Protokół Nr XV/08

Protokół Nr XV/08

 

XV Sesja V kadencji Rady Gminy Narew odbyła się 14 maja 2008 roku w dużej Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ul. Mickiewicza 101.

Obrady XV Sesji Rady Gminy Narew otworzył o godz. 11.00 Przewodniczący Rady Eugeniusz Dudzicz.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Dudzicz powitał radnych, Wójta Jakuba Sadowskiego, Z-cę Wójta Mariusza Żukowskiego, Skarbnik Gminy Halinę Niesteruk, radnego powiatowego Stefana Kuczyńskiego, przedstawicieli Placówki Straży Granicznej w Siemianówce, sołtysów, dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz wszystkich zebranych.

Następnie Przewodniczący Rady Eugeniusz Dudzicz na podstawie listy obecności poinformował, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 14 radnych i stwierdził prawomocność obrad. Nieobecna radna – Joanna Krystyna Szafrańska. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do oryginału protokołu.

 

Ad. 2

Przewodniczący przeczytał wniosek o zmianę porządku obrad stanowiący załącznik Nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są inne uwagi i wnioski do zaproponowanego porządku obrad.

Innych uwag i wniosków nie zgłoszono.

Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad wraz ze zmianą. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem porządku głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Rada zatwierdziła następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad XV Sesji Rady Gminy.

2.      Ustalenie porządku dziennego.

3.      Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy.

4.      Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

5.      Informacja na temat działalności Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej na terenie Gminy Narew oraz możliwych form współpracy.

6.      Podjęcie uchwał:

-        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok;

-        w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki zorganizowanej w szkole prowadzonej przez Gminę Narew;

-        w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Narew na lata 2007 – 2032;

-        w sprawie ogłoszenia IV edycji konkursu na najestetyczniej urządzoną posesję i zagrodę;

-        w sprawie udzielenia pomocy dla Województwa Podlaskiego;

-        w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy na 2008 rok;

-        w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w formie weksla „in blanco” i określenia wysokości sumy, do której Wójt Gminy może zaciągnąć zobowiązanie.

7.      Interpelacje i zapytania radnych.

8.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

9.      Wolne wnioski, informacje.

10.  Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Gminy Narew.

 

Ad. 3

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z XIV Sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w biurze rady i dzisiaj jest wyłożony na stoliku protokolanta. Jeżeli do końca Sesji nie zostaną zgłoszone uwagi do protokołu, będzie to oznaczało, że protokół został przyjęty bez uwag.

Uwag do końca Sesji nie wniesiono.

 

Ad. 4.

Wójt poinformował między innymi:

Wspólnie z powiatem przystąpiliśmy do dożwirowania dróg, na których ma być położona emulsja asfaltowa, czyli drogi w kierunku Planty, drogi w okolicy Lach i Koźlik, dróg w Narwi oraz drogi Łosinka – Kutowa.

Kolejna parafia ma iluminację cerkwi. Jest to parafia w Łosince. W przygotowaniu jest iluminacja cerkwi w Puchłach.

Koncentrowaliśmy się również na przygotowaniu nowych inwestycji. Nie jest dobrze jeżeli chodzi o fundusze unijne. Przy ocenie wniosków nie jest brana pod uwagę aktywność gminy, poprawność sporządzenia wniosku, czy też udokumentowanie, że jest to ważne zadanie strategiczne. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich przy punktacji brany jest pod uwagę dochód gminy na jednego mieszkańca. Dochód jest obliczany wg stawek ustalanych przez Ministra Finansów, a nie uchwalonych przez Radę Gminy. Nasza gmina w związku z tym jest na 19 miejscu w województwie i nie mamy szans na uzyskanie punktu z kryterium dochodowego. Druga możliwość uzyskania punktu to jest ocena stopnia bezrobocia. U nas bezrobocia nie ma w porównaniu do innych gmin i też nie uzyskamy punktów. Pozostaje współpraca z Fundacją Wspomagania Wsi, która oferuje nam kredyt bez prowizji i bez oprocentowania w kwocie 200 tys. zł na pokrycie wydatków inwestycyjnych. W budżecie nie planowaliśmy dotąd pożyczek. Dzisiaj chcemy zaproponować zmiany w budżecie.

Z Funduszu Rekultywacji Gruntów Rolnych otrzymaliśmy 50 tys. zł dotacji. Musimy do tego dołożyć około 90 tys. zł bowiem cały koszt naprawy drogi to 147 636 zł.

Na przebudowę chodnika w Narwi zadeklarowaliśmy 80 tys. zł dla Województwa Podlaskiego w formie finansowej oraz 20 tys. w formie rzeczowej. Po przeanalizowaniu w Zarządzie Dróg Wojewódzkich stwierdzono, że potrzeba 85 tys. zł. Stąd dzisiejsza zmiana w budżecie oraz uchwała w sprawie udzielenia pomocy dla Województwa Podlaskiego.

Przez Lokalną Grupę Działania przygotowana została tablica informacyjna, która została ustawiona w centrum Narwi.

Odbyły się obchody Dnia Floriana i Konstytucji 3 Maja w Narwi oraz festyn prezentujący obrzędy ludowe w wyremontowanej świetlicy w Tyniewiczach Dużych.

Na obchodach jubileuszu Metropolity Sawy występował nasz chór młodzieżowy z Łosinki – „Ramonka”.

Mienie byłego posterunku policji w Narwi musi być najpierw przekazane Staroście, który jako reprezentant Skarbu Państwa może je przekazać gminie. Policji zależy na tym, aby zachować punkt przyjęcia interesantów i pozostawić dotychczasowych lokatorów.

 

Ad. 5.

            ppłk Andrzej Jarmoszuk przedstawił informacje na temat funkcjonowania Placówki Straży Granicznej w Siemianówce. Wyjaśnił, że na mocy ustawy o straży granicznej Komendant Główny Straży Granicznej wydając zarządzenie w grudniu 2007r. rozszerzył działania Placówki na obszar Gminy Narew. Działania na terenie Gminy Narew będą polegały przede wszystkim na kontroli legalności pobytu cudzoziemców. Funkcjonariusze Straży Granicznej mają również inne uprawnienia, np. do ukarania mandatem za zaśmiecanie, do kontroli trzeźwości kierowców i stanu technicznego pojazdów. Straż Graniczna wykonuje swoje zadania na terenie całego kraju ze szczególnym naciskiem na ochronę „zielonej” granicy na długości około 21 km. Placówka współpracuje z różnymi instytucjami: z Komendą Powiatową Policji w Hajnówce, ze Strażą Leśną z Nadleśnictwa Browsk oraz z Białowieskiego Parku Narodowego, z Oddziałem Celnym w Siemianówce.

Radny Leszek Gołowaczyk zapytał, czy można zwrócić się do Straży Granicznej o ochronę podczas organizowanej imprezy.

ppłk Andrzej Jarmoszuk odpowiedział, że Straż Graniczna nie jest firmą ochroniarską, ale z racji bliskości granicy uczestniczy w organizowanych imprezach. Jeżeli w miarę wcześnie otrzyma informację o imprezie oraz będzie dysponować zasobami kadrowymi to w głąb strefy działania może zostać wysłany patrol. Priorytetem jest jednak granica.

 

Ad. 6.

Podjęcie uchwał:

-        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Skarbnik powiedziała, że w ostatniej chwili zaistniały pewne zmiany i poprosiła radnych, żeby korzystali z nowego projektu uchwały uwzględniającego te zmiany. Nowy projekt został przekazany radnym.

Dodatkowo porosiła, aby w załączniku Nr 1 w Rozdziale 01095 § 0770 poprawić kwotę zwiększenia na 96 182 zł, w załączniku Nr 2 w Rozdziale 60016 § 6050 poprawić kwotę zwiększenia na 377 636 zł. Powiedziała, że zostanie także sporządzony załącznik Nr 7 „Przychody i rozchody budżetu” oraz załącznik Nr 8 „Prognoza kwoty długu na rok 2008 i lata następne”.

Budżet po zmianach zamknie się kwotą 9 007 934zł po stronie dochodów oraz kwotą 9 724 152zł po stronie wydatków. Niedobór budżetowy w wysokości 716 218 zł zostanie pokryty wolnymi środkami – 516 218zł oraz pożyczką – 200 000zł.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały z poprawkami.

W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XV/93/08 Rady Gminy Narew z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

 

-        w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki zorganizowanej w szkole prowadzonej przez Gminę Narew.

Wójt wyjaśnił, że dotąd zasady ustalał dyrektor szkoły, teraz wymaga się, aby była to uchwała rady. Projekt uchwały został uzgodniony ze szkołą.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XV/94/08 Rady Gminy Narew z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki zorganizowanej w szkole prowadzonej przez Gminę Narew stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

 

-        w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Narew na lata 2008-2032”.

Wójt powiedział, że jest to strategia zawierająca zdiagnozowaną sytuację na terenie Gminy Narew. Ważną role w tym odegrali nasi stażyści, którzy zbierali dane na temat ilości azbestu w naszej gminie. Jest to program rozpisany na 25 lat. Każda gmina musi mieć taki program.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XV/95/08 Rady Gminy Narew z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Narew na lata 2008-2032” stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

 

-        w sprawie ogłoszenia IV edycji konkursu na najestetyczniej urządzoną posesję i zagrodę.

Wójt powiedział, że należałoby umieścić zapis, że laureaci poprzednich edycji mogą zgłosić swój udział w konkursie nie częściej niż raz na trzy lata, ponieważ są posesje bezkonkurencyjne, a taki zapis umożliwi innym wygrywanie.

Sołtys wsi Krzywiec powiedziała, że dobrze byłoby objąć konkursem wsie, wprowadzić kategorię „czysta wieś”.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały z poprawkami.

W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XV/96/08 Rady Gminy Narew z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie ogłoszenia IV edycji konkursu na najestetyczniej urządzoną posesję, zagrodę i wieś stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

 

-        w sprawie udzielenia pomocy dla Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XV/97/08 Rady Gminy Narew z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy dla Województwa Podlaskiego stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

 

-        w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy na 2008 rok.

Skarbnik wyjaśniła, że w projekcie uchwały zapisana była kwota 250 tys. zł. Po porannej rozmowie telefonicznej z przedstawicielami Fundacji Wspomagania Wsi okazało się, że chodzi o kwotę 200 tys. zł., ponieważ do takiej wysokości Fundacja udziela pożyczek. Ponadto wymagają oni, aby w uchwale był następujący zapis „Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową w Fundacji Wspomagania Wsi z siedzibą w Warszawie w wysokości: do 200.000,00 PLN (słownie: do dwustu tysięcy złotych) z przeznaczeniem na modernizację drogi gminnej do cmentarza w miejscowości Tyniewicze Duże.” Ponadto Skarbnik porosiła, aby w § 2 dopisać „i wolnych środków Gminy Narew”.

Wójt powiedział, że decyzja w sprawie pożyczki została szybko podjęta, a szybkie decyzje służą dobrze dla gminy, ponieważ dzięki temu możliwe jest tańsze wykonanie inwestycji.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały z poprawkami.

W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XV/98/08 Rady Gminy Narew z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy na 2008 rok stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

 

-        w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w formie weksla „in blanco” i określenia wysokości sumy, do której Wójt Gminy Narew może zaciągnąć zobowiązanie.

Wójt wyjaśnił, że weksel będzie zabezpieczeniem pożyczki. Uchwała ta jest potrzebna, aby dostać pożyczkę.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XV/99/08 Rady Gminy Narew z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w formie weksla „in blanco” i określenia wysokości sumy, do której Wójt Gminy Narew może zaciągnąć zobowiązanie stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

 

Ad. 7.

Mirosław Szelengowicz zapytał, czy już coś wiadomo w sprawie dowożenia dzieci do szkoły.

Powiedział, że w okręgu, który reprezentuje najmniej remontuje się dróg, a są one w złym stanie. Powiedział, że dobrze byłoby wyodrębnić Gospodarkę Komunalną, tak aby zajmowała się drogami i odciążyć od dowożenia dzieci.

Jan Selwestruk powiedział, że w Narwi nie ma miejsca gdzie można byłoby coś zjeść.

Andrzej Ostaszewski powiedział, że należałoby nadać nazwy niektórym ulicom w Narwi. Nie mają nazw: ulica, przy której mieszka radny oraz ulica między ul. Młynową a ul. Dąbrowskiego (radny dodał, że ta ulica jest w złym stanie). Kilka małych dziur zostało na ul. Ogrodowej. Między ul Ogrodową, a ul. Bielską potrzebny jest chodnik. Radny zaproponował, żeby zawalić istniejący tam rów, aby piesi mogli chodzić poboczem.

Leszek Gołowaczyk zwrócił się z prośbą o zakup materiałów do wykonania boiska do piłki siatkowej i nożnej w Tyniewiczach.

Eugeniusz Gryniewicki poprosił o dożwirowanie drogi Krzywiec – Przybudki i Krzywiec – Waśki oraz o oczyszczenie z krzaków przydrożnego rowu w obrębie cmentarza w Łosince.

 

Ad. 8.

Wójt udzielił następujących odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych:

Na interpelację Mirosława Szelengowicza: Chcemy zlecić firmie zewnętrznej dowożenie dzieci do szkoły jednak bez przetargu nie można zawrzeć umowy. Oszczędności możemy uzyskać poprzez wykupienie biletów dla uczniów, ponieważ Urząd Marszałkowski do nich dopłaca. Drugim powodem, dla którego chcemy, aby firma przewozowa zajęła się dowozem dzieci jest konieczność odblokowania pracowników gospodarki komunalnej i skierowania na drogi. Nieoceniona przy mniejszych pracach byłaby równiarka ciągnikowa. Jej koszt kształtuje się w granicach 20 tys. zł. Wyodrębniona, jako gospodarstwo pomocnicze, Gospodarka Komunalna potrzebna jest, gdy udziela się odpłatnych usług dla ludności. Przy wyodrębnieniu konieczne byłoby rozbudowanie kadry o osoby zarządzające oraz o księgowość.

Na interpelację Jana Selwestruka: Na razie punktem, w którym można zjeść jest bar na stacji paliw. W przyszłości bazę gastronomiczną ma uruchomić Andrzej Ostaszewski.

Na interpelację Andrzeja Ostaszewskiego: Przyjrzymy się sprawie nadania nazw ulicom. Gdy Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie robił chodnik na ul. Bielskiej jeszcze raz poprosimy o wykonanie chodnika do stacji paliw.

Na interpelację Leszka Gołowaczyka: Można zrobić dwa boiska: przy byłej szkole boisko do siatkówki, a dalej boisko do piłki nożnej.

Na interpelację Eugeniusza Gryniewickiego: Służby komunalne zajmą się sprawą naprawy dróg i wycięcia krzaków.

 

Ad. 9.

Sołtys sołectwa Narew-Piaski powiedział, że ludzie narzekają, ponieważ ulica Piaski miała być robiona, a prawdopodobnie nie będzie. Poprosił Wójta, aby zacząć ją robić.

Wójt odpowiedział, że w tym roku zrobiony zostanie projekt ulicy Piaski, a nie droga. Projekt jest w trakcie realizacji. W Narwi dużo się robi, ponieważ projektowana jest ul. Żeromskiego do firmy „Pronar”, będzie robiona droga z Funduszu Rekultywacji Gruntów, chodnik oraz projektujemy doprowadzenie kanalizacji ulica Gnilica do planowanego hotelu.

Sołtys wsi Kutowa Eugenia Karpiuk powiedziała, że wymaga remontu droga z Kutowej na przystanek.

Wójt odpowiedział, że trzeba się nią teraz zająć.

Sołtys wsi Koweła Halina Kononiuk powiedziała, że dobrze byłoby żeby powiat podreperował drogę do Koweły.

Sołtys wsi Nowiny Ludmiła Zubrycka powiedziała, że droga do Usnarszczyzny także wymaga remontu.

Sołtys wsi Ancuty Władysława Dubowska powiedziała, że drogę w Ancutach też trzeba zrobić.

Wójt odpowiedział, że należy sprawdzić zapisy Planu Rozwoju Lokalnego odnośnie drogi w Ancutach.

Sołtys Narew-Gnilica Ludmiła Zubrycka zapytała, kiedy będą robione chodniki na ul. Mickiewicza.

Wójt odpowiedział, że w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich jest możliwość ubiegania się o dofinansowanie na chodniki, ale zasady przyznawania środków są bardzo surowe. Niektóre kryteria nie są jasne. Jeżeli okaże się, że jest jakakolwiek szansa to będziemy starać się o dofinansowanie.

Wójt dodał, że złożony został wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi do Odrynek oraz przygotowywany jest projekt miękki dotyczący zajęć pozalekcyjnych, który będzie realizowany wspólnie ze szkołą oraz instytucjami kultury. Dzisiaj zostanie dostarczonych 11 komputerów z projektu „Wioska Internetowa” do biblioteki oraz rzutnik multimedialny. Fundacja będzie pokrywać koszty zatrudnienia pracowników do końca sierpnia. „Wioska Internetowa” ma funkcjonować przez 5 lat 7 dni w tygodniu.

Przewodniczący Rady przeczytał pismo Prezesa Zarządu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dubiażynie. Pismo stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

Wójt powiedział, że odpiszemy, że jest to sprawa, którą powinien rozstrzygnąć lokalny samorząd.

Przewodniczący Rady przeczytał pismo przedstawicieli samorządów Euroregionu Puszczy Białowieskiej do Premiera RP Donalda Tuska w sprawie organizacji Międzynarodowego Festiwalu – Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 2008. Pismo stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

 

Ad. 10.

            Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady o godz. 13.15.

 

Protokolant:

Joanna Majewska

Przewodniczący obrad:

Eugeniusz Dudzicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Jakub Sadowski

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2008-07-24

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2008-07-24

Data modyfikacji: 2008-07-24

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2008-07-24