Protokół Nr XI/04

Sesji Rady Gminy w Narwi, która odbyła się 23 kwietnia 2004 roku w dużej sali konferencyjnej Urzędu Gminy, przy ulicy Mickiewicza 101.

Obrady XI Sesji Rady Gminy otworzył o godz. 11 00 Przewodniczący Rady Gminy mgr Eugeniusz Dudzicz, który powitał Radnych, Sołtysów, Wójta, Sekretarza, Skarbnika, Radcę prawnego, kierowników jednostek organizacyjnych, Kierownika Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Hajnówce Mikołaja Janowskiego.

Następnie Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności poinformował, że na ogólną liczbę 15 radnych uczestniczy 13 i stwierdził prawomocność obrad. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do oryginału protokołu.

Nieobecni radni: Kiryłowicz Andrzej, Kołnier Jarosław.

 

Ad. 2.

Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają uwagi i wnioski do zaproponowanego porządku obrad.

Uwag i wniosków nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad.

Za przyjęciem porządku głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Rada zatwierdziła następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie XI Sesji Rady Gminy.

2.      Ustalenie porządku dziennego.

3.      Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy.

4.      Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

5.      Interpelacje i zapytania radnych.

6.      Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2003 rok.

7.      Sprawozdanie z wykonania uchwał za 2003 rok.

8.      Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2003 rok:

        wystąpienie Wójta Gminy.

9.      Podjęcie uchwał:

        w sprawie absolutorium,

        w sprawie zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości,

        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok,

        w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie zadań inwestycyjnych,

        w sprawie zasad przyznawania dotacji budżetowych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na inne zadania publiczne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

        w sprawie podjęcia uchwały intencyjnej w sprawie rozpoczęcia prac nad Programem Rozwoju Lokalnego Gminy Narew i ustalenia kolejności inwestycji w Programie,

        w sprawie nadania nazwy drodze wojewódzkiej oznaczonej numerem geodezyjnym 987 położonej w obrębie geodezyjnym Narew,

        w sprawie zmiany uchwały Nr X/66/04 Rady Gminy Narew z dnia 9 marca 2004 roku dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru Gminy Narew.

10.  Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narew z kontroli Klubu Sportowego „Iskra” w Narwi i podjęcie decyzji, co do udzielenia dotacji na rok 2004.

11.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

12.  Wolne wnioski, informacje.

13.  Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Gminy Narew.

 

Ad. 3.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z X Sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i dzisiaj jest wyłożony na stoliku protokolanta. Jeżeli do końca Sesji nie zostaną zgłoszone uwagi do protokołu, będzie to oznaczało, że protokół został przyjęty bez uwag.

Uwag do końca Sesji nie wniesiono.

 

Ad. 4.

 

Informację z działalności Gminy w okresie międzysesyjnym złożył ustnie Wójt Gminy mgr Jakub Sadowski.

Poinformował między innymi:

1.      Gmina Narew znajduje się na listach rezerwowych do dofinansowania z Programu SAPARD (wodociągowanie wsi Białki i Odrynki, I etap kanalizacji w Narwi). Komitet Sterujący zaproponował przesunięcie funduszy z innych działań Programu SAPARD na działanie 3 i jest tego wstępna akceptacja. Jeżeli nie wystarczy środków to jest propozycja, aby pozostałe wnioski, w celu ich realizacji, potraktować jako wnioski do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ostateczne rozstrzygnięcia w tej sprawie mają nastąpić pod koniec czerwca. Jako posunięcie alternatywne Gmina Narew wystąpiła do NFOŚiGW z pismem w sprawie wpisania Gminy do Krajowego Systemu Oczyszczania Ścieków, bowiem zaistniałaby wówczas możliwość umorzenia 50% wydatków.

2.      Wójt uczestniczył w spotkaniach z prof. Markiem Belką i Józefem Oleksym, na których poruszył przede wszystkim sprawy:

        sensu dezaktualizacji planów zagospodarowania przestrzennego,

        logiki zmian posiadanych strategii rozwoju lokalnego na programy rozwoju lokalnego i wieloletnie plany inwestycyjne,

        nie informowania gmin o stanie rozpatrywania złożonych przez nie wniosków,

        sensu powołania Regionalnych i Lokalnych Komitetów Sterujących.

3.      Z terenu Gminy Narew złożonych jest około 50 wniosków o dopłaty bezpośrednie. Pomoc przy wypełnianiu wniosków rolnicy uzyskają w komórce ODR-u w Urzędzie Gminy Narew.

4.      15 marca 2004 roku z wizytą w Urzędzie Gminy Narew oraz w innych jednostkach gościł biskup Drohiczyna Antoni Dydycz. Na pamiątkę otrzymał obraz z panoramą Narwi z 1917 roku.

5.      Zrezygnowano z zakupu równarki i przeprowadzono kapitalny remont silnika starej maszyny będącej własnością Gminy Narew.

6.      Gmina Narew podpisała umowę z Gminą Michałowo na wspólne wiercenie studni głębinowej. Gmina Michałowo zobowiązała się przelać 50 tys. zł na konto budżetu Gminy Narew. W związku z tym Wójt zaproponował zmniejszenie wydatków budżetowych na wiercenie studni głębinowej w Iwankach o 50 tys. zł i przystąpić, zgodnie z zaleceniem Komisji Rozwoju Gminy, do budowy odcinka wodociągu na osiedlu w miejscowości Narew.

7.      Otrzymano informację o decyzji Zarządu Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich o dofinansowaniu remontu sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Narwi w wysokości 28 367. Remont planowany jest na okres wakacyjny.

8.      Gmina otrzymała odmowę przydziału gimbusa. Wójt podziękował senatorowi Sergiuszowi Plewie za pisemną interwencję w tej sprawie do Ministra Edukacji.

9.      Ciąży na nas obowiązek sporządzenia Programu Rozwoju Lokalnego. Wstępem do tych prac było wymienienie przez Radnych inwestycji i kolejności ich realizacji. Wójt podkreślił zalety samodzielnego napisania Programu m.in.: oszczędności finansowe, uczestnictwo Radnych w pracach, a co za tym idzie znajomość tematu, autentyczność zawartych w programie informacji.

10.  Poczyniono kroki w sprawie budowy stacja uzdatniania wody, przeprowadzono spotkania z ekspertami z Hajnówki i Białegostoku, z panią Trzeciak. Wybrano wariant systemu oczyszczania z możliwością podłączenia zbiorników wyrównawczych w wypadku wzrostu liczby odbiorców. Zostanie przeprowadzony przetarg i wyłoniony wykonawca, a w przyszłym roku planowane są roboty.

11.  Wójt zlecił wykonywanie obowiązków związanych z wypłatami zasiłków rodzinnych Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Narwi.

12.  Przekształcenie terenów rolnych w budowlane:

·        Straciły aktualność plany zagospodarowania przestrzennego obrębu Rybaki.

·        Firma „Pronar” kupiła nowe tereny, ubiega się o ich przekształcenie na tereny budowlane. Uzgodnione zostało, że koszty tych przekształceń zostaną poniesione przez firmę „Pronar”.

13.  Sytuacja działki w Narwi przy ul. Bielskiej: chęć kupienia wyraża firma „Pronar” i firma „Narmet”. Gmina osiąga dochody z wieży telekomunikacyjnej oraz sezonuje tam drewno. Wójt przedstawił propozycję, aby podzielić działkę na dwie części: jedną pozostawić jako własność Gminy, drugą poddać przetargowi.

14.  Gwałtownie wzrosły ceny nieruchomości, a co za tym idzie prowizje dla Gminy. Odzwierciedlają to przetargi przeprowadzane przez Gminę Narew. Agencja Skarbu Państwa wymówiła wszystkim gminom umowy pośrednictwa.

Informacja została przyjęta bez zastrzeżeń.

 

Ad. 5.

Radny Mikołaj Kondraciuk złożył zapytanie, czy Gmina Narew korzystała z programu „Ikonk@”, ile komputerów otrzymano oraz czy biblioteki w Trześciance i Łosince otrzymały komputery?

Przewodniczący udzielił głosu Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi Pani Annie Sawickiej Andrzejuk, która poinformowała, że była możliwość otrzymania 3 komputerów i tyle otrzymała Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi. Jeżeli będą prowadzone podobne akcje to z pewnością biblioteki w Trześciance i Łosince także otrzymają komputery.

 

Ad. 6.

Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2003 roku udzielił aspirant Anatol Bieroza. Przedstawił cele strategiczne policji na rok 2003 i podjęte działania w ramach ich realizacji. Na podstawie sprawozdania sporządzonego przez Komendę Powiatową Policji w Hajnówce o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu przytoczył dane o ilości popełnionych przestępstw na terenie Gminy Narew. Zaprezentował jak nasza gmina wypada na tle innych gmin w powiecie.

Podkreślił zły stan finansowy posterunku i słabe wyposażenie w niezbędne urządzenia. Podziękował za otrzymaną od Gminy Narew w 2003 roku dotację z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne.

Poinformował, że dzielnicowym na terenie Gminy Narew jest sierżant sztabowy Eugeniusz Tomaszuk.

Radna Halina Turbaczewska zapytała czy policja patroluje teren nadrzeczny, zwróciła uwagę na tworzenie dzikiego wysypiska śmieci w tym miejscu i zaapelowała o zwrócenie szczególnej uwagi policji na to zjawisko.

Anatol Bieroza: policja patroluje teren nadrzeczny i odnosi w tym zakresie pewne sukcesy (złapanie kłusowników ryb).

Skarbnik Halina Niesteruk zapytała, dlaczego wobec złej sytuacji finansowej policji w Narwi znajdują się trzy należące do policji niewykorzystane mieszkania.

Anatol Bieroza: aktualnie obowiązujące przepisy pozwalają, aby w tych mieszkaniach zamieszkał tylko i wyłącznie policjant.

 

Ad. 7.

Przewodniczący udzielił głosu Z-cy Wójta, który podkreślił słuszność idei corocznego dokonywania podsumowania podjętych uchwał. Wymienił podstawowe grupy podjętych uchwał oraz poszczególne uchwały z roku 2003 roku i zaprezentował jak przedstawia się ich realizacja.

 

Ad. 8.

Przewodniczący udzielił głosu Wójtowi Gminy, który przedstawił sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2003 rok. Wójt ocenił ten budżet jako najlepszy z dotychczas przez niego realizowanych. Podkreślił, że jego wykonanie rozwiązało wiele problemów nurtujących mieszkańców i samorządowców oraz dało dobre podstawy do dalszego rozwoju Gminy. Zaplanowane dochody zostały przekroczone o 10 251 zł, a w planowanych wydatkach oszczędzono 215 754 zł. Zrealizowano przy tym wszystkie zadania administracyjne i inwestycyjne nałożone na Gminę. Do najważniejszych inwestycji Wójt zaliczył budowę oczyszczalni ścieków w Narwi, budowę wodociągu w Trześciance i Ancutach, budowę dróg o nawierzchni emulsyjnej o łącznej długości 1223 m, budowę podjazdów z kostki brukowej w Łosince, wykonanie drogi żwirowej z Kotłówki do Kamienia. Gmina nadal pozostaje w dobrej kondycji finansowej, co jest ważne przy ubieganiu się o środki z UE. W 2003 roku na inwestycje wodociągowe Gmina otrzymała dofinansowanie z UE w ramach Programu SAPARD w wysokości 250 621 zł, na budowę oczyszczalni ścieków z Programu PHARE 2000 – 714 012 zł, z WFOŚiGW – 102 646 zł. Łączna kwota pomocy – 1 067 279 zł, w tym unijnych – 964 630 zł. Zdobywanie pieniędzy unijnych ma stanowić podstawowe zadanie samorządowców. Wójt podziękował Radnym, Sołtysom i mieszkańcom za tworzenie sprzyjających warunków do realizacji budżetu oraz pracownikom za wkład pracy. Kończąc wystąpienie poprosił o udzielenie absolutorium.

Radny Jerzy Sakowski zapytał o łączną kwotę wydatkowaną z budżetu Gminy na inwestycje.

Odpowiedzi udzieliła Pani Skarbnik Halina Niesteruk.

 

Ad. 9.

        w sprawie absolutorium,

Przewodniczący przytoczył pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Przewodniczący przytoczył pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Narew za 2003 rok oraz przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Narew z tego tytułu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie absolutorium.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem głosowało 13 radnych.

Przewodniczący udzielił głosu Wójtowi Gminy Narew, który podziękował za udzielenie absolutorium.

Uchwała Nr XI/72/04 Rady Gminy Narew z dnia 23 kwietnia 2004 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

 

        w sprawie zwolnień podatkowych od podatku od nieruchomości,

Przewodniczący Rady zaznaczył, że uchwała została omówiona na komisjach.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem głosowało 12 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XI/73/04 Rady Gminy Narew z dnia 23 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień podatkowych od podatku od nieruchomości.

 

        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok,

Objaśnień do uchwały udzieliła Skarbnik. Przedstawiła wnioskowane zmiany.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem głosowało 13 radnych.

Uchwała Nr XI/74/04 Rady Gminy Narew z dnia 23 kwietnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

 

        w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie zadań inwestycyjnych,

Objaśnień do uchwały udzieliła Skarbnik.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem głosowało 13 radnych.

Uchwała Nr XI/75/04 Rady Gminy Narew z dnia 23 kwietnia 2004 roku w sprawie w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy.

 

        w sprawie zasad przyznawania dotacji budżetowych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na inne zadania publiczne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Objaśnień do uchwały udzielił Wójt i Z-ca Wójta.

W dyskusji zabrali głos:

Radny Jerzy Sakowski: Czy uchwała dotyczy podmiotów z terenu naszej Gminy, czy także z innych obszarów?

Z-ca: o ile dane zadanie może wykonywać zarówno organizacja z terenu naszej Gminy, jak też z terenu całej Polski, o tyle przepisy mówią, że Gmina nie może wyprowadzać pieniędzy poza swój obszar.

Radna Bożena Zofia Pogorzelska zaproponowała zmienić termin ogłoszenia informacji określony w § 5.1 z 30 kwietnia na 31 stycznia.

Poprawka została zaakceptowana.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem głosowało 12 radnych przeciw – 1, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XI/76/04 Rady Gminy Narew z dnia 23 kwietnia 2004 roku w sprawie zasad przyznawania dotacji budżetowych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na inne zadania publiczne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

        w sprawie podjęcia uchwały intencyjnej w sprawie rozpoczęcia prac nad Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Narew i ustalenia kolejności inwestycji w Planie,

Objaśnień do uchwały udzielił Wójt i Z-ca Wójta.

W dyskusji zabrali głos:

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem głosowało 13 radnych.

Uchwała Nr XI/77/04 Rady Gminy Narew z dnia 23 kwietnia 2004 roku w sprawie podjęcia uchwały intencyjnej w sprawie rozpoczęcia prac nad Programem Rozwoju Lokalnego Gminy Narew i ustalenia kolejności inwestycji w Programie.

 

        w sprawie nadania nazwy drodze wojewódzkiej oznaczonej numerem geodezyjnym 987 położonej w obrębie geodezyjnym Narew,

Objaśnień do uchwały udzielił Wójt i Z-ca Wójta.

W dyskusji zabrali głos:

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem głosowało 13 radnych.

Uchwała Nr XI/78/04 Rady Gminy Narew z dnia 23 kwietnia 2004 roku w sprawie nadania nazwy drodze wojewódzkiej oznaczonej numerem geodezyjnym 987 położonej w obrębie geodezyjnym Narew.

 

        w sprawie zmiany uchwały Nr X/66/04 Rady Gminy Narew z dnia 9 marca 2004 roku dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru Gminy Narew.

Objaśnień do uchwały udzielił Wójt i Z-ca Wójta.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem głosowało 13 radnych.

Uchwała Nr XI/79/04 Rady Gminy Narew z dnia 23 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr X/66/04 Rady Gminy Narew z dnia 9 marca 2004 roku dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru Gminy Narew.

 

Ad. 10.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bożena Zofia Pogorzelska przedstawiła sprawozdanie z kontroli Klubu Sportowego „Iskra” w Narwi.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie udzielenia dotacji dla Klubu Sportowego „Iskra” w Narwi na rok 2004.

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych. Za przyjęciem głosowało 11 radnych.
Uchwała Nr XI/80/04 Rady Gminy Narew z dnia 23 kwietnia 2004 roku w sprawie przyznania dotacji budżetowej dla klubu sportowego „Iskra” w Narwi.

 

Ad. 11.

Nie dotyczy.

 

Ad. 12.

Wolne wnioski, informacje:

1.      Przewodniczący Rady udzielił głosu Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR w Hajnówce, który zachęcał radnych i sołtysów, a za ich pośrednictwem wszystkich rolników do składania wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz o płatność z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Przedstawił sposób wypełnienia tych wniosków. Zwrócił się do Wójta z podziękowaniem za zorganizowanie pomocy przy wypełnianiu wniosków

2.      Przewodniczący Rady odczytał pismo posła Sebastiana Florka z wnioskiem o zorganizowanie spotkania na temat polskiego rolnictwa w UE. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 11 radnych. Za przyjęciem głosowało 10 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 0. Radni przyjęli tę propozycję.

3.      Wójt poinformował zebranych o imprezach zorganizowanych przez NOK.

4.      Sołtys wsi Ancuty zapytała czy będzie utwardzana droga do Ancut. Wójt odpowiedział, że jest to uwzględnione w planowanych inwestycjach.

5.      Radna Bożena Zofia Pogorzelska udzieliła informacji jak rozwija się sytuacja w sprawie wykorzystania szkoły w Odrynkach.

Zaapelowała do Pana Wójta o pilnowanie, aby po robotach inwestycyjnych wykonawcy robót zadbali o stan dróg.

6.      Przewodniczący Rady przypomniał Radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych do końca kwietnia br.

7.      Radny Jerzy Sakowski wniósł propozycję oznakowania kopalni żwiru tablicami zakazującymi wysypywania śmieci. Spotkało się to z aprobatą. Wójt podkreślił, że problem dzikich wysypisk będzie definitywnie rozwiązany dopiero po tym, gdy w każdym gospodarstwie będzie kontener na śmieci. Zaapelował o społeczną kontrolę w celu zniwelowania przypadków wywożenia odpadów na dzikie wysypiska.

8.      Radna Halina Turbaczewska zwróciła uwagę na utrzymywanie porządku na terenie Narwiańskiego Ośrodka Kultury oraz o sprawdzenie przepustu na ul. Mickiewicza.

9.      Sołtys wsi Tyniewicze zapytała Wójta, czy będzie naprawiana droga w Tyniewiczach. Wójt udzielił odpowiedzi twierdzącej.

 

Ad. 13.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady o godz. 1430.

 

Protokolant:

Joanna Kołnier

Przewodniczący obrad:

mgr Eugeniusz Dudzicz

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kołnier

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-06-28

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-06-28

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-06-28