Protokół Nr XVI/04

 

XVI Sesja Rady Gminy Narew odbyła się 23 grudnia 2004 roku w dużej Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ulicy Mickiewicza 101.

Obrady XVI Sesji Rady Gminy Narew otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący Rady mgr Eugeniusz Dudzicz, który powitał Wicewojewodę Podlaskiego Jerzego Półjanowicza, Wójta, Sekretarza i Skarbnika Gminy, radnych, radcę prawnego, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, radnego powiatowego Stefana Kuczyńskiego oraz osoby uhonorowane Krzyżami Zasługi: Olgę Jakubowską, Witalisa Milewskiego, Mirosława Dmitruka i ks. Jerzego Ochrymiuka.

Następnie Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności poinformował, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 13 radnych i stwierdził prawomocność obrad. Nieobecni radni: Kiryłowicz Andrzej, Kołnier Jarosław (spóźnił się). Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do oryginału protokołu.

Przewodniczący Rady zaproponował rozszerzenie porządku obrad w pkt. 9 o dwie uchwały: uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Hramotne, Nowinnik, Łapuchówka, Podborowiska, Radzki i Tyniewicze Wielkie oraz uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Narew. Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają inne uwagi i wnioski do zaproponowanego porządku obrad.

Innych uwag i wniosków nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie proponowaną zmianę porządku obrad.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Rada zatwierdziła następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie XVI Sesji Rady Gminy.

2.      Ustalenie porządku dziennego.

3.      Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy.

4.      Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

5.      Przedstawienie założeń budżetowych i inwestycyjnych na 2005 rok.

6.      Przedstawienie informacji Wojewody Podlaskiego i Naczelnika Urzędu Skarbowego w Hajnówce na temat złożonych oświadczeń majątkowych za 2003 rok.

7.      Interpelacje i zapytania radnych.

8.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

9.      Podjęcie uchwał:

-        w sprawie określenia wysokości sumy, do której Wójt Gminy Narew może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie;

-        w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Hramotne, Nowinnik, Łapuchówka, Podborowiska, Radzki i Tyniewicze Wielkie;

-        w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Narew.

10.  Wręczenie odznaczeń państwowych przez Wicewojewodę Podlaskiego.

11.  Wystąpienie Wicewojewody Podlaskiego.

12.  Zamknięcie obrad XVI Sesji Rady Gminy Narew.

 

Ad. 3.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z XV Sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w biurze rady i dzisiaj jest wyłożony na stoliku protokolanta. Jeżeli do końca Sesji nie zostaną zgłoszone uwagi do protokołu, będzie to oznaczało, że protokół został przyjęty bez uwag.

Uwag do końca Sesji nie wniesiono.

 

Przybył radny Jarosław Kołnier, wobec czego stan obecnych radnych wzrósł do 14.

 

Ad. 4.

Informację z działalności gminy w okresie międzysesyjnym złożył ustnie Wójt Gminy mgr Jakub Sadowski.

Poinformował między innymi:

  1. Podejmujemy już działania na rzecz roku przyszłego i na lata następne. Podpisaliśmy umowę dotacji na dofinansowanie kanalizacji w Narwi. Przypomniał, że koszt całej kanalizacji wynosi 3 991 648 PLN. Dotacja Unii Europejskiej łącznie z dotacją budżetu państwa zamyka się kwotą 3 780 588 PLN. Poinformował, że umowa z Wojewodą Podlaskim na wypłatę dotacji musi być zabezpieczona. Z szeregu dopuszczalnych form zabezpieczenia Gmina Narew wybrała weksel in blanco i dobrowolne poddanie się egzekucji. W związku z tym wymagane jest upoważnienie przez Radę Wójta do zaciągnięcia zobowiązania w określonej wysokości. Dodał, że sprawa jest pilna, bowiem jeżeli w ciągu 30 dni zabezpieczenia nie zostaną dostarczone, to grozi to cofnięciem dotacji.
  2. Podpisana została umowa z WFOŚiGW na karosację samochodu strażackiego w Łosince.
  3. Rok 2004 był dla Gminy Narew rokiem dobrym. Udało się rozwiązać wiele nurtujących problemów. Powiedział, że dobrze układa się współpraca w Gminie i dlatego jest ona postrzegana na zewnątrz jako gmina aktywna. W tym miejscu Wójt złożył podziękowania Wicewojewodzie Podlaskiemu Jerzemu Półjanowiczowi, który jest jednocześnie Wiceprzewodniczącym RKS za to, że dostrzega z perspektywy Województwa problemy Gminy Narew i wspiera planowane przez nią inwestycje. Podkreślił, że fakt, iż w Narwi funkcjonuje oczyszczalnia ścieków oraz, że dostaliśmy dofinansowanie na kanalizację jest w znacznej mierze zasługą Pana Wicewojewody.

 

Ad. 5.

Założenia budżetowe i inwestycyjne na 2005 rok przedstawił ustnie Wójt Gminy mgr Jakub Sadowski.

Poinformował między innymi:

  1. Najważniejszym zadaniem jest budowa kanalizacji w miejscowości Narew, która planowana jest na lata 2005 – 2006. Dzięki tej inwestycji rozwiązany zostanie problem oczyszczania ścieków. Skanalizowane zostaną wszystkie ulice w Narwi i podłączona zostanie do kanalizacji maksymalna liczba gospodarstw. Ponadto zamierzamy wybudować linię główną sieci wodociągowej do miejscowości Soce. Chcemy opracować projekt wodociągu do Lach i Gorodczyna, opracować projekt modernizacji drogi do Goręd, Bruszkowszczyzny i Odrynek, dokonać modernizacji drogi do Gorodziska pod warunkiem uzyskania dofinansowania, zakupić agregat prądotwórczy oraz sprzęt elektroniczny. Wójt powiedział, że przychyla się do propozycji radnego powiatowego Stefana Kuczyńskiego, aby zrobić projekt drogi do Puchłów, który zostałby wykorzystany przez Powiat przy składaniu wniosku o dofinansowanie. Wójt powiedział, że radna Walentyna Timofiejuk zaproponowała, aby robiąc projekt wodociągu do Lach i Gorodczyna wykonać projekt do wsi Koźliki. Wójt dodał, że Gmina Narew wystąpiła do Euroregionu Niemen z wnioskiem na modernizację stacji uzdatniania wody w Narwi w 2006 roku. Wniosek ten uzyskał 83,5 pkt. na sto możliwych. Wójt wyjaśnił, że w poprzedniej edycji konkursu 70 punktów kwalifikowało do dofinansowania, więc należy liczyć się z tym, że otrzymamy dofinansowanie na stację uzdatniania wody.
  2. Mówiąc o przyszłorocznym budżecie Wójt przypomniał, że po stronie dochodów wynosić on będzie 7 677 352 PLN a po stronie wydatków – 8 436 177 PLN. Poinformował o zamiarze zaciągnięcia pożyczki lub kredytu w WFOŚiGW w wysokości 758 825 PLN. Wyjaśnił, że nie zachwieje to kondycji finansowej Gminy, bowiem zadłużenie gminy na dzień dzisiejszy wynosi tylko 3%.

 

Ad. 6.

Informację na temat złożonych oświadczeń majątkowych za 2003 rok przedstawił ustnie Przewodniczący Rady. Powiedział, że wszyscy zobowiązani do składania oświadczeń majątkowych złożyli je w terminie. Oznajmił, że w informacjach otrzymanych od Wojewody Podlaskiego i Naczelnika Urzędu Skarbowego w Hajnówce na temat złożonych oświadczeń majątkowych za 2003 rok nie ma poważnych zastrzeżeń, co do złożonych oświadczeń. Zdarzały się tylko nieznaczne uchybienia. Podziękował wszystkim za wywiązanie się z obowiązku i poprosił o równie sumienne podejście do wypełnienia obowiązku składania oświadczeń majątkowych za 2004 rok.

 

Ad. 7.

Radny Mikołaj Kondraciuk zgłosił potrzebę wykonania modernizacji drogi powiatowej Trześcianka – Soce – Dawidowicze. Motywował to tym, że nowy rozkład jazdy PKS ma zaplanowany kurs autobusu tą trasą i dlatego niezbędna jest poprawa stanu nawierzchni.

Radna Halina Turbaczewska stwierdziła, że Narwiański Ośrodek Kultury zatrudnia 5 osób i ma swą siedzibę w budynku „Zajazdu pod Akacją”. Zapytała, jaką NOK spełnia rolę i co robi dla dzieci i młodzieży by zagospodarować im czas.

 

Ad. 8.

Wójt powiedział, że, w związku z nieobecnością na Sesji Dyrektora NOK, jak również z koniecznością konsultacji ze Starostą możliwości wykonania projektu drogi Trześcianka – Soce – Dawidowicze, odpowiedzi na powyższe interpelacje zostaną udzielone na następnej Sesji.

 

Ad. 9.

Podjęcie uchwał:

-        w sprawie określenia wysokości sumy, do której Wójt Gminy Narew może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XVI/109/04 Rady Gminy Narew z dnia 23 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości sumy, do której Wójt Gminy Narew może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

 

-        w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Hramotne, Nowinnik, Łapuchówka, Podborowiska, Radzki i Tyniewicze Wielkie.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XVI/110/04 Rady Gminy Narew z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Hramotne, Nowinnik, Łapuchówka, Podborowiska, Radzki i Tyniewicze Wielkie stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

 

-        w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Narew.

Wójt wyjaśnił, że funkcjonuje uchwała Rady Gminy, która nie daje podstaw, aby zwolnić z opłat rodziców dziecka, które nie uczęszcza do przedszkola przez dłuższy okres czasu. Wprowadzona zmiana uchwały da taką możliwość.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1.

Uchwała Nr XVI/111/04 Rady Gminy Narew z dnia 23 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Narew stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

 

Ad. 10.

            Wicewojewoda Podlaski Jerzy Półjanowicz dokonał uroczystego wręczenia odznaczeń państwowych Pani Oldze Jakubowskiej, Witalisowi Milewskiemu, Mirosławowi Dmitrukowi i ks. Jerzemu Ochrymiukowi.

 

Ad. 11.

            Przewodniczący Rady udzielił głosu Wicewojewodzie Podlaskiemu Jerzemu Półjanowiczowi, który powiedział, że cieszy się, iż może uczestniczyć w Sesji Rady Gminy o tak uroczystym charakterze, na której odznaczone zostaną osoby uczestniczące aktywnie w życiu społeczności lokalnej. Oświadczył, że rok 2004 był przełomowy ze względu na wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. Był to rok dobry dla woj. Podlaskiego. Powiedział, że ze statystyk wynika, że woj. podlaskie szybciej się rozwija niż inne regiony Polski: wskaźnik bezrobocia jest niższy niż średnia w kraju, a miejsc pracy przybywa w szybszym tempie. Zaznaczył, że w Gminie Narew znajduje się jedno z najlepszych przedsiębiorstw w województwie – firma „Pronar”, która zapewnia miejsca pracy. Wymienił też inne poważne przedsiębiorstwa w woj. Podlaskim, głównie z sektora rolno spożywczego, czyli mleczarnie „Mlekpol” i „Mlekovita” konkurujące na rynku europejskim. Oznajmił, że dopłaty bezpośrednie dla rolników będą stałym elementem rynku unijnego. Rolnicy przeznaczają je na usprawnienie gospodarstwa i edukację dzieci. Podkreślił, że Gminy, które korzystały z programów przedakcesyjnych, takich jak SAPARD, PHARE, ISPA i inne, mają obecnie mniejszy problem z sięganiem po fundusze unijne. Zaakcentował, że w rozwoju woj. podlaskiego duży udział ma Gmina Narew, która potrafiła korzystać z programów przedakcesyjnych, co przełożyło się na to, że projekt na budowę kanalizacji okazał się dobry i dlatego został zakwalifikowany do dofinansowania. Pomocne było również to, że wcześniej została zrealizowana budowa oczyszczalni ścieków wspomagana z programu Phare. Powiedział, że osobiście wspiera dobre projekty, a taki był projekt na budowę kanalizacji. Przypomniał, że zapotrzebowanie na pieniądze w woj. podlaskim okazało się większe niż środki przewidziane w ZPORR. Wicewojewodę cieszy fakt, że jest złożonych dużo projektów, ponieważ zła byłaby sytuacja, gdyby były pieniądze, a nie było wniosków. Przez dużą ilość złożonych wniosków Podlasie udowodniło, że jest dobrze przygotowane do członkostwa w UE. Powiat hajnowski plasuje się w czołówce w woj. podlaskim pod względem ilości wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania. Zaapelował, by Rada Gminy i Wójt wzajemnie się motywowali do działania. Zachęcał, by Gmina Narew składała kolejne wnioski. Dodał, że trwają obecnie rozmowy z UE, mające na celu wynegocjowanie jak najlepszych warunków członkostwa Polski, a przede wszystkim o to by było 16 regionalnych programów operacyjnych, a nie jeden centralny program dla całego kraju jak dotychczas, co przyczyniłoby się do bardziej sprawiedliwego podziału środków pieniężnych między regiony. Wojewoda podziękował wszystkim obecnym za pracę na rzecz społeczności lokalnej, a przez to na rzecz regionu. Życzył radosnych i spokojnych świąt i by spełniały się wszystkie zamierzenia na 2005 rok.

 

SPRAWY RÓŻNE:

Wójt poprosił o udzielenie mu upoważnienia do wydawania zezwoleń na nieodpłatny pobór żwiru z gminnej żwirowni przez wszystkich zarządców dróg z terenu gminy do celów modernizacji tych dróg w obrębie Gminy Narew. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie propozycję udzielenia Wójtowi upoważnienia. W głosowaniu jawnym za udzieleniem upoważnienia głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący odczytał pismo z Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce w sprawie likwidacji z dniem 1 stycznia 2005 roku Posterunku Policji w Narwi. Pismo stanowi załącznik Nr 5 do oryginału protokołu.

            Radny Jan Selwestruk zaapelował, aby wykonać projekt wodociągu do wsi Koźliki.

Przewodniczący zgłosił potrzebę zwodociągowania wsi Usnarszczyzna.

Wójt poinformował, że na jego ręce spłynęło bardzo wiele życzeń świątecznych i noworocznych od różnych osób i instytucji kierowanych również do radnych Rady Gminy Narew. Złożył najserdeczniejsze życzenia zdrowia i spełnienia oczekiwań w 2005 roku wszystkim obecnym.

Przewodniczący Rady złożył życzenia zdrowych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia i aby w 2005 roku spełniły się wszystkie zamierzenia. Życzył zebranym zdwojonych sił do pracy w Nowym Roku.

 

Ad. 12.

            Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady o godz. 14.00.

 

Protokolant:

Joanna Kołnier

(podpis nieczytelny)

Przewodniczący obrad:

Przewodniczący Rady

mgr Eugeniusz Dudzicz

(podpis nieczytelny)

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kołnier

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2005-04-07

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2005-04-07

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2005-04-07