Protokół Nr XIV/04

XIV Sesja Rady Gminy Narew odbyła się 30 września 2004 roku w dużej sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ulicy Mickiewicza 101.

Obrady XIV Sesji Rady Gminy Narew otworzył o godz. 9.00 Przewodniczący Rady mgr Eugeniusz Dudzicz, który powitał Wójta, Sekretarza i Skarbnika Gminy oraz radnych i sołtysów.

Następnie Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności poinformował, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 12 radnych i stwierdził prawomocność obrad. Nieobecni radni: Kiryłowicz Andrzej, Kondraciuk Mikołaj i Sakowski Jerzy. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do oryginału protokołu.

Przewodniczący Rady poprosił o rozszerzenie pkt 4 porządku obrad o informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku. Przewodniczący Rady zwrócił się do obecnych z zapytaniem, czy mają inne uwagi i wnioski do zaproponowanego porządku obrad. Innych uwag ani wniosków nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie proponowaną zmianę porządku obrad. Za przyjęciem zmiany porządku obrad głosowało w głosowaniu jawnym 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Rada zatwierdziła następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie XIV Sesji Rady Gminy.

2.      Ustalenie porządku dziennego.

3.      Przyjęcie protokołu z XIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.

4.      Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym w tym informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku.

5.      Interpelacje i zapytania radnych.

6.      Podjęcie uchwał:

        w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy,

        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok,

        w sprawie określenia przedmiotu działania Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rozwoju Gminy,

        w sprawie zmiany Statutu Gminy Narew,

        w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

        w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych oraz harmonogramu realizacji Planu w Gminie Narew w latach 2004 – 2006,

        w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska Gminy Narew do roku 2012 oraz Planu Gospodarki Odpadami Gminy Narew na lata 2004-2014,

        w sprawie zobowiązania się Gminy Narew do wyasygnowania środków finansowych na inwestycje infrastrukturalne,

        w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi.

7.      Informacja Wójta Gminy Narew i Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych przez osoby zobowiązane.

8.      Informacja Dyrektorów Szkół, NOK-u oraz Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej o prowadzonej działalności.

9.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

10.  Wolne wnioski, informacje.

11.  Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Gminy Narew.

 

Ad. 3.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z XIII Sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w biurze rady i dzisiaj jest wyłożony na stoliku protokolanta. Jeżeli do końca Sesji nie zostaną zgłoszone uwagi do protokołu, będzie to oznaczało, że protokół został przyjęty bez uwag.

Uwag do końca Sesji nie wniesiono.

 

Ad. 4.

Informację z działalności gminy w okresie międzysesyjnym złożył ustnie Wójt Gminy mgr Jakub Sadowski.

Poinformował między innymi:

1.      Od ostatniej nadzwyczajnej sesji upłynęło niewiele czasu, natomiast wydarzyło się dużo. Nadzwyczajna sesja była poświęcona zorganizowaniu pomocy dla mieszkańców Kleszczel i Jelonki poszkodowanych w wyniku huraganu. Wójt przypomniał, że był wraz z radnymi na miejscu tego kataklizmu, gdzie przekonali się, że moralnym obowiązkiem jest udzielenie pomocy. Wójt złożył sprawozdanie z udzielonej pomocy, które stanowi załącznik Nr 2 do oryginału protokołu. Z zebranych pieniędzy Gmina Narew w Kleszczelach wykonała całościowo pokrycie dachowe, w Jelonce dostarczyliśmy materiały, czyli blachę i drewno. Po wykonaniu tych napraw i zakupów na koncie Społecznego Komitetu Pomocy Poszkodowanym Gminom pozostała kwota 2488,01 zł, która została następnie przekazana na remont domu w Kleszczelach. Podsumowując Wójt podkreślił, że Gmina Narew miała swój wkład w wyremontowaniu trzech dachów.

2.      W zapisach budżetowych jest przeznaczona kwota na karosację samochodu pożarniczego dla OSP Łosinka. Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej przekazała Gminie samochód „Star” w bardzo dobrym stanie. W uzyskanie dofinansowania na karosację mocno zaangażował się, oprócz Wójta, senator Sergiusz Plewa. Na dzień dzisiejszy wiadomo, że od Zarządu Głównego OSP otrzymamy dotację w wysokości 45 tys., co jest potwierdzone pisemnie, oraz z WFOŚiGW w Białymstoku dotację w wysokości 40 tys. zł, co wiadomo Wójtowi z rozmowy z Wiceprezesem WFOŚiGW. Przyznanie dotacji z WFOŚiGW ma zostać zatwierdzone w następnym tygodniu na posiedzeniu Rady Nadzorczej Funduszu.

3.      Podpisana została umowa na wykonanie chodnika od ulicy Białowieskiej do Urzędu Gminy. Taki wniosek o budowę chodnika zgłaszał Pan radny Gromotowicz. Był ogłoszony przetarg na wykonanie chodnika, ale firma, która się zgłosiła zaproponowała zbyt wygórowaną cenę. Wobec tego wykonawca został wybrany w trybie zamówienia z wolnej ręki.

4.      Podpisano umowy na inwestycje wodociągowania. Trwają już prace przy wodociągowaniu wsi Bruszkowszczyzna, Białki, Gorędy i Odrynki. Koszt jednego przyłącza wynosi około 6 tys. zł. Indywidualne osoby zapłacą za podłączenie do wodociągu 1,5 tys. resztę kosztów pokryje Gmina. Wójt odbył już spotkania z mieszkańcami. Radna Pogorzelska zgasiła Wójtowi, że firma, która wygrała przetarg na wykonanie wodociągu do Odrynek, próbuje wycofać się z obowiązku robienia przyłączy, dlatego też Wójt zamierza spotkać się panią Trzeciak w sprawie wykonania przyłączy przez przedsiębiorstwo wodociągowe, które obsługuje i konserwuje wodociągi. Wójt zaznaczył, że przyłącza będą wykonywane wyłącznie do zamieszkałych działek.

5.      Jest również w realizacji projekt powiatu drogi do Planty. Wyłoniony już został wykonawca, który, co prawda jeszcze umowy nie podpisał, ale już przystąpił do pracy. Projekt opiewa na kwotę około 16 tys. zł. Była to najniższa oferta.

6.      Realizowany jest projekt wodociągowania wsi Soce. Odbyły się spotkania z mieszkańcami, na których Wójt starał się obszernie wyjaśnić, na jakich zasadach będzie budowany wodociąg oraz zachęcał, aby wszyscy wpisywali się do projektu, nawet ci, którzy teraz nie decydują się na budowę wodociągu, dlatego że mając projekt jest o wiele łatwiej później się podłączyć. Z Soc wodociąg skierowany będzie do Puchłów.

7.      Uzgodniliśmy z panią Prezes Spółdzielni Mleczarskiej w Hajnówce, że w najbliższym czasie podpiszemy akty notarialne na zakup zlewni mleka w Lachach i w Ogrodnikach. W tym miesiącu Wójt zamierza zorganizować w tych miejscowościach zebrania wiejskie, w celu przekazania sołtysom kluczy, aby mieszkańcy mogli korzystać z tych budynków, np. w celu organizowania zebrań wiejskich.

8.      W stadium początkowym przygotowań jest wniosek do Euroregionu Niemen na budowę drogi do Gorodziska. Gotowy jest projekt budowlany. Wniosek spełnia kryteria kwalifikacji, bowiem dotyczy ochrony środowiska i rozwoju agroturystyki. Termin składania wniosków upływa 31 października 2004r., więc jeszcze jest czas, aby dopracować i złożyć ten wniosek.

9.      Gotowy jest również projekt budowy stacji uzdatniania wody w Narwi. Jeszcze nie jest wydane pozwolenie na budowę, natomiast projekt przeszedł już przez zespół uzgadniania danych. Wójt zapowiedział, że po zatwierdzeniu tego projektu będzie przedkładał Radzie, najprawdopodobniej w następnym roku, propozycję, co z nim dalej zrobić.

10.  Rozpoczęto modernizację Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Narwi. Wójt przypomniał, że otrzymaliśmy na ten cel dofinansowanie w kwocie 28 tys. zł. Wkład własny wyniósł około 50 tys. zł.

11.  Przekazana już została do użytku druga studnia głębinowa w Iwankach, która oddaliła groźbę, braku wody w przypadku awarii jednej ze studni.

12.  Przygotowany przez zespół gminny wniosek na kanalizację Narwi opiewa na kwotę około 3 mln 900 tys. zł. Prosimy o dofinansowanie w wysokości 3 mln zł. Wniosek ten przeszedł przez „sito”: na początku był sprawdzany przez urzędników Urzędu Marszałkowskiego, następnie był oceniany w panelu ekspertów. Oczekujemy na opinię Regionalnego Komitetu Sterującego i decyzję Zarządu Województwa Podlaskiego.

Informacja została przyjęta bez zastrzeżeń.

W trakcie składania przez Wójta informacji przybył radny Jerzy Sakowski, wobec czego stan obecnych radnych wzrósł do 13.

Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr II-0131-5-31/0 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 25.08.2004r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Narew informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004r. zawierającą pozytywną opinię przedłożonej informacji. Uchwała ta stanowi załącznik Nr 3 do oryginału protokołu.

Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku złożyła ustnie Skarbnik Gminy mgr Halina Niesteruk. Podkreśliła, że radni otrzymali wraz z materiałami na XIV Sesję Rady Gminy Zarządzenie Wójta Nr 68/04 z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku. Budżet na 2004 rok został uchwalony 9 marca 2004 z deficytem budżetowym w wysokości 767 045 zł, z czego mieliśmy pokryć kwotę 120 tys. zł wolnymi środkami, które zostały z poprzedniego roku oraz pożyczką bankową w wysokości 647 045 zł. W I półroczu dokonane zostały cztery zmiany: dwa razy uchwałami Rady Gminy i dwa razy zarządzeniami Wójta. W wyniku powyższych zmian zmniejszyliśmy deficyt budżetowy o kwotę 233 688 zł na półrocze. Budżet po dokonanych zmianach na półrocze zamknął się po stronie dochodów kwotą 6 096 251 zł, po stronie wydatków – 6 629 608 zł. Za pierwsze półrocze dochody wykonaliśmy w 52% kwotą 3 183 967 zł, a wydatki w 41% kwotą 2 692 083 zł. W I półroczu uzyskaliśmy 1 538 408 zł dochodów własnych 331 827 zł pochodzących z dotacji zarówno na zadania zlecone jak i własne i 1 313 732 zł subwencji na zadania oświatowe oraz subwencje dla gmin. Wykonanie dochodów w zasadzie przebiega zgodnie z planem z wyjątkiem dochodów stanowiących udział gminy w podatku od osób fizycznych. Wykonaliśmy go w 35%. Plan musieliśmy przyjąć zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Finansów, ale praktycznie co roku tak się dzieje, że w I półroczu wykonanie tych dochodów jest niższe, natomiast wykonywane one są w II półroczu, chociaż nie jest powiedziane, czy będą wykonane w 100% - tego ministerstwo nam nie zapewnia. Te dochody zależą od sytuacji finansowej naszych mieszkańców. Będzie konieczne dokonanie korekt po stronie dochodów w II półroczu w szczególności za sprzedaż działek komunalnych, ponieważ już widać, że będą one wyżej wykonane, stąd też zmiany przewidziane w dzisiejszym projekcie uchwały. Dlaczego takie niskie wydatki w I półroczu? Nie ponieśliśmy praktycznie wydatków na zadania inwestycyjne, na rozbudowę stacji wodociągowej w Iwankach do Białek i Odrynek, ponieważ te zadania będą wykonywane w II półroczu i wydatki będą poniesione w II półroczu. Wybudowaliśmy natomiast linię główną krótkiego wodociągu we wsi Narew na nowym osiedlu. Ponieśliśmy na to wydatki w wysokości 24 tys. zł. Również nie ponieśliśmy w I półroczu wydatków na dokumentację wodociągu do Soc, chociaż ta dokumentacja była już w trakcie wykonywania, na hydrofornię oraz na studnię głębinową w Iwankach. To wszystko było robione, ale wydatki (czyli zapłata) będą w II półroczu. Równocześnie w I półroczu prowadzono prace przygotowawcze do budowy kanalizacji w Narwi, polegające na opracowaniu dodatkowych dokumentów koniecznych do złożenia wniosku. Na to w I półroczu wydaliśmy około 40 tys. zł. W I półroczu zakupiliśmy samochód bus na 17 miejsc za 26 760 zł brutto służący do przewozu dzieci w naszej szkole. Podsumowując realizację budżetu Skarbnik Gminy podkreśliła, że dochody wykonywane są zgodnie z planem, natomiast niskie wykonanie po stronie wydatków wynika z tego, że płatność za zadania inwestycyjne przeniosła się na II półrocze.

Radna Walentyna Timofiejuk zapytała, czy była przez Gminę płacona kara za ścieki.

Skarbnik odpowiedziała, że tak, ponieważ w trakcie budowy oczyszczalni ścieków tę karę zawieszano. Oczyszczalnia oddana jest już do użytku, a do momentu do kiedy nie będziemy mieć kanalizacji ścieki nie zawsze będą spełniały określone wymogi.

Wójt dodał, że kary za ścieki Gmina płaci od dawna. Jednym z powodów przebudowania starej oczyszczalni było płacenie kar. Nowa oczyszczalnia dobrze oczyszcza ścieki w lecie, ale gorzej w zimie, bowiem jest mało ścieków, które tym samym ulegają schłodzeniu, a w niskiej temperaturze zamierają bakterie odpowiedzialne za oczyszczanie. Stąd zabiegi, aby zwiększyć ilość ścieków, aby prawidłowo mogły przebiegać procesy oczyszczania.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie złożoną informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku. Za przyjęciem informacji z wykonania budżetu głosowało w głosowaniu jawnym 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

 

Ad. 5.

Radny Jerzy Sakowski złożył następujące ustne zapytania:

-        kiedy będzie ogłoszony cały regulamin organizacyjny?

-        jak jest z odpłatnością za zajęcie pasa drogowego drogi Saki – Białki, ponieważ droga jest rozkopana z dwóch stron i praktycznie nie ma przejazdu od dwóch tygodni?

-        co będzie z remontem mleczarni w Białkach?

Radna Timofiejuk zapytała, ile liczników poboru wody zostało zamontowanych na terenie Gminy, bowiem podczas obecności na sesji w roku 2003 pani Trzeciak wyjaśniała, że opłata stała od wodomierza jest po to, by montować liczniki.

 

Ad. 6.

Podjęcie uchwał:

-        w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Wójtowi Gminy, który poinformował, że według przewidywań zabraknie w budżecie 121 332 zł na sfinansowanie robót związanych z wodociągowaniem. Jeżeli dobrze pójdzie sprzedaż działek, nie będzie potrzeby zaciągania pożyczki, jednak ta uchwała zostaje podjęta na wypadek konieczności zaciągnięcia pożyczki.

Radny Jerzy Sakowski zapytał, czy wybór banku kredytującego oznacza wybór banku oferującego najniższe oprocentowanie i dlaczego spłata kredytu jest rozłożona na tak długi okres.

Wójt odpowiedział, że wybór banku kredytującego oznacza wybór banku oferującego najniższe oprocentowanie. Dodał także, że w przypadku, gdy kwota oprocentowania i obsługi pożyczki przekracza 6 tys. EUR, obowiązkiem Gminy jest ogłoszenie przetargu. Wójt zadeklarował negocjacje z Bankiem Spółdzielczym w Narwi. Jeżeli chodzi o 6-letni okres spłaty kredytu, Wójt wyjaśnił, że zamierzenie jest takie, aby w następnym roku zbytnio nie obciążać się finansowo ze względu na rozpoczęcie budowy kanalizacji w Narwi. Pożyczkę kanalizacyjną Wójt również zamierza rozłożyć na lata, po to by nie stracić kondycji i możliwości inwestycyjnych.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw – 1, wstrzymał się – 1.

Uchwała Nr XIV/94/04 Rady Gminy Narew z dnia 30 września 2004 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

 

-        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Skarbnik Gminy, która zaprezentowała, jak przedstawiają się zwiększenia i zmniejszenia w dochodach i wydatkach budżetowych. Powiedziała, że tym projektem uchwały chcemy zwiększyć dochody o 46 367 zł, natomiast zmniejszyć wydatki o 219 492 zł. Wynika to z tego, że zmniejszamy dochody z tytułu wpływów udziałowców w budowie wodociągu. Początkowo zakładaliśmy, że będzie Gmina finansowała budowę przyłączy. W tej chwili robimy tylko linię główną, a przyłącza finansują zainteresowani – stąd zmniejszenie o kwotę 121 tys. Zwiększamy dochody ze sprzedaży działek komunalnych o 94 261 zł. Zwiększamy dochody z tytułu opłat za czynsze, ścieki, centralne ogrzewanie o 15 tys. zł. Zwiększamy dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o 30 tys. zł. Jest to dochód już wykonany. Zwiększamy dochody o dotacje w wysokości 28 106 zł z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich na remont Sali gimnastycznej. Zmniejszamy wydatki o 326 691 zł na budowę wodociągu ze względu na rezygnację z przyłączy, a po drugie ze względu na to, że po przetargu cena kosztorysowa uległa zmniejszeniu. W naszym załączniku inwestycyjnym budowa wodociągów obejmuje całość kosztów poniesionych w tym roku łącznie z kosztem inspektora nadzoru, opinii strażackich, geologicznych i pozostaje jeszcze pewna kwota rezerwy, gdyby zaistniały jakieś zmiany, np. ilość metrów wodociągu uległa wydłużeniu. Zwiększamy wydatki na remont dróg gminnych, ponieważ nie było uwzględnione w planie, że łatanie dziur na terenie Narwi i Gminy Narew wyniesie aż 9 tys. zł. Zwiększamy wydatki na zakup materiałów biurowych i zakup usług pozostałych, bowiem środki z tych paragrafów były przesunięte Zarządzeniem Wójta na remont dachu w Urzędzie. Zwiększamy wydatki o 4 tys. zł na opłaty prowizji komorniczych od egzekucji podatkowych. Zwiększamy wydatki w dziale 801 tj., w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i świetlicach na remont Sali gimnastycznej o 73 199 zł oraz dokonujemy przeniesienia wydatków związanych z podwyżkami dodatków za wychowawstwo oraz na podwyżkę wynagrodzeń obsługi szkoły. Ogółem przewidujemy, że remont Sali gimnastycznej będzie wynosił 108 199 zł z tym, że jest tu 20% rezerwy na nieprzewidziane dodatkowe wydatki. Zmniejszamy wydatki o 5 800 zł na zakup samochodu do przewozu dzieci. Ogółem budżet po dokonanych zmianach zamknie się po stronie dochodów kwotą 6 220 583 zł, a po stronie wydatków kwotą 6 461 915 zł z różnicą 241 332 zł, którą pokryjemy wolnymi środkami 120 tys. i pożyczką bankową 121 332 zł. Pożyczka bankowa będzie tylko wzięta na budowę wodociągu. Dodatkowo do zadań inwestycyjnych wprowadziliśmy koszty za opracowanie dokumentacji drogi Gorędy – Bruszkowszczyzna – Odrynki, za opracowanie dokumentacji drogi do Lach wraz z drogą we wsi oraz za opracowanie dokumentacji wodociągu Klejniki – Lachy – Gorodczyno. Nie przewidujemy, że w tym roku poniesiemy wydatki z tego tytułu, nie mniej wprowadzając te zadania będziemy mogli podpisać umowy z płatnością w roku 2005. Opracowania te potrzebne są do składania wniosków pomocowych.

Radny Sakowski zapytał, dlaczego na poprzedniej Sesji była podawana kwota 40 tys. zł za remont Sali gimnastycznej, a teraz kwota ta wzrosła do 108 tys.

Skarbnik odpowiedziała, na podstawie kosztorysu założona była kwota 67 541,77 tys. Kwota 108 tys. wynika z tego, że przetarg wyniósł 87 tys. zł brutto plus koszt inspektora nadzoru plus 20% kwoty stanowi założona rezerwa na nieprzewidziane wydatki.

            Radny Jerzy Sakowski zapytał, co oznacza budowa wodociągu bez przyłączy?

            Wójt odpowiedział, że ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nie zezwala Gminie na wykonywanie jakichkolwiek inwestycji na prywatnych podwórkach. Zadania są podzielone: zadaniem Gminy jest wybudowanie głównej linii wodociągowej, zadaniem odbiorcy jest wybudowanie przyłącza.

Radny Jan Selwestruk zapytał, czy podczas budowy linii głównej wodociągu robiona jest wcinka.

Wójt wyjaśnił, że wcinka jest wykonywana podczas budowy przyłącza.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1.

Uchwała Nr XIV/95/04 Rady Gminy Narew z dnia 30 września 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

 

-        w sprawie określenia przedmiotu działania Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rozwoju Gminy.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Sekretarzowi Gminy, który wyjaśnił, że ta uchwała, jak również uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminy Narew wynikają z zaleceń po przeprowadzonej przez Podlaski Urząd Wojewódzki kontroli dotyczącej organizacji i zasad funkcjonowania Urzędu Gminy. Jednym z zaleceń było ustalenie zakresu działania Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rozwoju Gminy. Propozycja jest taka, aby Komisja Budżetu i Finansów zajmowała się sprawami finansowymi, a Komisja Rozwoju Gminy wszelkimi ogólnymi sprawami, w tym opiniowaniem planów i programów.

Radny Jerzy Sakowski zapytał, czy po przyjęciu uchwały sprawami finansowymi i podatkowymi będzie się zajmować tylko Komisja Budżetu i Finansów, czy, jak do tej pory, wszystkie komisje.

Wójt odpowiedział, że sprawy finansowe i podatkowe należą do Rady Gminy i są bardzo ważne, dlatego też wszystkie komisje mogą się zbierać w celu przedyskutowania zaproponowanych stawek, jednak to Komisja Budżetu i Finansów powinna zebrać wszystkie opinie i negocjować z Wójtem ich ewentualną zmianę.

Radny Jerzy Sakowski zapytał, dlaczego nie były przekazane do zaopiniowania dla Komisji Budżetu i Finansów uchwały finansowe będące przedmiotem tej Sesji.

Wójt odpowiedział, że nie ma takiego obowiązku.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XIV/96/04 Rady Gminy Narew z dnia 30 września 2004 roku w sprawie określenia przedmiotu działania Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rozwoju Gminy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

 

-        w sprawie zmiany Statutu Gminy Narew.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Sekretarzowi Gminy, który wyjaśnił, że z posiedzeń komisji mają być sporządzane protokoły wg określonych w tej uchwale zasad.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XIV/97/04 Rady Gminy Narew z dnia 30 września 2004 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Narew stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

 

-        w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Radny Jarosław Kołnier zapytał, czy nie byłoby zasadne ujednolicenie stawek opłat za ścieki na terenie całej Gminy.

Wójt odpowiedział, że można będzie o tym pomyśleć, gdy będziemy mieć zrobioną całą kanalizację. Stawki opłat zostały porównane do roku ubiegłego i podwyższone o stopień inflacji. Nie ma możliwości przeprowadzenia gruntownej analizy, która pozwoliłaby na wprowadzenie jednolitych stawek na terenie całej Gminy. Wójt wyraził opinię, że za rok lub dwa będzie to możliwe.

Radny Sakowski zapytał, kiedy Gmina przejmie wodociągi ze swojego terenu.

Wójt odpowiedział, że będzie się starał tego uniknąć, bowiem żadna z Gmin, która przejęła wodociągi na tym nie skorzystała. Można utworzyć Gospodarstwo Pomocnicze, jednak ono też będzie musiało zarobić na swoje funkcjonowanie i będzie dążyło do wypracowania zysków, wobec czego nie należy się spodziewać niższych stawek.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw – 2, wstrzymał się – 1.

Uchwała Nr XIV/98/04 Rady Gminy Narew z dnia 30 września 2004 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

 

-        w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych oraz harmonogramu realizacji Planu w Gminie Narew w latach 2004-2006.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Wójtowi Gminy, który wyjaśnił,  że ustawa nakazuje przedsiębiorstwom wodociągowym dysponować planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych. Poprosił o zmianę kwoty w wierszu 5 kolumna 5 na 1 609 834 zł, bowiem do projektu uchwały wstawiona została kwota ryczałtowa, a na dzień dzisiejszy znana jest już kwota projektu.

Radny Michał Andrzejuk – Sawicki zapytał, dlaczego w Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych nie jest uwzględniona miejscowość Gramotne.

Ostatecznie ustalono, że inwestycje będą realizowane zgodnie z harmonogramem zawartym w Planie Rozwoju Lokalnego.

Przewodniczący zgłosił potrzebę zwodociągowania wsi Usnarszczyzna.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3.

Uchwała Nr XIV/99/04 Rady Gminy Narew z dnia 30 września 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych oraz harmonogramu realizacji Planu w Gminie Narew w latach 2004-2014 stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

 

-        w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska Gminy Narew do roku 2012 oraz Planu Gospodarki Odpadami Gminy Narew na lata 2004-2014.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Wójtowi Gminy, który wyjaśnił, że obowiązek uchwalenia Programu Ochrony Środowiska nakłada na nas ustawa o ochronie środowiska, a Planu Gospodarki Odpadami ustawa o odpadach. Przygotowanie planu zostało zlecone firmie zewnętrznej. Plan musiał uzyskać akceptację Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz Urzędu Marszałkowskiego i przeszedł tę procedurę pomyślnie. Istnieje możliwość zmiany przez Radę w przyszłości zapisów tych dokumentów w celu dostosowania do zmieniającej się sytuacji.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XIV/100/04 Rady Gminy Narew z dnia 30 września 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska Gminy Narew do roku 2012 oraz Planu Gospodarki Odpadami Gminy Narew na lata 2004-2014 stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

 

-        w sprawie zobowiązania się Gminy Narew do wyasygnowania środków finansowych na inwestycje infrastrukturalne.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Wójtowi Gminy, który wyjaśnił, że jest to uchwała intencyjna niezbędna do ubiegania się o środki finansowe z Unii Europejskiej.

Radny Jerzy Sakowski zapytał skąd wziąć środki na wszystkie inwestycje.

Wójt odpowiedział, że jego zamierzeniem jest wziąć dotację i kredyt preferencyjny częściowo umarzalny na jej uzupełninie z Narodowego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji w Narwi i jego spłatę rozłożyć na kilka lat, aby zbytnio nie obciążać budżetu. Następnie koncentrować się na mniejszych inwestycjach.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2.

Uchwała Nr XIV/101/04 Rady Gminy Narew z dnia 30 września 2004 roku w sprawie zobowiązania się Gminy Narew do wyasygnowania środków finansowych na inwestycje infrastrukturalne stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

 

-        w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Wójtowi Gminy, który oznajmił, że ostatnio wydał dyspozycje Pani Kierownik Biblioteki i Dyrektorowi Narwiańskiego Ośrodka Kultury w sprawie przeniesienia siedziby NOK do budynku Zajazdu „Pod Akacją”. Spowodowane to było niedostosowaniem faktycznego czasu pracy zatrudnionych w Zajeździe „Pod Akacją” osób do wymagań prawnych. Po przeniesieniu NOK możliwe będzie wprowadzenie pracy zmianowej zgodnej z prawem pracy oraz będzie można określić wyraźnie kto i za co odpowiada. Wójt poinformował, że w związku z tym, że na ul. Mickiewicza 18 zostają dwie bibliotekarki, Kierownik Biblioteki Pani Anna Andrzejuk – Sawicka zwróciła się do Wójta o wygospodarowanie ½ etatu na zatrudnienie pracownika gospodarczego, bowiem przybyło pomieszczeń do sprzątania. Chodzi również o sprzątanie otoczenia budynku, jak i opiekę nad dziećmi korzystającymi z punktu „Ikonk@”.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XIV/102/04 Rady Gminy Narew z dnia 30 września 2004 roku w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

 

Ad. 7.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Wójtowi Gminy, który przypomniał, że do składania oświadczeń majątkowych zobowiązani są radni, osoby pełniące funkcje kierownicze w Gminie oraz osoby, które w imieniu Wójta podejmują decyzje administracyjne. Wójt wymienił osoby zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych: Lidia Zubrycka – Inspektor ds. podatków, Stanisław Korobkiewicz – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, Halina Niesteruk – Skarbnik Gminy, Lidia Post – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Andrzej Pleskowicz – Dyrektor NOK, Anna Andrzejuk Sawicka – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej, Alina Ostaszewska – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Alina Kononiuk – Dyrektor Publicznego Gimnazjum, Mariusz Żukowski – Zastępca Wójta oraz Jakub Sadowski – Wójt. Oświadczenia Przewodniczącego i Wójta są składane do Wojewody, który je ocenia, a następnie przesyła do Urzędu Skarbowego. Wszystkie oświadczenia trafiają do Urzędu Skarbowego. Wójt wyjaśnił, że dąży się do sprawdzenia, czy dochody danej osoby pozwoliły na osiągnięcie konkretnego majątku. Są to działania o charakterze antykorupcyjnym. Wójt poinformował, że wszystkie oświadczenia są publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Generalnie złożone oświadczenia nie rozbiegają się ze stanem faktycznym, są zgodne z prawdą. Na temat swojego oświadczenia Wójt także nie otrzymał dotchczas żadnych uwag od Wojewody.

Informację o oświadczeniach majątkowych radnych złożył Przewodniczący Rady, który powiedział, że składanie oświadczeń przez radnych przebiegało sprawnie, sprawniej niż w roku poprzednim. Wszyscy radni złożyli oświadczenia. Przewodniczący Rady dodał, że po przeanalizowaniu oświadczeń nie stwierdził nieprawidłowości lub nadużyć. Wszystkie oświadczenia zostały przekazane do Urzędu Skarbowego. Przewodniczący Rady przypomniał o obowiązku przestrzegania terminu składania oświadczeń. Przewodniczący poinformował ponadto, że Urząd Skarbowy zaopiniuje złożone oświadczenia w formie pisemnej. Przewodniczący zobowiązał się do przedstawienia tej oceny radnym po jej otrzymaniu.

 

Ad. 8.

Jako pierwszy informację o prowadzonej działalności złożył Dyrektor NOK-u Andrzej Pleskowicz. Treść złożonej informacji stanowi załącznik Nr 13 do oryginału protokołu.

Następnie informację o prowadzonej działalności złożyła Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Alina Ostaszewska. Treść złożonej informacji stanowi załącznik Nr 14 do oryginału protokołu.

Jako kolejna informację o prowadzonej działalności złożyła Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Narwi Alina Kononiuk. Treść złożonej informacji stanowi załącznik Nr 15 do oryginału protokołu.

Jako ostatnia głos zabrała Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi Anna Andrzejuk – Sawicka. Treść złożonej informacji stanowi załącznik Nr 16 do oryginału protokołu.

 

Ad. 9.

Wójt udzielił odpowiedzi ustnej na zapytania ustne złożone przez radnego Jerzego Sakowskiego.

Jeżeli chodzi o regulamin organizacyjny, wyjaśnił, że regulamin organizacyjny urzędu ustala Wójt. Regulamin stanowi informację jawną, jest opublikowany na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, jak również jest dostępny w Urzędzie u pani Joanny Kołnier, gdzie dla zainteresowanych może zostać powielony.

W sprawie odpłatności za zajęcie pasa drogowego drogi Saki – Białki wyjaśnił, że uchwałą Rady Gminy został uchwalony cennik i Gmina naliczy odpowiednią kwotę. Ceny wysokiej nie ustalaliśmy, bowiem to rykoszetem odbiłoby się na nas, bo jeżeli wysoką ustalimy cenę to wysoka będzie cena inwestycji, którą realizujemy.

Remont mleczarni w Białkach już trwa. Ekipa remontująca ma za zadanie zrobić instalację elektryczną, pobiałkować i wstawić kilka ławek, aby mogły się odbywać w tym budynku zebrania wiejskie. Wójt dodał, że w Białkach Gmina przystąpiła do przekrycia dachu dla podopiecznego GOPS pana Stepaniuka materiałami dostarczonymi przez sponsora.

 

Ad. 10.

Przewodniczący odczytał pismo z Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce będące odpowiedzią na interpelację radnej Bożeny Zofii Pogorzelskiej. Pismo stanowi załącznik Nr 17 do oryginału protokołu.

Przewodniczący odczytał pismo z Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce będące odpowiedzią na interpelację radnego Eugeniusza Dudzicza. Pismo stanowi załącznik Nr 18 do oryginału protokołu.

Przewodniczący odczytał pismo z Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku będące odpowiedzią na interpelację radnego Jerzego Sakowskiego. Pismo stanowi załącznik Nr 19 do oryginału protokołu.

Przewodniczący odczytał pismo z Krajowego Stowarzyszenia Promocji Obszarów Wiejskich informujące o organizowanych w Olsztynie targach (pismo stanowi załącznik Nr 20 do oryginału protokołu). Wójt dodał, że zainteresowani wyjazdem proszeni są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Narew do pani Joanny Kołnier.

Przewodniczący odczytał pismo z Fundacji Trzeźwy Umysł zawierające podziękowania za udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz gratulacje z powodu nagrodzenia uczniów z naszej gminy. Pismo stanowi załącznik Nr 21 do oryginału protokołu.

Przewodniczący odczytał pismo ze Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego zawierające stanowisko w sprawie małej ilości środków strukturalnych na wsparcie inwestycji infrastrukturalnych na wsi. Pismo stanowi załącznik Nr 22 do oryginału protokołu.

Radna Timofiejuk poinformowała o konieczności wymiany okien w szkole.

            Wójt odpowiedział, że po załatwieniu najpilniejszych spraw dla Gminy, czyli kanalizacji, wodociągów i dróg należałoby wziąć pod uwagę kompleksową termomodernizacją szkoły.

Sołtys wsi Narew – Piaski Pan Henryk Smoktunowicz poprosił o zajęcie się sprawą ustawienia lampy na ulicy Młynowej.

Wójt odpowiedział, że z Urzędu poszło zlecenie na zawieszenie tej lampy i prace mają już być podjęte.

            Radny Selwestruk poprosił, aby równarka gminna jadąc w kierunku drogi gminnej w Lachach wyrównała kawałek drogi powiatowej przy Koźlikach.

            Wójt odpowiedział, że Powiat musi w takiej sytuacji wystąpić pisemnie do Gminy Narew o nieodpłatną pomoc.

            Wójt przeczytał fragmenty artykułów z prasy codziennej:

  1. „Rzeczpospolita” z dnia 29 września. Artykuł pt. „Rząd chce pomóc inwestorom – Przyłącze bez formalności”

„Inwestor nie będzie musiał ubiegać się o pozwolenie na budowę przyłączy mediów ani zgłaszać zamiaru ich wykonania - przewiduje projekt, który wczoraj przyjął rząd.” Jest to korzystne z tego powodu, że ludzie, dla których nie zostały wrysowane przyłącza w dokumentacji inwestycji będą mogli takie przyłącza wybudować bez dodatkowych kosztów ponoszonych na wrysowywanie tych przyłączy.

 

  1. „Rzeczpospolita” z dnia 29 września. Artykuł pt. „Plany pod przymusem”

„Prawdopodobnie od 1 stycznia 2006 roku gminy czeka rewolucja w zagospodarowaniu przestrzennym. Każda z nich będzie miała wtedy ogólny plan przeznaczenia, a za trzy lata od tej daty plany zabudowy oraz przepisy urbanistyczne. Taki projekt przyjął rząd.” Wójt wyjaśnił, że plany przeznaczenia będą określały tereny przeznaczone pod budownictwo, pod zalesienie i pod rolnictwo. Rolę takiego planu przeznaczenia będzie spełniało Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego, natomiast bardziej szczegółowe plany trzeba będzie zrobić tam, gdzie jest zapotrzebowanie na budowę w obrębie terenów budowlanych i tam trzeba będzie w ciągu trzech lat zrobić plany urbanistyczne. Ułatwi to uzyskanie zezwolenia na zalesienie, na przekształcenie, itd.

 

Wójt poinformował, że uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Narwi zebrali olbrzymią ilość surowców wtórnych. Wysłane zostało zgłoszenie do Konkursu. Podziękował Paniom Dyrektorkom Szkoły Podstawowej i Gimnazjum za zaangażowanie.

Wójt poinformował, że chciałby w okresie zimowym ponowić cykl szkoleń dla rolników z terenu Gminy na temat możliwości pozyskania funduszy. Ponadto zamierzeniem Wójta jest stworzenie stałego forum informacyjnego dla rolników w Urzędzie Gminy.

Radny Jerzy Sakowski wyraził swoje obawy o stan finansów Gminy i zaapelował do radnych o dyskusję na ten temat. Zauważył, że od roku 2000 wydatki w Urzędzie Gminy zwiększyły się o 220 tys. Podobnie w Szkole Podstawowej i Gimnazjum. Zauważył, że śmietniki w centrum Narwi służą przede wszystkim sklepikarzom, wobec czego należałoby ich obciążyć kosztami ich opróżniania. Ponadto zasugerował, że należałoby pomyśleć o oszczędnościach na oświetleniu.

Wójt odpowiedział, że Gmina może zadłużyć się do 60% swojego budżetu. Obecnie zadłużenie Gminy Narew wynosi 3,3 %. Wielokrotnie było tak, że musieliśmy wykazać, czym sfinansujemy daną inwestycję, więc wpisywany był kredyt, ale udawało się wykonać daną inwestycję bez jego zaciągania. Jeżeli nawet zaistnieje potrzeba zaciągnięcia pożyczki na kanalizację Narwi w wysokości 1 mln zł, co stanowi 1/6 budżetu, to stan zadłużenia Gminy będzie niższy od 20%. Konieczne jest rozłożenie spłaty tego kredytu na jedną lub dwie następne kadencje, aby nie obciążać zbytnio budżetu Gminy. Zaciąganie pożyczek jest koniecznością.

Jeżeli chodzi o utrzymanie szkoły lub Urzędu to w całości kosztów mieszczą się wydatki na inwestycje. Wydatki wzrastają, bowiem z Karty Nauczyciela wynikają zobowiązania typu podwyżki wynagrodzeń. Podwyżki dla obsługi były rzędu 10-20 zł. Dodatki za wychowawstwo zostały podniesione z 17 zł miesięcznie na 40 zł. Wójt zapewnił, że nie ma tu rozrzutności. Powiększona została ilość etatów w Urzędzie. Nowozatrudnieni pracownicy piszą wnioski o dofinansowanie np. budowy kanalizacji Narwi oraz pomagają rolnikom w wypełnianiu wniosków obszarowych. Ich praca przynosi korzyści finansowe Gminie i mieszkańcom.

Wójt wyraził nadzieję, że dochody Gminy będą rosły, co ma być spowodowane wpływami z podatków, bowiem rozwijają się przedsiębiorstwa, jak również wypłaty dopłat obszarowych dla rolników spowodują mniejszą ilość podań o umorzenie podatku rolnego. Koło się zamyka, bowiem pracownicy Urzędu Gminy pomagają, ale dzięki temu są większe wpływy do budżetu. Wójt powiedział, że zachęca Radę do kontrolowania budżetu i spraw finansowych, bowiem decyzje o pożyczkach są trudne i chciałby je z Radą konsultować.

Jeśli chodzi o światło Wójt poinformował, że ogranicza jak może, ale ma trudności, bowiem niełatwa jest współpraca z Zakładem Energetycznym. Wójt powiedział, że jeżeli Rada wyrazi zgodę na propozycję, aby światło było włączane od godziny 5.30 rano to wprowadzi to ustalenie w życie. Rada nie wniosła sprzeciwu.

Radna Halina Turbaczewska zaapelowała o wystąpienie z wnioskiem o ukaranie właściciela Zalewu Siemianówka za zanieczyszczanie rzeki Narew.

Radny Jerzy Sakowski, wystąpił z wnioskiem, aby Rada była informowana o tym, co z majątku Gminy jest sprzedawane w danym roku.

Wójt odpowiedział, że jesteśmy zobligowani do publikowania sprzedawanego majątku na tablicach ogłoszeń i w prasie. Odpowiedzialnym za gospodarowanie mieniem jest Wójt. On ponosi odpowiedzialność przed Radą i organami nadzorczymi. Rada uchwala jedynie zasady zbywania nieruchomości przez Wójta. Ten mechanizm funkcjonuje dobrze. Każdy obywatel ma w Urzędzie zapewniony dostęp do informacji.

Sołtys wsi Iwanki Józef Paszkiewicz zapytał, dlaczego obory i silosy na kukurydzę budowane są przy drogach, co powoduje zaśmiecanie drogi i nieprzyjemne zapachy. Zwrócił ponadto uwagę, na zły stan drogi we wsi.

Wójt odpowiedział, że w Iwankach-Rohozach jest konflikt, bowiem dwaj rolnicy budują duże obory. Wydając decyzję o warunkach zabudowy Wójt jest zobowiązany sprawdzić, czy inwestycja może być usytuowana na podwórku, czy zachowane są odległości od sąsiadów i nakazać bądź nie sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko. Hodowla zwierząt jest przypisana od wieków do wsi. Od pewnego czasu niektórzy mieszkańcy wsi traktują je jako tereny rekreacyjne, którymi nie są. Tereny rekreacyjne w Gminie Narew wyznaczone są w Rybakach. Wg ustawy o zachowaniu porządku i czystości w gminach obowiązki Gminy i osób prywatnych są wyraźnie podzielone. Każdy właściciel musi dbać o porządek na własnej posesji. Droga w Iwankach jest drogą powiatową, więc Gmina nie może się nią zajmować, może jedynie wystosować pismo do powiatu w tej sprawie.

Radny Jerzy Sakowski zgłosił, że droga z Soc do Puchłów jest bardzo zarośnięta.

Wójt odpowiedział, że zajmie się sprawą odkrzaczania tej drogi.

Sołtys wsi Ogrodniki Mirosław Szelengowicz poinformował, że rozmawiał z kierownikiem Stankiewiczem, od którego dowiedział się, że jeżeli są osoby chętne dysponujące czasem, to mogą karczować pobocza, po uprzednim pisemnym wystąpieniu do Powiatu z wnioskiem o pozwolenie.

Radna Bożena Zofia Pogorzelska przypomniała, że rolnicy muszą pamiętać, że starając się o dopłatę ONW zobowiązali się do przestrzegania czystości i porządku w gospodarstwie, posiadania śmietnika i do nie wypalania traw i słomy.

Wójt dodał, że posiada dane kontaktowe do MPO, jeżeli jakaś miejscowość będzie chciała zorganizować spotkanie z ich przedstawicielem.

 

Ad. 11.

            Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady o godz. 13.10.

 

Protokolant:

Joanna Kołnier

(podpis nieczytelny)

 

Przewodniczący obrad:

Przewodniczący Rady

mgr Eugeniusz Dudzicz

 (podpis nieczytelny)

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kołnier

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-12-17

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-12-17

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2004-12-17