Protokół Nr X/04

Sesji Rady Gminy w Narwi, która odbyła się 9 marca 2004 roku w dużej sali konferencyjnej Urzędu Gminy, przy ulicy Mickiewicza 101.

Obrady X Sesji Rady Gminy otworzył o godz. 10 00 Przewodniczący Rady Gminy mgr Eugeniusz Dudzicz, który powitał radnych, Sołtysów, Wójta, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, radnego Rady Powiatu w Hajnówce lek. Stefana Kuczyńskiego.

Następnie Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności poinformował, że na ogólną liczbę 15 radnych uczestniczy 13 radnych i stwierdził prawomocność obrad. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do oryginału protokołu.

W trakcie Sesji przybyła radna Pogorzelska Bożena Zofia.

Nieobecny radny Kondraciuk Mikołaj.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy mają uwagi i wnioski do zaproponowanego porządku obrad.

Uwag i wniosków nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad.

Za przyjęciem porządku głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Rada zatwierdziła następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie X Sesji Rady Gminy.

2.      Ustalenie porządku dziennego.

3.      Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy.

4.      Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesyjnym.

5.      Interpelacje i zapytania radnych.

6.      Przedstawienie wniosków z odbytych Komisji Rady Gminy.

7.      Rozpatrzenie wniosków dotyczących przyznania dotacji dla organizacji pozabudżetowych.

8.      Podjęcie uchwał:

        w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na rok 2004,

        w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2004 rok,

        w sprawie zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości,

        w sprawie obniżenia wskaźnika procentowego maksymalnej wysokości dodatku mieszkaniowego,

        w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z obszaru gminy Narew,

        w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w miejscowości Narew oraz nadania nazw ulicom w Narwi,

        w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,

        w sprawie powołania Kierownika USC.

9.      Przyjęcie planów pracy poszczególnych Komisji Rady i Rady Gminy na 2004 rok.

10.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

11.  Wolne wnioski, informacje.

12.  Zamknięcie obrad X Sesji Rady Gminy Narew.

 

Ad. 3.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z IX Sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w biurze rady i dzisiaj jest wyłożony na stoliku protokolanta. Jeżeli do końca Sesji nie zostaną zgłoszone uwagi do protokołu, będzie to oznaczało, że protokół został przyjęty bez uwag.

Uwag do końca Sesji nie wniesiono.

Ad. 4.

 

Informację z działalności gminy w okresie między sesyjnym złożył ustnie Wójt Gminy mgr Jakub Sadowski.

Poinformował między innymi:

        15 marca br. nastąpi rozstrzygnięcie przetargu na wodociąg do Białek i Odrynek oraz na I etap kanalizacji w Narwi,

        o przeprowadzonych zebraniach wiejskich,

        OSP w Trześciance otrzymała samochód strażacki a samochód z Trześcianki przekazano dla Tyniewicz. Strażacy z Narwi zwrócili się z apelem, aby stary 40 -letni samochód strażacki z Tyniewicz postawić w Narwi jako eksponat,

        o kontroli i zaleceniach Sanepidu w Ośrodku Zdrowia w Łosince,

        o przygotowaniu projektu budżetu gminy na 2004 rok,

        o otrzymaniu z Kuratorium Oświaty przez Dyrektor Szkoły Podstawowej Alinę Ostaszewską i Dyrektor Gimnazjum Alinę Kononiuk statusu nauczyciela dyplomowego,

        o skierowaniu przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Hajnówce 2 osób do pomocy dla gminy w wypełnianiu wniosków dla rolników.

Informacja została przyjęta bez zastrzeżeń.

 

Ad. 5

Nie złożono żadnej interpelacji i zapytań.

 

Ad. 6.

Przewodniczące poszczególnych Komisji Rady Gminy przedstawiły wnioski z odbytych komisji (wnioski w załączeniu).

Przewodnicząca Komisji Budżetu dodała, aby do planu inwestycji dopisać budowę drogi we wsi Ancuty oraz wprowadzić do porządku obrad Sesji – informacja Wójta dotycząca pozyskiwania funduszy pomocowych.

 

Ad. 7.

Przewodniczący Rady przedstawił wnioski o dotację:

        Klasztoru Prawosławnego Śww. Marty i Marii na Św. Górze Grabarce,

        Domu Opieki w Trześciance,

        Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce,

        Klubu Sportowego „Iskra” w Narwi,

        Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Estetycznej.

Kolejno rozpatrzono poszczególne wnioski dla:

        Klasztoru Prawosławnego Śww. Marty i Marii na Św. Górze Grabarce:

            Radna Turbaczewska zgłosiła wniosek o dotację w wysokości 1 tysiąc zł.

            Sołtys Smoktunowicz Henryk zgłosił wniosek o dotację w wysokości 2 tysiące zł.

            Radna Timofiejuk zgłosiła wniosek o dotację w wysokości 2 tysiące zł.

            Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o przyznanie dotacji w wysokości 1 tysiąc zł.

            W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za głosowało 8 radnych. Wniosek na dotację w wysokości 1 tysiąc zł został przyjęty.

Uchwała Nr X/61/04 Rady Gminy Narew z dnia 9 marca 2004 roku w sprawie przyznania dotacji budżetowej dla Klasztoru Prawosławnego Śww. Marty i Marii na Św. Górze Grabarce.

 

        Domu Opieki w Trześciance:

Wójt Gminy przypomniał, że ma upoważnienie od Rady Gminy do przyznawania dotacji do 1 tys. zł i jeżeli Rada na to się zgodzi to skorzysta z tego upoważnienia.

Rada Gminy jednogłośnie wyraziła zgodę.

 

        Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce:

Rada Gminy jednogłośnie postanowiła przesunąć w czasie w/w wniosek z uwagi na brak decyzji UE w sprawie finansowania zadań inwestycyjnych gminy z programu SAPARD.

 

        Klubu Sportowego „Iskra”:

W dyskusji zabrała głos radna Turbaczewska Halina, która poinformowała, że rodzice dzieci skarżą się, że nie prowadzi się treningów sportowych. Należałoby zobaczyć rozliczenie z dotacji za 2003 rok i wówczas, gdy okaże się, iż jest zgodnie wykorzystana, przyznać dotację na bieżący rok na następnej Sesji.

Skarbnik Gminy poinformowała, że Klub Sportowy „Iskra” nie rozliczył się z dotacji za 2003 rok.

Wójt Gminy zasugerował dla Komisji Rewizyjnej, aby w planie pracy komisji uwzględnić kontrolę wykorzystania dotacji Klubu „Iskra”.

Rada Gminy jednogłośnie postanowiła zawiesić wypłacenie dotacji do chwili rozpatrzenia sprawy przez Komisję Rewizyjną.

 

        Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Estetycznej:

Radna Pogorzelska poprosiła Dyrektora Gimnazjum o przedstawienie jak działa Stowarzyszenie i czy przynosi efekty.

Pani Dyrektor Gimnazjum Alina Kononiuk pozytywnie oceniła efekty.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały na dotację w wysokości 2 tysiące zł.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za głosowało 14 radnych. Wniosek  o dotację w wysokości 2 tysiące zł został zatwierdzony.

Uchwała Nr X/62/04 Rady Gminy Narew z dnia 9 marca 2004 roku w sprawie przyznania dotacji budżetowej dla Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Estetycznej.

           

Ad. 8.

Podjęcie uchwał:

        w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na rok 2004.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Przewodniczącemu Komisji d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Stefanowi Kuczyńskiemu, który przedstawił program i preliminarz na 2004 rok oraz ustosunkował się do wniosków Komisji Rozwoju. Poinformował, że z pewnością będą nadwyżki w planie dochodów i wówczas zostaną one przeznaczone na dożywianie dzieci, a zaplanowane już wydatki powinny pozostać w nie zmienionej formie i wysokości. Pochwalił także GBP w Narwi za właściwe i efektywne wykorzystanie przyznanej wcześniej dotacji.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za głosowało 14 radnych.

           Uchwała Nr X/63/04 Rady Gminy Narew z dnia 9 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie na rok 2004.

 

        w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2004 rok.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt budżetu gminy na 2004 rok uwzględniając zmiany do projektu budżetu (projekt w załączeniu).

Podczas dyskusji Radni uzgodnili, że w budżecie gminy na 2004 rok należy ująć dokumentację drogi Narew – Planta w ramach przewidzianych środków na dofinansowanie dwóch dróg i jak w projekcie.

Wójt Gminy zaapelował do Rady Gminy o ustalenie kolejności realizacji inwestycji.

Przewodniczący Rady zapowiedział swoją obecność na komisjach i zaproponował odbycie ich wspólnie w jednakowym terminie.

Propozycja została jednogłośnie zaakceptowana.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 5.01.2004 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2004 rok Gminy Narew. Skład orzekający postanowił pozytywnie zaopiniować projekt uchwały budżetowej na 2004 rok wraz z objaśnieniami, prognozą kwoty długu i informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Narew.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały budżetu gminy na 2004 rok.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr X/64/04 Rady Gminy Narew z dnia 9 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2004 rok.

 

        w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

Objaśnień do uchwały udzielił Wójt i Z-ca Wójta.

W dyskusji zabrali głos:

        radna Turbaczewska Halina – dopisać w projekcie uchwały: zatrudnienie 50 % z terenu gminy,

        Sołtys Zubrycki Leon – popiera propozycję radnej,

        radna Pogorzelska – uważa, że jest to absurd. Zgłosiła wniosek, aby projekt tej uchwały oddalić do rozpatrzenia na komisjach.

        radca prawny – proponuje rozpatrzyć ponownie na komisjach,

        Przewodniczący Rady – proponuje przesunąć projekt tej uchwały na następną Sesję po rozpatrzeniu na komisjach.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o przesunięcie uchwały na obrady następnej Sesji.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przesunięciem głosowało 14 radnych.

 

        w sprawie obniżenia wskaźnika procentowego maksymalnej wysokości dodatku mieszkaniowego.

Objaśnień do uchwały udzielił Wójt Gminy.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr X/65/04 Rady Gminy Narew z dnia 9 marca 2004 roku w sprawie obniżenia wskaźnika procentowego maksymalnej wysokości dodatku mieszkaniowego.

 

        w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru gminy Narew.

Objaśnień do uchwały udzielił Wójt Gminy.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr X/66/04 Rady Gminy Narew z dnia 9 marca 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru Gminy Narew.

 

        w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w miejscowości Narew oraz nadania nazw ulicom.

Objaśnień do uchwały udzielił Wójt Gminy.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem głosowało 14 radnych

Uchwała Nr X/67/04 Rady Gminy Narew z dnia 9 marca 2004 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w miejscowości Narew oraz nadania nazw ulicom.

 

        w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Objaśnień do uchwały udzielił Z-ca Wójta Mariusz Żukowski.

Radni zaproponowali, aby w § 6 projekcie w/w uchwały dopisać na końcu zdania „oraz znających specyfikę środowiska kulturowego i społecznego gminy Narew”.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały z proponowanym dopiskiem jak wyżej.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr X/68/04 Rady Gminy w Narwi z dnia 9 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

        w sprawie powołania kierownika USC w Narwi.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr X/69/04 Rady Gminy Narew z dnia 9 marca 2004 roku w sprawie powołania Kierownika USC w Narwi.

 

Ad. 9.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała plan pracy na 2004 rok.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie plan pracy komisji.

Uwag nie zgłoszono.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem glosowało 14 radnych.

Uchwała Nr X/70/04 Rady Gminy Narew z dnia 9 marca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej w Narwi.

 

Następnie Przewodnicząca Komisji Budżetu i Przewodnicząca Komisji Rozwoju odczytały plany pracy na 2004 rok.

Przewodniczący Rady przedstawił plan pracy Rady Gminy na 2004 rok.

Uwag nie wniesiono.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie plany pracy w/w Komisji i Rady Gminy.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem głosowało 14 radnych.

 

Ad. 10

Nie dotyczy.

 

Ad. 11.

            Wolne wnioski, informacje:

        Przewodniczący Rady udzielił głosu przedstawicielowi z Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego „LTL” Sp. z o.o. w Białymstoku, który poinformował szczególnie sołtysów, że poszukują chętnych do podpisania umów kontraktacyjnych, dotyczących skupu jęczmienia i gryki.

        Wójt Gminy przedstawił osoby zatrudnione w Urzędzie Gminy, które będą pomagały rolnikom w wypełnieniu wniosków na dotacje unijne.

        Wójt Gminy poinformował, że istnieje możliwość odkupienia budynku po Zlewni Mleka w Lachach do celów zebrań wiejskich. Radni z aprobatą wyrazili się o tej inicjatywie.

        Przewodniczący Rady zaapelował do radnych o złożenie oświadczeń majątkowych do końca kwietnia br.

        Przewodniczący Rady odczytał odpowiedź na wniosek dotyczący skierowania kursów autobusowych relacji Białystok – Hajnówka przez wsie Białki, Hoźna, Ogrodniki i Iwanki (pismo w załączeniu).

        Sołtys z Narwi Smoktunowicz Henryk zgłosił wniosek o doprowadzenie do porządku skwerku w Narwi - naprawić ogrodzenie, łańcuchy oraz postawić ławeczki.

        Sołtys wsi Rohozy – zapytał gdzie wysypywać śmieci we wsi.

        Sołtys z Narwi Zubrycki Leon – zapytał, gdzie można przekazać stary eternit. Zapytał Wójta o możliwości przeprowadzenia kursu robienia koszy wiklinowych dla bezrobotnych.

        Wójt Gminy poinformował o konieczności upoważnienia pracownika gminy do poboru należności podatkowych w przypadku choroby sołtysa (tak jak obecnie we wsi Doratynka) i poprosił wysoką Radę o takie zezwolenie dla inspektora Lidii Zubryckiej.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Wójta.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za wnioskiem głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr X/71/04 Rady Gminy Narew z dnia 9 marca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia inkasentów oraz stawek procentowego wynagrodzenia za inkaso zobowiązań pieniężnych od mieszkańców wsi.

 

Ad. 12.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady o godz. 1320.

 

Protokolant:

Lidia Post

Przewodniczący obrad:

mgr Eugeniusz Dudzicz

(podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Lidia Post

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-04-29

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-04-29

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-04-29