewno byłyby oszczędności, np. z przejęcia kierowców, z tytułu napraw autobusów. „Veolia” korzysta z cen rabatowych przy zakupach paliwa i części do autobusów, odlicza VAT. Gmina uzyskałaby dochód z wydzierżawienia autobusu i miejsca parkingowego.

Jan Selwestruk powiedział, że niepokoi go to, że dzieci będą jeździć z osobami starszymi, nietrzeźwymi i niekulturalnymi.

Grażyna Fołtyga – Król powiedziała, że w autobusie jest opiekunka. Po drugie kierowca ma dbać o bezpieczeństwo przejazdu, więc nie zabierze osoby nietrzeźwej. Każdy z kierowców wyposażony jest w służbowy telefon komórkowy, więc ma połączenie w firmą i z policją.

Eugeniusz Dudzicz powiedział, że należałoby powołać komisję, która rozważyłaby sprawę przekazania przewozów i przedstawiła wnioski Radzie.

Wójt powiedział, że otrzymywał wiele zgłoszeń od sołtysów i mieszkańców przede wszystkim z Białek, że jest za mało kursów autobusów. Powiedział, że trzeba pamiętać o ludziach na wsi. Po drugie przez dowozy dzieci gospodarka komunalna pracuje na pół gwizdka, ponieważ kierowcy zaczynają pracę po przywiezieniu dzieci około godz. 9 i już o godz. 13 muszą kończyć, żeby dzieci odwieźć. Firma „Veolia” wychodzi do nas z dobrą propozycją, ponieważ nawet jeżeli zmieścilibyśmy się w tych samych kosztach to będą inne korzyści.

Wójt powiedział, że chętni radni mogą brać udział w rozmowach z firmą „Veolia”.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie upoważnienie dla Wójta do kontynuowania rozmów z firmą „Veolia” w celu rozwiązania problemów komunikacyjnych gminy.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za udzieleniem upoważnienia głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1.

 

Ad. 6.

Podjęcie uchwał:

-        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Skarbnik poprosiła, żeby w projekcie uchwały umieścić prawidłową datę, czyli 19 lutego. Poprosiła również, aby w załączniku Nr 3 w poz. 7 zastąpić zapis „budowa chodnika” zapisem „remont chodnika” oraz w poz. 8 zapis „budowy drogi” zapisem „przebudowy drogi”.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XIII/76/08 Rady Gminy Narew z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

 

-        w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Narew.

Wójt wyjaśnił, że Plan Rozwoju Lokalnego musi być zgodny z Programami Operacyjnymi. W innym wypadku nie ma szans na uzyskanie dofinansowania.

Wójt poprosił o wymianę dwóch stron Plan Rozwoju Lokalnego (Rozdz. 4.2), które dotyczą dróg, ponieważ drogi zostały tam na nowo pogrupowane ze względu na długość. Generalnie drogi do 1 km będziemy się starać wykonywać sami, a na dłuższe drogi będziemy się ubiegać o dofinansowanie.

W oparciu o prezentację multimedialną Wójt przedstawił i omówił programy operacyjne: regionalny oraz krajowe.

Wójt powiedział, że 80% Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Narew zajmuje opis programów operacyjnych, o których była przed chwilą mowa. Jest to układ narzucony odgórnie. Wójt poprosił, aby radni przyjrzeli się wykazowi zadań w rozdz. 3.2 i zadecydowali, czy obejmuje o wszystkie zadania, czy trzeba jeszcze coś dopisać.

Joanna Krystyna Szafrańska poprosiła, żeby ująć w Planie Rozwoju Lokalnego chodnik w Trześciance, ponieważ jest on w bardzo złym stanie: odłupują się całe kawałki asfaltu, co stanowi zagrożenie dla pieszych.

Eugeniusz Gryniewicki powiedział, żeby dopisać w Planie Rozwoju Lokalnego drogę powiatową Podborowisko – Krzywiec.

Wójt powiedział, że Plan Rozwoju Lokalnego jest otwarty i można będzie go zmieniać na kolejnych sesjach.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XIII/77/08 Rady Gminy Narew z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Narew stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

 

-        w sprawie uchwalenia „Koncepcji zagospodarowania wodnego szlaku turystycznego rzeką Narew”.

Andrzej Rusaczyk wyjaśnił, że w wyniku współpracy gminy z Lokalną Grupą Działania „Puszcza Białowieska” powstał projekt polegający na opracowaniu „Koncepcji zagospodarowania wodnego szlaku turystycznego rzeką Narew”. Projekt finansowany jest z Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego Rozwój Obszarów Wiejskich. Zamawiającym Koncepcję była LGD „Puszcza Białowieska”, a wykonawcą Pani Joanna Jasiewicz. LGD założyła, że projekt ma zawierać analizę stanu istniejącego oraz lokalnej architektury regionalnej wzdłuż szlaku, wyodrębnienie lokalnych atrakcji turystycznych, określenie stanowisk postojowych dla spływów kajakowych, wytyczenie szlaków pieszych i rowerowych oraz szlaków turystycznych o charakterze tematycznym. Koncepcja składa się z części opisowej, rysunków oraz mapy. W Koncepcji zaproponowanych jest kilka wariantów baz biwakowych oraz projektów wież widokowych.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XIII/78/08 Rady Gminy Narew z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia „Koncepcji zagospodarowania wodnego szlaku turystycznego rzeką Narew” stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

 

-        w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Hajnowskiego.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XIII/79/08 Rady Gminy Narew z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Hajnowskiego stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

 

-        w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego.

Wójt wyjaśnił, że w uchwale jest zapisane 100 tys. zł, ponieważ taka była umowa z Marszałkiem. Poprzednim razem 20 tys. zł zostało uznane za nasz wkład rzeczowy. Dlatego jako wkład finansowy deklarujemy 80 tys. zł.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XIII/80/08 Rady Gminy Narew z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

 

-        w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narew.

Wójt wyjaśnił, że plan zagospodarowania przestrzennego musi być zgodny ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W niektórych przypadkach trzeba zmienić Studium, żeby móc wprowadzić plan. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narew było uchwalone w1999 roku.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XIII/81/08 Rady Gminy Narew z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narew stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

 

-        w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Narew.

Piotr Pawłowski wyjaśnił, że działki po obu stronach drogi należą do tego samego właściciela, który zadeklarował, że kupi tę drogę. Jednak, żeby ją sprzedać musimy dokonać zmiany przeznaczenia tej działki w planie zagospodarowania przestrzennego.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XIII/82/08 Rady Gminy Narew z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Narew stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

 

-        w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Narew.

Piotr Pawłowski wyjaśnił, że część działki nr 1725 nie jest przeznaczona pod budownictwo przemysłowo – usługowe.

Wójt dodał, że nowy właściciel chce, aby cały teren działki objąć planem zagospodarowania przestrzennego.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XIII/83/08 Rady Gminy Narew z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Narew stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

 

-        w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Wójt wyjaśnił, że chodzi tu o dotację na iluminację cerkwi w Łosince.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XIII/84/08 Rady Gminy Narew z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

 

-        w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Szkoły Filialnej w Łosince.

Wójt wyjaśnił, że w szkole odbywa się wizytacja, podczas której zwrócono uwagę, że Szkołę Filialną w Łosince należy formalnie zlikwidować. Jest to uchwała intencyjna. Uchwała likwidacyjna zostanie podjęta po przeprowadzeniu określonej przez prawo procedury.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XIII/85/08 Rady Gminy Narew z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Szkoły Filialnej w Łosince stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.

 

-        w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą na część działki położonej w miejscowości Narew gm. Narew.

Wójt wyjaśnił, że część działki obok Gminnej Biblioteki Publicznej wydzierżawia od nas Telekomunikacja Polska, która chce przedłużyć dzierżawę.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2.

Uchwała Nr XIII/86/08 Rady Gminy Narew z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą na część działki położonej w miejscowości Narew gm. Narew stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.

 

Ad. 7.

Andrzej Ostaszewski zwrócił uwagę, że duże samochody wjeżdżające do firmy „Pronar” uszkadzają nawierzchnię ul. Ogrodowej. Trzeba żeby była tam mocna i twarda nawierzchnia.

Andrzej Ostaszewski zapytał, czy są plany odwodnienia ul. Młynowej w Narwi.

 

Ad. 8.

Wójt udzielił następujących odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych:

Na interpelację Andrzeja Ostaszewskiego: Rozmawialiśmy z przedstawicielami firmy „Pronar” i uzgodniliśmy, że trzeba będzie usunąć warstwę ziemi i położyć mocną nawierzchnię.

Na interpelację Andrzeja Ostaszewskiego: Na razie nie mamy koncepcji na odwodnienie ul. Młynowej, natomiast jesteśmy w trakcie robienia projektu ul. Piaski.

 

Ad. 9.

Eugeniusz Dudzicz podziękował Wójtowi za szybką reakcję w sprawie zalewania drogi powiatowej w Nowinach.

Mirosław Szelengowicz powiedział, że dobrze byłoby zaprosić na sesję przedstawiciela Zarządu Dróg Powiatowych, aby powiedział jakie plany i perspektywy w zakresie remontów dróg ma powiat.

Wójt opowiedział, że remonty dróg powiatowych są wynikiem naszych rozmów z Zarządem Powiatu i aktywności radnego powiatowego.

 

Ad. 10.

            Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady o godz. 13.30.

 

Protokolant:

Joanna Majewska

Przewodniczący obrad:

Eugeniusz Dudzicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Jakub Sadowski

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2008-04-04

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2008-04-14

Data modyfikacji: 2008-04-14

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2008-04-14