Protokół Nr XV/04

 

XV Sesja Rady Gminy Narew odbyła się 7 grudnia 2004 roku w małej Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym i Publicznym Gimnazjum w Narwi przy ul. Mickiewicza 81.

Obrady XV Sesji Rady Gminy Narew otworzył o godz. 10.00 Przewodniczący Rady mgr Eugeniusz Dudzicz, który powitał Wójta, Sekretarza i Skarbnika Gminy, radnych i sołtysów, Tadeusza Stankiewicza z Z.D.P. Hajnówka i Wiktora Mieleszkiewicza z ZEB-S.A. Rejon Bielsk Podlaski PE Narew oraz honorowych dawców krwi Pana Andrzejczyka Mirosława i Kurianowicza Andrzeja.

Następnie Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności poinformował, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 11 radnych i stwierdził prawomocność obrad. Nieobecni radni: Kiryłowicz Andrzej, Kołnier Jarosław, Kondraciuk Mikołaj i Sakowski Jerzy. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do oryginału protokołu.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Sekretarzowi Gminy, który poprosił o wykreślenie z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wydatków budżetowych nie ulegających wygaśnięciu. Przewodniczący Rady zwrócił się do obecnych z zapytaniem, czy mają inne uwagi i wnioski do zaproponowanego porządku obrad. Innych uwag ani wniosków nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie proponowaną zmianę porządku obrad. Za przyjęciem zmiany porządku obrad głosowało w głosowaniu jawnym 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Rada zatwierdziła następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie XV Sesji Rady Gminy.

2.      Ustalenie porządku dziennego.

3.      Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy.

4.      Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

5.      Interpelacje i zapytania radnych.

6.      Podjęcie uchwał:

-        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok;

-        w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy;

-        w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych;

-        w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

-        w sprawie zatwierdzenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Narew;

-        w sprawie uchwalenia miesięcznych stałych diet radnych Rady Gminy Narew.

7.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

8.      Wolne wnioski, informacje.

9.      Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Gminy Narew.

 

Ad. 3.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z XIV Sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w biurze rady i dzisiaj jest wyłożony na stoliku protokolanta. Jeżeli do końca Sesji nie zostaną zgłoszone uwagi do protokołu, będzie to oznaczało, że protokół został przyjęty bez uwag.

Uwag do końca Sesji nie wniesiono.

 

Przybył radny Jerzy Sakowski, wobec czego stan obecnych radnych wzrósł do 12.

 

Ad. 4.

Informację z działalności gminy w okresie międzysesyjnym złożył ustnie Wójt Gminy mgr Jakub Sadowski.

Poinformował między innymi:

 1. Kontynuowane były rozpoczęte prace. Zarząd Wojewódzki Ochotniczych Straży Pożarnych potwierdził dotację w wysokości 45 tys. zł., a Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 40 tys. zł na karosację samochodu strażackiego. Umowa opiewa na 105 tys. zł. Jest już po przetargu i samochód jest w karosacji. Termin wykonania to 28 luty 2005r. Niskim kosztem własnym Gmina będzie miała dobrze wyposażony samochód strażacki.
 2. Wykonany został chodnik do Urzędu Gminy. Zastrzeżenia zgłoszone przez radnego Witalisa Gromotowicza zostały uwzględnione i niedociągnięcia poprawione. Należy jeszcze uporządkować teren wokół chodnika, co zostanie zrobione przez Gminę we własnym zakresie.
 3. Wykonane zostały linie główne wodociągów do Białek, Goręd, Bruszkowszczyzny i Odrynek. W tej chwili realizowane są podłączenia do indywidualnych odbiorców, ale Gmina już w tym nie uczestniczy. Na wiosnę planowany jest przegląd dróg w celu sprawdzenia, czy po przeprowadzonych inwestycjach wodociągowania zostały one przywrócone do dobrego stanu.
 4. Zakończony został remont Sali gimnastycznej. Z tego powodu sesja została zwołana w tym miejscu, by oficjalnie oddać ją do użytku, jak również by wszyscy mogli zobaczyć jak ona wygląda po remoncie. Wybrany został wariant najtańszy, wobec czego z wykonawcą podpisana została umowa na wykonanie niezbędnych robót. Dużo pracy włożyli pracownicy szkoły. W tym miejscu Wójt podziękował Pani Dyrektor. Dodał, że zaangażowani również byli pracownicy interwencyjni Gminy.
 5. Wykonany został projekt drogi do Plant i przekazany do Starostwa Powiatowego. Jest on nadal uzupełniany pod kątem zamierzeń Starostwa.
 6. Podpisaliśmy akty notarialne na zakup zlewni mleka w Ogrodnikach i w Lachach. Chcemy je dostosować do potrzeb wiejskich tak, aby mogły się tam odbywać zebrania wiejskie.
 7. Nie otrzymaliśmy dofinansowania na drogę do Gorodziska z Euroregionu Niemen. Złożonych było około 150 wniosków, natomiast zakwalifikowanych do dofinansowania zostało 15.
 8. Gotowy jest projekt na stację uzdatniania wody w Narwi. Wystąpiliśmy do Euroregionu Niemen na jego sfinansowanie w 75% i proponujemy termin rozpoczęcia inwestycji w 2006 roku.
 9. Przygotowaliśmy projekt budżetu na 2005 rok. Przedłożymy go Wysokiej Radzie do zatwierdzenia do końca marca 2005 roku. Budżet Gminy dzięki dotacji na kanalizację zapowiada się bardzo duży – około 8 mln zł zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków.
 10. Zakupiliśmy 300m grabu z Nadleśnictwa Nurzec Stacja do kotłowni gminnych. Ogłaszaliśmy przetarg, ale nikt się nie zgłosił, wobec czego musieliśmy szukać zaopatrzenia.
 11. Przekazaliśmy do użytku świetlicę w Chrabostówce. Wójt podziękował mieszkańcom Chrabostówki za inicjatywę i pracę. Dodał, że to, co zrobili przeszło jego oczekiwania i może stanowić przykład dla innych.
 12. Ogłosiliśmy przetarg na budowę kanalizacji w Narwi. Rozstrzygnięty zostanie 5 stycznia 2005 roku. Przygotowanie dokumentacji kosztowało dużo wysiłków ze strony pracowników Urzędu Gminy. Pobrano już około 12 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, co zapowiada silną konkurencję.
 13. Rok 2004 zamkniemy bez kredytu i wykonamy wszystkie zaplanowane zadania.

 

Ad. 5.

Nie złożono żadnej interpelacji ani żadnego zapytania.

 

Ad. 6.

Podjęcie uchwał:

-        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Skarbnik Gminy, która opisała zwiększenia i zmniejszenia w dochodach i wydatkach budżetowych uwzględnione w załącznikach do projektu uchwały.

Radny Jerzy Sakowski zaapelował, aby w przyszłości starać się wykorzystywać w całości środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Radny Mikołaj Seliwonik zaapelował, aby zatrudnić niepełnosprawną osobę z terenu Gminy Narew, co zwolni Gminę z opłat na PFRON.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 0.

Uchwała Nr XV/103/04 Rady Gminy Narew z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

 

-        w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004r. przyjętej do wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy.

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisje Rady Gminy wypracowały własne propozycje stawek podatkowych. Poinformował ponadto, że 6 grudnia br. odbyło się posiedzenie Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji i Wójta, którego celem było wypracowanie kompromisowych propozycji stawek wszystkich podatków.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Wójtowi Gminy, który wyjaśnił, że tej uchwały mogłoby nie być i wtedy obowiązywałaby stawka ustawowa, czyli 37,67 zł. Z tego względu, że rolnikom jest ciężko Wysoka Rada może wykorzystać możliwość obniżenia tej stawki.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 0.

Uchwała Nr XV/104/04 Rady Gminy Narew z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004r. przyjętej do wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

 

-        w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Radnemu Jerzemu Sakowskiemu, który powiedział, że 30 września br. Rada podjęła uchwałę w sprawie określenia przedmiotu działania poszczególnych Komisji, w której jest napisane, że Komisja Budżetu i Finansów opiniuje uchwały w sprawach podatkowych. W związku z tym Radny Sakowski zapytał, czy jest taka opinia.

Wójt odpowiedział, że Komisja Budżetu i Finansów ma możliwość opiniowania, czyli przedstawienia swoich propozycji stawek podatkowych Radzie. Nie zabiera ona jednakże uprawnień do zaproponowania własnych stawek podatkowych innym Komisjom. Wszystkie Komisje Rady Gminy wypracowały własne propozycje stawek podatkowych.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przystąpienia do rozpatrywania uśrednionych stawek podatkowych wypracowanych na posiedzeniu Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji i Wójta w dniu 6 grudnia br.

W głosowaniu jawnym za głosowało 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1.

Przewodniczący Rady odczytał proponowane stawki podatkowe wypracowane na posiedzeniu Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji i Wójta w dniu 6 grudnia br. Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do proponowanych stawek podatkowych. Żadnych uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1.

Uchwała Nr XV/105/04 Rady Gminy Narew z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

 

-        w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Przewodniczący Rady odczytał proponowane stawki podatkowe wypracowane na posiedzeniu Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji i Wójta w dniu 6 grudnia br. Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do proponowanych stawek podatkowych.

Radny Jerzy Sakowski zaproponował, aby w pkt. 2d była stawka ustawowa 3,61 zł.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad propozycją radnego Sakowskiego.

W głosowaniu jawnym za propozycją zmiany przedstawioną przez radnego Jerzego Sakowskiego głosowało 4 radnych, przeciw – 6, wstrzymało się – 2. Przewodniczący Rady stwierdził, że propozycja Radnego Jerzego Sakowskiego została odrzucona.

Radny Mikołaj Seliwonik zapytał, dlaczego stawka podatku od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej została podniesiona z 14,00 w ubiegłym roku do 14,60.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że stawki tego podatku nie były podnoszone w latach poprzednich.

Radna Bożena Zofia Pogorzelska zaapelowała o racjonalne podejście i równe podwyższanie wszystkich stawek podatkowych, zarówno dla rolników jak i osób prowadzących działalność gospodarczą.

Wójt przypomniał, że Rada podjęła uchwałę zwalniającą od podatku osoby podejmujące działalność gospodarczą.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 7 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 5.

Uchwała Nr XV/106/04 Rady Gminy Narew z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

 

-        w sprawie zatwierdzenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Narew.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Kierownik GOPS Pani Lidii Post, która wyjaśniła, że ustawa o pomocy społecznej nakłada obowiązek sporządzenia Strategii i jej realizowania. Dodała, że Strategia została sporządzona we własnym zakresie, pozostaje otwarta i będzie można ją rozszerzać. Niezbędnymi kierunkami działania strategii na najbliższe lata, prócz zadań już wykonywanych, jest utworzenie lokalów socjalnych dla osób bezdomnych i ofiar przemocy domowej, utworzenie punktu wydawania posiłku dla osób ubogich, bezrobotnych i niepełnosprawnych, zapewnienie dzieciom jednego gorącego posiłku oraz utworzenie etatu opiekunki domowej. Strategia realizowana będzie we współpracy ze wszystkimi instytucjami i jednostkami samorządu terytorialnego.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 0.

Uchwała Nr XV/107/04 Rady Gminy Narew z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Narew stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

 

-        w sprawie uchwalenia miesięcznych stałych diet radnych Rady Gminy Narew.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Wójtowi Gminy, który zwracając się do radnych powiedział, że podjęcie tej uchwały będzie powodowało zmianę sposobu opłacania pracy radnych bez zmiany rocznej wielkości diet wypłacanych z budżetu Gminy. Dodał, że miesięczne stałe diety usprawnią funkcjonowanie organów Gminy, bowiem otwierają dla Wójta możliwość częstszego zapraszania radnych. Nadmienił, że praca radnego to nie tylko udział w Sesjach i posiedzeniach komisji, lecz także spotkania z wyborcami w terenie.

Radna Bożena Zofia Pogorzelska zapytała, czy Gmina nie będzie ponosiła więcej wydatków niż do tej pory.

Wójt odpowiedział, że to nie zwiększy wydatków, bowiem za podstawę wyliczeń przyjęto wydatki z 2004 roku.

Wójt poprosił o zmianę zapisu w § 6 z „wchodzi w życie z dniem podjęcia” na „wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku.”

Innych uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2.

Uchwała Nr XV/108/04 Rady Gminy Narew z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia miesięcznych stałych diet radnych Rady Gminy Narew stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

 

Ad. 7.

Nie dotyczy.

 

Ad. 8.

Przewodniczący odczytał pismo z Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Hajnówce w sprawie nagrodzenia upominkami Honorowych Dawców Krwi z terenu Gminy Narew. Pismo stanowi załącznik Nr 8 do oryginału protokołu. Upominki Mirosławowi Andrzejczykowi i Andrzejowi Kurianowiczowi wręczył Wójt oraz Przewodniczące Komisji Rady Gminy. Wójt wyraził uznanie dla osób gotowych ratować życie ludzkie.

Sołtys Zubrycki Leon zapytał w imieniu Proboszcza Parafii Prawosławnej w Narwi, czy do Urzędu Gminy wpłynęło pismo w sprawie wykupienia przez spółkę „Pronar” drogi położonej od ulicy Bielskiej do cmentarza prawosławnego, ponieważ w dniu 19 listopada Proboszcz był proszony do spółki „Pronar” i rozmawiał z Panem Czerniakiewiczem na temat zmiany drogi dojazdowej do cmentarza.

Wójt odpowiedział, że słyszał o tym tylko z nieoficjalnych przekazów natomiast oficjalnie nie otrzymał żadnego pisma w tej sprawie.

Wójt zwrócił się do Pani Sołtys wsi Makówka z prośbą o nadzorowanie osób, które będą malowały świetlicę w Makówce.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Kierownikowi Tadeuszowi Stankiewiczowi z Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, który powiedział, że w 2005 roku planowane jest wykonanie jednej inwestycji, a mianowicie budowa drogi Narew-Planty. Wyjaśnił, że będzie ona wykonana taką samą metodą jak inne drogi w powiecie oraz, że będzie złożony wniosek na dofinansowanie tej inwestycji do Euroregionu Niemen. Podziękował Wójtowi za przygotowanie dokumentacji technicznej. Poinformował, że stale będą prowadzone roboty tzw. bieżącego utrzymania, takie jak koszenie poboczy oraz uzupełnianie nawierzchni żwirowej. Podziękował w tym miejscu Wójtowi za udostępnianie od kilku lat miejsca poboru żwiru.

Sołtys wsi Ogrodniki Mirosław Szelengowicz zapytał, kiedy można się spodziewać naprawy drogi z Białek do Iwanek.

Kierownik Tadeusz Stankiewicz odpowiedział, że na pewno nie w 2005 roku, ponieważ należy zakończyć modernizację drogi Trześcianka – Białki, ale zasadne jest, aby kontynuować roboty w ciągu drogowym, a więc w następnej kolejności Białki – Ogrodniki. Dodał, że wniosków o modernizację dróg w Gminie Narew jest dużo i stopniowo będą one realizowane. Zaznaczył, że Starosta dokłada starań, aby uzyskać fundusze na modernizację dróg w powiecie.

Radna Halina Turbaczewska zapytała, czy nawierzchnia drogi do Plant będzie wykonana z masy bitumicznej i jaka będzie jej wytrzymałość.

Kierownik Tadeusz Stankiewicz odpowiedział, że nawierzchnia drogi do Plant będzie wykonana taką metodą jak droga Trześcianka – Białki, a jej wytrzymałość wynosić będzie 8 ton na oś.

Alicja Sewastianiuk zapytała, w czyjej gestii leży naprawa zjazdu z drogi powiatowej na gminną, bowiem naprawy wymaga tego typu zjazd w pobliżu wsi Istok.

Kierownik Tadeusz Stankiewicz odpowiedział, że w ramach pasa drogowego drogi powiatowej należy to do zarządcy dróg powiatowych.

Wójt obiecał ustalenie, czy zjazd leży w pasie drogi powiatowej, czy na drodze gminnej.

Radny Jan Selwestruk zapytał, ile kosztuje 1m2 asfaltu powierzchniowego.

Kierownik Tadeusz Stankiewicz odpowiedział, że około 12-14 zł netto. Poruszył też sprawę wycinki drzew. Poinformował, że rolnicy, przy których polach rosną przeszkadzające w uprawie drzewa, powinni pisać wnioski do Zarządu Dróg Powiatowych o ich wycięcie.

Wójt podkreślił, że w Gminie Narew znajduje się 1/3 dróg całego powiatu. Powiedział, że po zakończeniu dużej inwestycji budowy kanalizacji w miejscowości Narew oraz po zwodociągowaniu Gmina zajmie się naprawą dróg. Podziękował Kierownikowi Tadeuszowi Stankiewiczowi za dobrą współpracę oraz prosił o stałe monitorowanie dróg powiatowych.

Przewodniczący Rady podziękował Kierownikowi Tadeuszowi Stankiewiczowi za dobrą współpracę oraz za przybycie na Sesję.

Alicja Sewastianiuk powiedziała, że od kilku lat mieszkańcy wsi Istok skarżą się na niszczenie drogi gminnej ze wsi Istok do kolonii Śliwowo dokonywane w szczególności przez jednego z jej użytkowników.

Wójt obiecał sprawdzenie stanu drogi i dokonanie koniecznych napraw.

Przewodniczący Rady poprosił o udzielenie pełnomocnictwa Kierownikom jednostek kultury w zakresie ustalania wysokości stawek za wynajem sal i świadczenie usług.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Wójtowi, który wyjaśnił, że często zgłaszali się do niego dyrektorzy jednostek kultury, aby ustalić stawki odpłatności za wynajem sal. Wójt wyraził opinię, że lepszym rozwiązaniem byłoby pozostawienie tej sprawy w gestii Dyrektorów tych jednostek, bowiem zapewniałoby to elastyczność w dostosowywaniu cen do realiów rynkowych. Przy sprawozdawczości budżetowej dyrektorzy informować będą, jakie stawki ustalili, a Wójt wraz z Panią Skarbnik będą oceniać, czy nie zostały one przesadzone w którąś ze stron. Wójt powiedział, że możliwe są zwolnienia z opłat dla ludzi biednych i będą one rozpatrywane przez Kierownika GOPS i Wójta.

Radny Selwestruk wyraził poparcie dla tej propozycji.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie propozycję udzielenia pełnomocnictwa Kierownikom jednostek kultury w zakresie ustalania wysokości stawek za wynajem sal i świadczenie usług. W głosowaniu jawnym za udzieleniem pełnomocnictwa głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Radna Bożena Zofia Pogorzelska zapytała, dlaczego w bibliotece została zamknięta sala do tenisa?

Ania Andrzejuk Sawicka odpowiedziała, że w obecnej chwili w bibliotece pracują dwie osoby, do których obowiązków należy przygotowanie Sali jak i jej sprzątnięcie. W chwili obecnej w Sali w budynku biblioteki prowadzone są zajęcia z tańca i teatru, ponadto duże jest oblężenie czytelnicze, z tego powodu bibliotekarki nie są w stanie nadzorować dzieci grających w tenisa, a bez nadzoru nie można ich zostawić, bowiem zdarzył się przypadek, że stół do tenisa spadł na nogę dziecka. Pod nadzorem osoby dorosłej sala może być udostępniana.

Wójt wyraził opinię, że uprawianie sportu powinno odbywać się w pomieszczeniach do tego przystosowanych. Zasugerował, że należałoby rozważyć możliwość przystosowania kilku pomieszczeń w NOK-u do uprawiania sportu. Zaproponował wariant korzystania ze szkolnych sal gimnastycznych po uzgodnieniu warunków z Panią Dyrektor Szkoły.

Radny Jerzy Sakowski zaproponował, aby kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy przedkładali do zaopiniowania Komisjom Rady plan pracy na przyszły rok.

            Dyrektor NOK wyjaśnił, że zaplanowanie zadań na przyszły rok nie jest w przypadku NOK sprawą prostą, ponieważ ilość przedsięwzięć możliwych do zorganizowania zależy od zysku wypracowanego przez podległy NOK-owi Zajazd „Pod Akacją”.

            Radna Walentyna Timofiejuk zapytała, czy wszystkie miejsca hotelowe są wykorzystane.

            Dyrektor NOK odpowiedział, że na dzień dzisiejszy jest około 70 tys. zł obrotu brutto. W grudniu zarezerwowane są miejsca dla trzech grup. Na stałe w hotelu mieszka siedem osób, które odprowadzają po 267 zł brutto miesięcznie. Są pojedyncze osoby chętne do korzystania z usług noclegowych zajazdu, ale stale jest około 20 miejsc wolnych przygotowanych dla grup zorganizowanych, ze względu na korzyści płynące z takiego rodzaju wynajmu. Dochód ze świadczenia usług noclegowych jest znaczący i pokrywa koszty przygotowania imprez kulturalnych, koszt zakupu środków czystości, delegacji i ryczałtu Dyrektora NOK.

Sołtys Cimoch Jan Poskrobko zapytał, ile osób zatrudniła spółka „Pronar” w tym roku i czy było opłacalne zwolnić ją od podatku od nieruchomości?

Wójt odpowiedział, że nie dysponuje takimi informacjami.

Przewodniczący odczytał pismo będące odpowiedzią na zapytanie radnej Walentyny Timofiejuk. Pismo stanowi załącznik Nr 9 do oryginału protokołu.

Przewodniczący odczytał pismo z ZOZ Hajnówka. Pismo stanowi załącznik Nr 10 do oryginału protokołu.

Przewodniczący odczytał wniosek Komisji Budżetu i Finansów o ustalenie miesięcznych limitów kwotowych wypłacanych z budżetu Gminy na rozmowy telefoniczne ze służbowych telefonów komórkowych. Wniosek stanowi załącznik Nr 11 do oryginału protokołu.

Wójt podziękował Komisji za inicjatywę. Powiedział, że telefon to niezbędne narzędzie pracy, z którego nie można zrezygnować, ale ustalenie limitów to dobre rozwiązanie.

Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. wniosek Komisji Budżetu i Finansów. W głosowaniu jawnym za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący odczytał podziękowania Burmistrza Kleszczel skierowane do Wójta Gminy Narew i Społecznego Komitetu Pomocy Poszkodowanym za udzieloną pomoc osobom, które ucierpiały w wyniku huraganu.

Przewodniczący odczytał informację z ARiMR na temat możliwości ubiegania się przez rolników o środki finansowe. Pismo stanowi załącznik Nr 12 do oryginału protokołu.

Wójt powiedział, że niemal na każdej sesji poruszane są sprawy oświetlenia, wobec czego zwrócił się do Sołtysów o wpisanie na listę, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z mieszkańcami, godzin funkcjonowania oświetlenia ulicznego w poszczególnych miejscowościach.

Alicja Sewastianiuk wyraziła opinię, że reglamentowanie oświetlenia na wsiach spowoduje, że wsie staną się nie tylko „głuche”, ale i ciemne. Zaprotestowała przeciwko traktowaniu mieszkańców wsi jak obywateli drugiej kategorii.

Wójt odpowiedział, że starania Gminy polegają na tym, by jej mieszkańcy nie byli obywatelami drugiej kategorii i stąd wynikają zabiegi, by nie marnotrawić funduszy. Zaoszczędzone na oświetleniu pieniądze można będzie przeznaczyć na inne cele, m.in. na budowanie niezbędnej infrastruktury.

Przewodniczący Rady wyraził opinię, że budżet Gminy jest jak budżet domowy, w którym przeznaczane są określone kwoty na pokrycie różnych rachunków: jeżeli przekroczone zostaną wydatki na jeden cel, np. na oświetlenie, to może zabraknąć funduszy na pokrycie innych rachunków.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie propozycję ustalenia godzin funkcjonowania oświetlenia ulicznego rano od godziny 5 do rozwidnienia we wszystkich miejscowościach z wyjątkiem Rybak, gdzie oświetlenie ma być włączane na godzinę przed rozwidnieniem oraz wieczorem od zapadnięcia zmroku do 22.30 w miejscowości Narew i do 21.30 w pozostałych miejscowościach. W głosowaniu jawnym za głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 0.

Radna Halina Turbaczewska podziękowała Kierownikowi Zakładu Energetycznego za dostawienie lamp oświetleniowych na ulicy Młynowej w Narwi.

Radny Jan Selwestruk zapytał, co wiadomo na temat odbioru padłych zwierząt gospodarskich.

Wójt odpowiedział, że zgłaszał się do niego przedstawiciel firmy utylizacyjnej, który zaproponował odbieranie padliny od rolników za 0,50 zł za kilogram podczas, gdy Gmina musiałaby comiesięcznie odprowadzać na konto tej firmy 800 zł. Wójt nie nawiązał współpracy z tym zakładem, bowiem byłoby to nieekonomiczne rozwiązanie dla Gminy. Dodał, że problem padłych zwierząt nie rozwiąże się samoczynnie po podpisaniu umowy. Są inne możliwości: mieszkaniec Ancut zakłada fermę lisów, co jest równoznaczne z tym, że będzie potrzebował padłych zwierząt na karmę.

Sołtys Cimoch Jan Poskrobko poprosił o interwencję w sprawie wałęsających się psów mieszkańca wsi Cimochy, którego dom spłonął w pożarze. Poprosił o oficjalne podziękowania dla Aleksandra Kojło za ostrzeżenie przed pożarem mieszkańców okolicznych domów.

 

Ad. 9.

            Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady o godz. 13.30.

 

Protokolant:

Joanna Kołnier

(podpis nieczytelny)

Przewodniczący obrad:

Przewodniczący Rady

mgr Eugeniusz Dudzicz

(podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2005-01-26

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2005-01-26

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2005-01-26