Protokół Nr XX/08

Protokół Nr XX/08

 

XX Sesja V kadencji Rady Gminy Narew odbyła się 30 grudnia 2008 roku w dużej sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ul. Mickiewicza 101.

Obrady XX Sesji Rady Gminy Narew otworzył o godz. 10.00 Przewodniczący Rady Eugeniusz Dudzicz.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Dudzicz powitał radnych, Wójta Jakuba Sadowskiego, Z-cę Wójta Mariusza Żukowskiego, Skarbnik Gminy Halinę Niesteruk, radnego powiatowego Stefana Kuczyńskiego, sołtysów, dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz wszystkich zebranych.

Następnie Przewodniczący Rady Eugeniusz Dudzicz na podstawie listy obecności poinformował, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 15 radnych i stwierdził prawomocność obrad. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do oryginału protokołu.

 

Ad. 2

Przewodniczący Rady przeczytał wniosek o zmianę porządku obrad stanowiący załącznik Nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są inne uwagi i wnioski do zaproponowanego porządku obrad.

Innych uwag i wniosków nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad ze zmianami. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem porządku głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Rada zatwierdziła następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad XX Sesji Rady Gminy.

2.      Ustalenie porządku dziennego.

3.      Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy.

4.      Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

5.      Podjęcie uchwał:

-        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok;

-        w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Narew na 2009 rok;

-        w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu do określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Narew;

-        w sprawie ustalenia opłat za przyjęcie odpadów komunalnych na gminne wysypisko w Narwi;

-        w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na rok 2009;

-        w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narew;

-        w sprawie wydatków niewygasających w 2008 roku.

6.      Interpelacje i zapytania radnych.

7.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

8.      Wolne wnioski, informacje.

9.      Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Gminy Narew.

 

Ad. 3

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z XIX Sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w biurze rady i dzisiaj jest wyłożony na stoliku protokolanta. Jeżeli do końca Sesji nie zostaną zgłoszone uwagi do protokołu, będzie to oznaczało, że protokół został przyjęty bez uwag.

Uwag do końca Sesji nie wniesiono.

 

Ad. 4.

Wójt poinformował między innymi:

Zima jest łaskawa, dlatego czas, który w innych okolicznościach poświęcilibyśmy na odśnieżanie, wykorzystujemy na remonty m.in. wyremontowaliśmy świetlicę w Iwankach, kontenery na odpady. Sprzedaliśmy „Autosan” i starą równiarkę. Remontujemy drogi, gdzie się da usuwamy ubytki, równamy, nawozimy. Wykonujemy prace na żwirowni, która jest zakwalifikowana jako zakład górniczy i jako taki podlega pewnym rygorom. Musimy wykonywać pewne prace, aby spełnić normy określone dla zakładu górniczego. Wystąpiliśmy o wydanie pozwolenia na budowę wodociągu Puchły oraz odcinków wodociągu i kanalizacji w Narwi w okolicach ul. Gnilica.

Przygotowaliśmy na dzisiaj budżet na 2009 rok.

Wybraliśmy w Iwanach – Rohozach sołtysa. Nowym sołtysem została Pani Halina Paszkiewicz. Na dzisiejszą sesję zaprosiliśmy byłego sołtysa Józefa Paszkiewicza, aby mu podziękować za ponad 50-letnie pełnienie funkcji sołtysa.

Narwiański Ośrodek Kultury zorganizował w okresie świątecznym Wieczór Wigilijny na sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy, na który przyszło bardzo dużo osób. Braliśmy również udział w obchodach 480 rocznicy powstania Parafii Rzymskokatolickiej w Narwi oraz 260 rocznicy budowy kościoła w Narwi. Z tej okazji w imieniu Gminy wręczyliśmy proboszczowi ozdobny kielich mszalny. Ks. Zbigniew Niemyjski został podniesiony do godności Prałata.

Przekazaliśmy dotację na iluminację cerkwi w Puchłach.

Podpisaliśmy z Władzami Powiatu porozumienie w sprawie budowy w przyszłym roku dróg. Potwierdziliśmy zamiar wybudowania odcinka drogi do Puchłów i dokończenia drogi między Chrabostówką a Kutową.

Otrzymaliśmy bardzo dużo życzeń świątecznych i noworocznych.

Zakupiliśmy na potrzeby USC nowe nagłośnienie do stworzenia odpowiedniej oprawy dla odznaczania małżeństw medalami za długoletnie pożycie.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska przystąpiło do tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju. W ciągu pięciu lat będzie można ubiegać się o środki na cele użyteczności publicznej, np. na remonty budynków, na zrobienie imprez. Wójt zaapelował, aby aktywnie uczestniczyć w pracach na rzecz budowy strategii, aby jak najwięcej naszych zadań umieścić w Strategii. Andrzej Rusaczyk dodał, że pierwszy etap Programu Leader+ Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska już zakończyła i rozliczyła. Pieniądze zostały zwrócone do gmin. Obecnie LGD przystępuje do realizacji II etapu. Aby móc złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku musi być stworzona Lokalna Strategia Rozwoju, której opracowanie wymaga konsultacji społecznych w celu poznania lokalnych potrzeb. W naszej Gminie konsultacje odbędą się 12 stycznia 2009r. o godz. 9.00.

 

Ad. 5.

Podjęcie uchwał:

-        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Skarbnik poprosiła o naniesienie w projekcie uchwały zmian dotyczących oświaty.

Walentyna Timofiejuk zapytała, czy pieniądze na program „Uczeń na wsi” są do wykorzystania w tym roku.

Skarbnik odpowiedziała, że w związku z tym jest dzisiaj przygotowana uchwała w sprawie środków niewygasających. Będą one do wykorzystania do końca lipca 2009r.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały z poprawkami.

W głosowaniu jawnym głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XX/125/08 Rady Gminy Narew z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

 

-        w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Narew na 2009 rok.

Przewodniczący Rady zgłosił wniosek, aby § 28 projektu uchwały nadać następujące brzmienie: „Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.”

Zastępca Wójta powiedział, że taki zapis obowiązywał w poprzedniej uchwale i powinien być w obecnej. Ponadto poprosił, aby nanieść do projektu uchwały poprawki wprowadzone przez radcę prawnego: w § 3.1 zdanie zakończyć po wyrazach „Karty Nauczyciela”, w § 37 w ustępach 1 i 2 powinien być zapis „ze środków, o których mowa w § 33”, w § 42 „Do członków rodziny, o której mowa w § 41”, w § 43 „dodatek mieszkaniowy w wysokości określonej w § 41”, w § 44 „nauczycieli, o których mowa w § 43”.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały z poprawkami.

W głosowaniu jawnym głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1.

Uchwała Nr XX/126/08 Rady Gminy Narew z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Narew na 2009 rok stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

 

-        w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu do określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Narew.

Zastępca Wójta wyjaśnił, że uchwała dotyczy budżetowych jednostek organizacyjnych gminy, tzn. szkoły podstawowej, gimnazjum i ośrodka pomocy społecznej. Mają one oddzielne przepisy płacowe. Rada Gminy ma wpływa na wartość punktu, która jest potrzebna do ustalania wynagrodzenia poszczególnych pracowników, w ten sposób, że pracodawca ustala wartość punktu w porozumieniu z Radą Gminy. W uchwale ustala się ponadto wysokość wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania.

Jerzy Sakowski powiedział, że wartość jednego punktu powinna być taka sama dla wszystkich stanowisk.

Zastępca Wójta wyjaśnił, że obowiązuje rozporządzenie określające poszczególne kategorie zaszeregowania pracowników, dla których punkty muszą mieć inną wartość.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XX/127/08 Rady Gminy Narew z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu do określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Narew stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

 

-        w sprawie ustalenia opłat za przyjęcie odpadów komunalnych na gminne wysypisko w Narwi.

Wójt wyjaśnił, że stawka zaproponowana w uchwale jest stawką minimalną. Ponad 100 zł z każdej przyjętej tony musimy odprowadzać na konto funduszy ochrony środowiska.

Walentyna Timofiejuk zapytała, czy przy stawce zaproponowanej w uchwale nie będziemy dokładać.

Wójt odpowiedział, że nie będziemy dokładać do pokrycia kosztów przyjmowanych odpadów. Trzeba natomiast pokrywać koszty funkcjonowania wysypiska.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XX/128/08 Rady Gminy Narew z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia opłat za przyjęcie odpadów komunalnych na gminne wysypisko w Narwi stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

 

-        w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na rok 2009.

Przewodniczący komisji Rady Gminy Narew poinformowali, że komisje pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu gminy na 2009 rok.

Jerzy Sakowski zapytał, dlaczego w budżecie nie ma ujętego finansowania drogi Białki – Iwanki.

Wójt poinformował, że w 2008 roku przekazaliśmy do Powiatu dofinansowanie na projekt tej drogi. Powiat nie ujął do realizacji tej drogi w zadaniach inwestycyjnych w 2009 roku. Planuje jej budowę w roku 2010 ze względu na trudne, bagniste podłoże. Ponadto nie ma jeszcze pozwolenia na jej budowę.

Mirosław Szelengowicz powiedział, że rozmawiał z Wicestarostą Powiatu i Kierownikiem Powiatowego Zarządu Dróg, od których uzyskał informacje, że odcinek drogi Ogrodniki – Iwanki może być robiony w drugiej połowie 2009 roku. Zapytał, czy w związku z tym znajdą się w budżecie środki na dofinansowanie.

Wójt odpowiedział, że jest to pytanie do Rady, ale uważa, że środki powinny się znaleźć.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 15, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XX/129/08 Rady Gminy Narew z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na rok 2009 stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

 

-        w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narew.

Wójt poinformował, że zmieniają się przepisy prawne, do których trzeba dostosowywać już rozpoczęte procedury zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 8, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XX/130/08 Rady Gminy Narew z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narew stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

 

-        w sprawie wydatków niewygasających w 2008 roku.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że otrzymaliśmy środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne w ramach programu „Uczeń na wsi”. Nie byliśmy w stanie wydać tych pieniędzy w roku 2008. Prosimy o podjęcie uchwały, dzięki czemu będzie można je wydatkować do 31 lipca 2009 roku.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 15, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XX/131/08 Rady Gminy Narew z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wydatków niewygasających w 2008 roku stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

 

Ad. 6.

            Jerzy Sakowski zapytał, dlaczego Narew nie jest przystrojona świątecznie.

            Walentyna Timofiejuk powiedziała, że na ul. Białowieskiej przystanek zalewany jest wodą. Nie da się tam wejść, ponieważ jest około 10 cm wody.

Andrzej Ostaszewski powiedział, że są dziury przy cmentarzu katolickim przy zjeździe na drogi do wsi Odrynki i Waniewo.

Jan Sylwestruk powiedział, że droga do Kożyna wymaga naprawy.

Eugeniusz Gryniewicki powiedział, że na drodze Krzywiec – Przybudki są dziury. Zapytał też, czy w ramach programu Leader+ można byłoby wybudować kanalizację.

Mirosław Szelengowicz powiedział, że dobrze byłoby ustalić harmonogram realizacji dróg gminnych w 2009 roku. Zapytał, jak przedstawia się sytuacja ze środkami unijnymi na 2009 roku.

 

Ad. 7.

            Wójt udzielił następujących odpowiedzi na interpelacje i zapytania:

Na interpelację Jerzego Sakowskiego odpowiedział, że w rynku jest ustawiona choinka. Aby zmobilizować mieszkańców można rozważyć ogłoszenie konkursu na najładniej świątecznie przystrojone podwórko.

Na interpelację Walentyny Timofiejuk odpowiedział, że zajmie się sprawą przystanku.

Na interpelację Andrzeja Ostaszewskiego odpowiedział, że sprawę jeszcze raz przekażemy do Powiatu.

Na interpelację Jana Sylwestruk odpowiedział, że sprawę przekażemy do Powiatu.

Na interpelację Eugeniusza Gryniewickiego odpowiedział, że sprawę drogi przekażemy do Powiatu. Wyjaśnił, że dofinansowanie budowy kanalizacji kwalifikuje się pod kryteria PROW, a nie Leader+.

Na interpelację Mirosława Szelengowicza odpowiedział, że zgadza się z radnym, co do ustalenia harmonogramu realizacji dróg. Poinformował, że w 2009 roku ruszy PROW. Będzie można składać wnioski od 2 lutego do 31 marca.

 

Ad. 8.

Walentyna Timofiejuk zapytała, czy wiadomo coś nowego w sprawie Internetu.

Wójt odpowiedział, że nic nowego nie wiadomo.

Jerzy Sakowski powiedział, że nie wolno zaniechać sprawy z Internetem, ponieważ ma wejść program „Laptop dla ucznia gimnazjum”. Należy zadeklarować uczestniczenie w tworzeniu sieci Internetu.

Dyrektor Gimnazjum odpowiedziała, że jeszcze nie wiadomo, co z tego programu wyniknie.

Wójt powiedział, że z budową sieci Internetowej wiążą się ogromne koszty i jeżeli nie ma takiej potrzeby, to lepiej nie wchodzić w coś niewiadomego.

Wójt poinformował, że Trasa Rowerowa Polski Wschodniej będzie przebiegała przez Narew.

Wójt poinformował, że radnym rozdane zostały materiały informacyjne Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński” celem zapoznania się i podjęcia na kolejnej sesji decyzji o przystąpieniu lub nie. Ulotka informacyjna Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński” stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

Przewodniczący przeczytał podziękowania Parafii Rzymskokatolickiej w Narwi za pomoc w iluminacji kościoła. Podziękowania stanowią załącznik Nr 11 do protokołu.

Sołtys wsi Cimochy poprosił radnego powiatowego o interwencję w sprawie wycięcia krzaków przy drodze do Cimoch.

 

Ad. 9.

            Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady o godz. 11.20.

 

Protokolant:

Joanna Majewska

Przewodniczący obrad:

Eugeniusz Dudzicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Majewska

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2009-02-23

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2009-04-01

Data modyfikacji: 2009-04-01

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2009-04-01