Protokół Nr XIX/08

Protokół Nr XIX/08

 

XIX Sesja V kadencji Rady Gminy Narew odbyła się 20 listopada 2008 roku w dużej Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ul. Mickiewicza 101.

Obrady XIX Sesji Rady Gminy Narew otworzył o godz. 8.00 Przewodniczący Rady Eugeniusz Dudzicz.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Dudzicz powitał radnych, Wójta Jakuba Sadowskiego, Z-cę Wójta Mariusza Żukowskiego, Skarbnik Gminy Halinę Niesteruk, sołtysów, dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz wszystkich zebranych.

Następnie Przewodniczący Rady Eugeniusz Dudzicz na podstawie listy obecności poinformował, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 14 radnych i stwierdził prawomocność obrad. Nieobecny radny – Jarosław Kołnier przybył w trakcie obrad rady. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do oryginału protokołu.

 

Ad. 2

Przewodniczący Rady przeczytał wniosek o zmianę porządku obrad stanowiący załącznik Nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są inne uwagi i wnioski do zaproponowanego porządku obrad.

Innych uwag i wniosków nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem porządku głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Rada zatwierdziła następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad XIX Sesji Rady Gminy.

2.      Ustalenie porządku dziennego.

3.      Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy.

4.      Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

5.      Podjęcie uchwał:

-        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok;

-        w sprawie zobowiązania się Gminy Narew do wyasygnowania środków finansowych na inwestycje infrastrukturalne;

-        w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych;

-        w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r. przyjętej do wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy;

-        w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

6.      Interpelacje i zapytania radnych.

7.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

8.      Wolne wnioski, informacje.

9.      Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Gminy Narew.

 

Ad. 3

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z XVIII Sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w biurze rady i dzisiaj jest wyłożony na stoliku protokolanta. Jeżeli do końca Sesji nie zostaną zgłoszone uwagi do protokołu, będzie to oznaczało, że protokół został przyjęty bez uwag.

Uwag do końca Sesji nie wniesiono.

 

Ad. 4.

Wójt poinformował między innymi:

Podpisałem projekt budżetu na 2009 rok. Są inwestycje, które musimy wykonać m.in. musimy przebudować ulicę Piaski. Obecnie uruchomiony został program zwany „schetynówką”, w ramach którego zostaną wybrane do dofinansowania m.in. drogi gminne. Każda gmina może ubiegać się o dofinansowanie jednej drogi, powiat natomiast może ubiegać się o dofinansowanie dwóch dróg. Władze Powiatu zadecydowały, że jedną z nich będzie droga z Trześcianki do Puchłów, ponieważ na drogę z Białek do Iwanek jeszcze nie jest gotowy projekt. Następnie Powiat wycofał się z tego zamiaru. Droga z Trześcianki do Puchłów miała kosztować 1,5mln zł: połowę mieliśmy otrzymać ze „schetynówki”, a pozostałą połowę rozdzielić równo między powiat i gminę. Dlatego mamy zarezerwowany w budżecie kredyt na 375 tys. zł. Nie wiemy dlaczego Powiat zmienił plany. Drogę z Trześcianki do Puchłów planują wykonać sposobem gospodarczym, czyli położyć nawierzchnię emulsyjną, a nie asfaltową. Powiat skalkulował koszt tej drogi na 240 tys. zł, a więc złożymy się po 120 tys. zł. Powiat planuje również dokończyć drogę z Chrabostówki do Kutowej za cenę 100 tys. zł, a więc złożymy się po 50 tys. zł. W sumie Powiat oczekuje od nas dotacji w wysokości 170 tys. zł.

Byłem na spotkaniu w Wasilkowie, gdzie prezentowane było boisko „Orlik”. Budżet Państwa do takiego boiska dokłada około 800 tys. zł. Miasto Wasilków wydało na boisko 1,4 mln zł, czyli musieli 600 tys. zł dołożyć z własnego budżetu. Nawierzchnia boiska ładnie wygląda, ale jest trudna w utrzymaniu. Otrzymanie dofinansowania było obwarowane warunkiem zatrudnienia obsługi boiska na minimum 10 lat. Utrzymanie boiska oraz opłacenie obsługi obciąża budżet gminy rocznie kwotą około 100 tys. zł.

W Warszawie próbowałem zawalczyć o ścieżkę rowerową. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zgłosiła projekt budowy z funduszy unijnych ścieżki rowerowej przez całą Polskę Wschodnią. Jest to ważna sprawa, ponieważ przy takich ścieżkach rozwija się agroturystyka. Zaplanowana ścieżka wiedzie z Siemiatycz przez Kleszczele, w Hajnówce skręca na Białowieżę, z Białowieży do Narewki, dalej na zbiornik Siemianówka i następnie do Michałowa omijając Gminę Narew. Ponadto omija gminy Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi. W imieniu własnym i SGGN-u prosiłem o zweryfikowanie przebiegu tej trasy. W PARP złożyłem wniosek w tej sprawie. Przyjęto nasze uwagi, powiedziano, że jest to sprawa otwarta, że trwają konsultacje. Przysłano formularz, na którym można zgłaszać uwagi i my ten formularz wypełniliśmy i wczoraj odesłaliśmy. Zaproponowaliśmy, aby od zbiornika Siemianówka ścieżka przebiegała przez wieś Rybaki, następnie przez Narew w kierunku Planty.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku przysłał do nas propozycję, aby w przyszłym roku zarezerwować 70 tys. zł na komputery. Rozważamy, czy nie wycofać się z tego projektu, ponieważ jesteśmy dobrze doposażeni.

W Drohiczynie odbyła się konferencja na temat Internetu bezprzewodowego, w której uczestniczył Mariusz Żukowski.

Zastępca Wójta Mariusz Żukowski wyjaśnił, że środki na stworzenie sieci Internetu bezprzewodowego ma wyłącznie Urząd Marszałkowski i on zawiaduje całym przedsięwzięciem. To Urząd Marszałkowski decyduje, co będzie budowane, jak, gdzie i za jakie pieniądze. Rola gminy sprowadza się do tego, aby przyłączyć się do projektu albo nie. Przyłączyć się do projektu znaczy wnieść wkład finansowy. Urząd Marszałkowski daje pieniądze unijne, natomiast gminy musiałyby wnieść około 20% wkładu własnego. Wicemarszałek Województwa Ignacy Jesionowski powiedział, że udział własny gmin nie będzie liczony w tysiącach złotych, ani w dziesiątkach tysięcy złotych, tylko w setkach tysięcy złotych. Przewidujemy, że może to wynieść około 200-300 tys. zł. Projekt realizowany będzie gdzieś dopiero po 2010 roku, ale już otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego wstępną umowę, w której jest zapis, że „gmina zobowiązuje się do rocznych opłat częstotliwości, kosztów wdrożenia sieci, kosztów utrzymania”. Są to de facto koszty budowy sieci oraz jej konserwacji i napraw. Ponadto nie wiadomo kto będzie zajmował się sprzedażą usług internetowych, czyli wystawianiem faktur. Na niewielkim zwartym terenie w „trzonie” województwa miałaby powstać sieć kablowa, natomiast w dalszych zakątkach województwa, gdzie nieopłacalne byłoby położenie sieci kablowej staną wieże radiowe. Sprawa jest przedstawiona na sesji, po to aby uzyskać wytyczne, czy przystępować do tego projektu, czy nie.

Walentyna Timofiejuk zapytała, czy w związku z tym, że jest to umowa intencyjna, to czy ona jest wiążąca.

Zastępca Wójta odpowiedział, że jest wiążąca w ten sposób, że za odstąpienie od umowy są przewidziane kary umowne.

Wójt zaproponował, aby się nie śpieszyć, technika się nie cofnie, popatrzmy jak to będzie funkcjonować u innych. Moim celem jest zostawić mojemu następcy budżet w dobrej kondycji. Mógłbym zaciągnąć kredyty, ale nie tędy droga. Róbmy tak jak do tej pory, aby porządną gminę przekazać w dobre ręce. Trzeba jeszcze dokończyć chodnik na ul. Bielskiej, zastanowić się na wymianą oświetlenia na energooszczędne w całej gminie oraz dokończyć wodociągi.

Wczoraj otrzymaliśmy powiadomienie, że nie uzyskaliśmy dofinansowania na drogę do Odrynek z tego powodu, że planowaliśmy położyć tam emulsję. Na asfalt nas nie stać, ponieważ koszt położenia asfaltu to 2 mln zł.

Spośród działek zaproponowanych przez nas pod budowę wieży telekomunikacyjnej w Trześciance inwestor wskazał trzy, którymi jest zainteresowany. Podczas najbliższego zebrania sołeckiego zostaną one przedstawione mieszkańcom.

 

Ad. 5.

Podjęcie uchwał:

-        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Skarbnik wyjaśniła, że zmieniamy budżet o 81 072 zł. Budżet po zmianach zamknie się kwotą 9 519 644zł po stronie dochodów oraz kwotą 10 095 862zł po stronie wydatków. Niedobór budżetowy w wysokości 516 218 zł zostanie pokryty wolnymi środkami – 516 218zł oraz pożyczką – 60 000zł.

Walentyna Timofiejuk zapytała, czy na przyuczenie do zawodu młodocianych pracowników wydajemy nasze pieniądze.

Skarbnik odpowiedziała, że dostajemy je z Budżetu Państwa.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XIX/120/08 Rady Gminy Narew z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

 

-        w sprawie zobowiązania się Gminy Narew do wyasygnowania środków finansowych na inwestycje infrastrukturalne.

Wójt odpowiedział, że uchwała jest jednym z dokumentów potrzebnych do uzyskania dofinansowania na przebudowę ulicy Piaski, które składamy dziś do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XIX/121/08 Rady Gminy Narew z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie zobowiązania się Gminy Narew do wyasygnowania środków finansowych na inwestycje infrastrukturalne stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

 

-        w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Wójt wyjaśnił, że wczoraj zebrały się komisje Rady Gminy Narew, które dyskutowały nad stawkami podatkowymi. Potem odbyło się wspólne posiedzenie, na którym przeanalizowaliśmy wspólnie sytuację w gminie. Ze względu na ogólny kryzys radni byli zgodni, co do tego, aby stawkę podatku rolnego utrzymać na poziomie z roku poprzedniego. Aby zachować realne dochody budżetu należałoby pozostałe podatki podnieść o stopień inflacji, czyli de facto zachować ich realną wysokość z roku poprzedniego.

Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw – 5, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XIX/122/08 Rady Gminy Narew z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

 

-        w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r. przyjętej do wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy.

Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XIX/123/08 Rady Gminy Narew z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r. przyjętej do wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

 

-        w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały.

Jan Selwestruk zapytał, dlaczego nie ma stawek od budowli.

Zastępca Wójta wyjaśnił, że jest to uchwała w sprawie zmiany uchwały, wobec czego stawek podatku od budowli nie zmieniamy i pozostają one takie jak w poprzedniej uchwale.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, przeciw – 7, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XIX/124/08 Rady Gminy Narew z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

 

Ad. 6.

            Walentyna Timofiejuk zapytała, czy przy okazji sprawy ścieżki nie będzie można zrealizować projektu przygotowanego w ramach programu Leader+.

 

Ad. 7.

            Wójt podziękował za podpowiedź i powiedział, że trzeba będzie nad tym popracować.

 

Ad. 8.

Przewodniczący Rady poinformował, że radnym został przekazany projekt uchwały w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 rok.

 

Ad. 9.

            Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady o godz. 9.00.

 

Protokolant:

Joanna Majewska

Przewodniczący obrad:

Eugeniusz Dudzicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Majewska

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2009-01-23

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2009-01-23

Data modyfikacji: 2009-01-23

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2009-01-23