Protokół Nr XII/08

Protokół Nr XII/08

 

XII Sesja V kadencji Rady Gminy Narew odbyła się 25 stycznia 2008 roku w dużej Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ul. Mickiewicza 101.

Obrady XII Sesji Rady Gminy Narew otworzył o godz. 9.00 Przewodniczący Rady Eugeniusz Dudzicz.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Dudzicz powitał radnych, wójta Jakuba Sadowskiego, Z-cę Wójta Mariusza Żukowskiego, Skarbnik Gminy Halinę Niesteruk, radcę prawnego, sołtysów, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz wszystkich zebranych.

Następnie Przewodniczący Rady Eugeniusz Dudzicz na podstawie listy obecności poinformował, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 15 radnych i stwierdził prawomocność obrad. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do oryginału protokołu.

 

Ad. 2

Przewodniczący przeczytał wniosek o zmianę porządku obrad stanowiący załącznik Nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są inne uwagi i wnioski do zaproponowanego porządku obrad.

Innych uwag i wniosków nie zgłoszono.

Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem porządku głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Rada zatwierdziła następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad XII Sesji Rady Gminy.

2.      Ustalenie porządku dziennego.

3.      Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy.

4.      Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

5.      Podjęcie uchwał:

-        w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis;

-        w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narew na 2008 rok;

-        w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Hajnowskiego;

-        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok;

-        w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru gminy Narew;

-        w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Narew;

-        w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Narew;

-        w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Narew.

6.      Sprawozdania z działalności komisji za 2007 rok.

7.      Przyjęcie planów pracy Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rozwoju Gminy na 2008 rok.

8.      Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Narew na 2008 rok.

9.      Interpelacje i zapytania radnych.

10.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

11.  Wolne wnioski, informacje.

12.  Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Gminy Narew.

13.  Wizytacja stanu dróg gminnych i powiatowych (w przypadku zgody radnych).

 

Ad. 3

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z XI Sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w biurze rady i dzisiaj jest wyłożony na stoliku protokolanta. Jeżeli do końca Sesji nie zostaną zgłoszone uwagi do protokołu, będzie to oznaczało, że protokół został przyjęty bez uwag.

Uwag do końca Sesji nie wniesiono.

 

Ad. 4.

Wójt poinformował między innymi:

Najważniejszą rzeczą jest zaktualizowanie Planu Rozwoju Lokalnego. Po to jest dziś wyjazd, aby zorientować się w terenie.

Rozliczamy stary rok. Okazuje się, że jest nadwyżka, która przejdzie na 2008 rok.

Porozumieliśmy się z powiatem w sprawie dofinansowania przygotowania projektu przebudowy odcinka drogi z Białek do Rohoz. Całkowity koszt przygotowania projektu to około 60 tys. zł – nasz udział to około 30 tys. zł.

Porozumieliśmy się również, co do dofinansowania przygotowania projektu na drogę powiatową z Rzepisk przez Kowełę i Nowiny do Kotłówki w wysokości około 35 tys. zł oraz w sprawie współfinansowania modernizacji drogi Łosinka – Chrabostówki w wysokości około 100 tys. zł.

Władze powiatu zgodziły się również zrobić drogę z Odrynek do granicy powiatu w kierunku Planty. Nasz wkład wyniesie około 70 tys. zł.

Aktualny jest projekt na drogę Bruszkowszczyzna – Odrynki. Jak tylko zostanie ogłoszony nabór, to złożymy wniosek o dofinansowanie tej inwestycji.

Jest zlecone przygotowanie projektu przebudowy ul. Piaski i ul. Żeromskiego w Narwi. Następny odcinek chodnika na ul. Bielskiej będzie zrobiony przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, jeżeli będziemy partycypować w kosztach. Nasz łączny udział to około 100 tys. zł.

 

Ad. 5.

Podjęcie uchwał:

-        w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis.

Wójt wyjaśnił, że przedsiębiorcom, którzy wybudują nowe budynki chcieliśmy wprowadzić 50% zwolnienia podatkowe, aby mogli wdrożyć produkcję i pospłacać kredyty. W instytucjach nadzoru trwa spór dotyczący różnicy między zwolnieniem podatkowym a ulgą. Generalnie ulgę przyznaje wójt, a rada zwalnia. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku stwierdziła, że podatek od połowy powierzchni jest ulgą a nie zwolnieniem i uchyliła naszą uchwałę z 4 grudnia 2007r. Dzisiejsza uchwała przewiduje zwolnienie przedsiębiorców przez połowę roku z płacenia podatków od nowowybudowanych budynków.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XII/68/08 Rady Gminy Narew z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

 

-        w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narew na 2008 rok.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła plan pracy komisji na 2008 rok.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XII/69/08 Rady Gminy Narew z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narew na 2008 rok stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

 

-        w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Hajnowskiego.

Wójt wyjaśnił, że chcieliśmy przekazać Powiatowi Hajnowskiemu samochód „Jelcz”. Jednak władze powiatu zmieniły zdanie i nie chcą go przyjąć. Po uchyleniu uchwały oddamy ten samochód na złom.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XII/70/08 Rady Gminy Narew z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Hajnowskiego stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

 

-        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Skarbnik powiedziała, że zaistniały dodatkowe zmiany do budżetu, które są przedstawione w nowych projektach załączników Nr 1 i Nr 2 do uchwały.

Walentyna Timofiejuk zapytała, skąd pochodzi zwiększenie o 30 tys. zł dochodów.

Skarbnik odpowiedziała, że jest to zwiększenie planowanych dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego w 2008 roku.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XII/71/08 Rady Gminy Narew z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

 

-        w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru gminy Narew.

Inspektor Piotr Pawłowski przedstawił na mapkach i omówił, jakich terenów dotyczyć będzie sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Leszek Gołowaczyk zapytał, jaki jest koszt, jeżeli ktoś chciały przekształcić działkę.

Wójt odpowiedział, że od właścicieli działek nie pobieramy żadnej opłaty. Jeżeli natomiast ktoś w ciągu 5 lat po przekształceniu sprzeda działkę, to będzie musiał zapłacić na konto gminy 30% wartości sprzedanej działki.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

Uchwała Nr XII/72/08 Rady Gminy Narew z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru gminy Narew stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

 

-        w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Narew.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

Uchwała Nr XII/73/08 Rady Gminy Narew z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Narew stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

 

-        w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Narew.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

Uchwała Nr XII/74/08 Rady Gminy Narew z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Narew stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

 

-        w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Narew.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

Uchwała Nr XII/75/08 Rady Gminy Narew z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Narew stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

 

Ad. 6.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2007 roku przedstawiła przewodnicząca komisji Krystyna Pawluczuk. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2007 roku przedstawił przewodniczący komisji Jan Kononiuk. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gminy w 2007 roku przedstawił przewodniczący komisji Piotr Ostaszewski. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

 

Ad. 7.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jan Kononiuk przedstawił plan pracy komisji na 2008 rok.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy Piotr Ostaszewski przedstawił plan pracy komisji na 2008 rok.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie planów prac komisji. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2008 rok stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.

Plan pracy Komisji Rozwoju Gminy na 2008 rok stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.

 

Ad. 8.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Dudzicz przedstawił plan pracy rady na 2008 rok.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie planu pracy rady. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Plan pracy rady na 2008 rok stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.

 

 

 

Ad. 9.-

Eugeniusz Gryniewicki powiedział, że dobrze byłoby wystosować pismo do firm odbierających śmieci, aby do faktur za odbiór śmieci dołączali gotowy blankiet do zapłaty. Osoby starsze nie musiałyby wypełniać tylko od razu mogłyby opłacić.

Krystyna Pawluczuk powiedziała, że na ul. Młynowej nie świeci się czwarty słup.

 

Ad. 10.

Wójt udzielił następujących odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych:

Na interpelację Eugeniusza Gryniewickiego: Jest to sprawa między przedsiębiorstwem a usługobiorcami. Możemy taką prośbę wystosować.

Na interpelację Krystyny Pawluczuk: Zajmiemy się tą sprawą.

 

Ad. 11.

            Wszyscy zebrani uczcili minutą ciszy ofiary katastrofy lotniczej pod Mirosławcem.

            Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zorganizowanie wyjazdu celem obejrzenia dróg gminnych.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zorganizowanie wyjazdu. Za wyjazdem głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3.

 

Ad. 12.

            Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady o godz. 10.05.

 

Ad. 13.

Radni udali się na objazd gminy w celu obejrzenia stanu dróg. Wizytowano oborę Pana Adama Hryniewickiego we wsi Rohozy oraz przebieg remontów świetlic wiejskich i dróg. Generalnie uznano, że Gmina trafnie typuje kolejność inwestycji do realizacji w odniesieniu do krótkich odcinków dróg gminnych do cmentarzy, planów inwestycji drogowych powiatu oraz województwa.

 

Protokolant:

Joanna Majewska

Przewodniczący obrad:

Eugeniusz Dudzicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Jakub Sadowski

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2008-02-12

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2008-03-21

Data modyfikacji: 2008-03-21

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2008-03-21