Protokół Nr XIII/04

XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Narew odbyła się 19 lipca 2004 roku w dużej sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ulicy Mickiewicza 101.

Obrady XIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Narew otworzył o godz. 10.00 Przewodniczący Rady mgr Eugeniusz Dudzicz, który powitał Radnych, Wójta, Sekretarza i Skarbnika Gminy.

Następnie Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności poinformował, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 11 radnych i stwierdził prawomocność obrad. Nieobecni radni: Dudicz Włodzimierz, Kiryłowicz Andrzej, Kołnier Jarosław i Kondraciuk Mikołaj. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do oryginału protokołu.

Przewodniczący Rady zwrócił się do obecnych z zapytaniem, czy mają uwagi i wnioski do zaproponowanego porządku obrad. Sekretarz poprosił o wprowadzenie do porządku obrad głosowania nad dwoma uchwałami: w sprawie zmiany statutu Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi oraz w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia działek z obszaru Gminy Narew przeznaczonych pod zabudowę.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie proponowaną zmianę porządku obrad. Za przyjęciem zmiany porządku obrad głosowało w głosowaniu jawnym 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Rada zatwierdziła następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie XIII Sesji Rady Gminy.

2.      Ustalenie porządku dziennego.

3.      Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy.

4.      Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

5.      Interpelacje i zapytania radnych.

6.      Podjęcie uchwał:

        w sprawie udzielenia pomocy gminom Dubicze Cerkiewne i Kleszczele,

        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.,

        w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru Gminy Narew,

        w sprawie zmiany statutu Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi,

        w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia działek z obszaru Gminy Narew przeznaczonych pod zabudowę.

7.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

8.      Wolne wnioski, informacje.

9.      Zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Gminy Narew.

 

Ad. 3.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z XII Sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w biurze rady i dzisiaj jest wyłożony na stoliku protokolanta. Jeżeli do końca Sesji nie zostaną zgłoszone uwagi do protokołu, będzie to oznaczało, że protokół został przyjęty bez uwag.

Uwag do końca Sesji nie wniesiono.

 

Ad. 4.

Informację z działalności gminy w okresie międzysesyjnym złożył ustnie Wójt Gminy mgr Jakub Sadowski.

Poinformował między innymi:

1.      Sesja ta została zwołana w celu oficjalnego zatwierdzenia badź zanegowania podjętych już działań w sprawie pomocy poszkodowanym mieszkańcom gmin Kleszczele i Dubicze Cerkiewne. Wójt powiedział, że podczas Dni Narwi często spotykał się z pytaniem licznie przybyłych na tę imprezę mieszkańców, jaki gest wykonamy w stronę poszkodowanych, aby im pomóc. Dlatego podczas zawodów strażackich Wójt zaapelował do obecnych na tej imprezie Wójtów innych gmin, aby włączyli się do akcji pomocy poszkodowanym. Ponadto zadeklarował, że podejmie działania organizacyjne w kierunku odbudowy przynajmniej jednego dachu. Aby decyzja w sprawie wyboru domu do naprawy była podjęta demokratycznie, Wójt zorganizował Radnym wyjazd na teren poszkodowanych gmin. 13 lipca czternastoosobowa grupa samorządowców z Narwi przebywała w Jelonce i Kleszczelach celem uzgodnienia zakresu pomocy. Zastany widok był przytłaczający: zniszczone, niejednokrotnie zrównane z ziemią, budynki gospodarskie, domy bez dachów, których szczątków do dziś nie można odnaleźć. Siła huraganu była tak duża, że przeniosła pług ciągnikowy z jednego podwórka na drugie. Wójt powiedział, że na miejscu postanowiono, że Gmina Narew dokona odbudowy pokrycia dachowego domu mieszkalnego samotnie mieszkającego Sergiusza Klebaniuka z Kleszczel oraz samotnej staruszki Olgi Nikiciuk z Jelonki. Z inicjatywy dyrektor Banku Spółdzielczego w Narwi pani Olgi Jakubowskiej powstał w Narwi Społeczny Komitet Pomocy Poszkodowanym Gminom, który założył w banku specjalne konto. Na to konto przyjmowane są pieniądze na zakup materiałów budowlanych do odbudowy tych domów. Wśród darczyńców na uwagę zasługuje dar przekazany przez Annę i Andrzeja Ostaszewskich, właścicieli firmy NARMET, którzy zadeklarowali sfinansowanie zakupu blach, folii paroizolacyjnej oraz dodatków na dom mieszkalny Olgi Nikiciuk – wartość darów wynosi około 3000 zł. Bank Spółdzielczy w Narwi zadeklarował kwotę 1000 zł, pan Witalis Alimowski kwotę 500 zł. Odbywa się zbiórka pieniędzy w Łosince. Komitet dostarczył listy do sklepów, następnie pieniądze ze zbiórki zostaną wpłacone na konto. W pierwszej kolejności Komitet zakupi materiały budowlane. W Kleszczelach dom był pokryty blachodachówką. Komitet postanowił, że pokryty zostanie przez nas zwykłą blachą ze względu na niższą cenę, jednak sprzedawcy, gdy dowiedzieli się, na jaki cel ma zostać przeznaczony zakupiony materiał, obniżyli znacznie jego cenę, wobec czego dom w Jelonce zostanie pokryty blachą wymiarową w cenie 21,50 zł/m a w Kleszczelach blachodachówką w cenie 27 zł/m2. Wójt podkreślił, że z kwoty zadeklarowanej w uchwale wydatkowane zostaną tylko pieniądze na pokrycie kosztów paliwa i na opłacenie rachunków za obróbkę drewna. Wójt zaakcentował, że do tematu udzielonej pomocy będzie jeszcze okazja powrócić, ponieważ uchwała zobowiązuje Wójta do złożenia sprawozdania w tej sprawie.

2.      Złożony został w terminie wniosek o dofinansowanie budowy kanalizacji w Narwi. Wójt pokazał przygotowany wniosek w postaci grubego segregatora pełnego dokumentów. Każdy z radnych obejrzał pokazany wniosek. Wójt odczytał pismo, które zostało wysłane do 25 osób: członków RKS, posłów i senatorów RP. Pismo oraz wykaz osób, do których zostało skierowane stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. Powiedział, że jest to taki niekonwencjonalny sposób zwiększenia szans na uzyskanie dofinansowania, pokazujący jednocześnie naszą desperację w dążeniu do tego celu. Większość zrobiliśmy własnymi siłami, czyli Plan Rozwoju Lokalnego i Studium wykonalności inwestycji, dzięki czemu Gmina zaoszczędziła około 10 – 12 tys. EUR, jedynie Raport Oddziaływania na Środowisko został przygotowany przez ekspertów zewnętrznych. Wójt podziękował pracownikom zaangażowanym w przygotowanie wniosku. Powiedział, że znany wszystkim jest zapewne fakt, bowiem media również to ogłaszały, że środków wystarczy zaledwie na 10% zgłoszonych wniosków, wobec czego trzeba być przygotowanym na wszystko. Marszałek Janusz Krzyżewski ogłosił, że rozważana jest możliwość wykorzystania całej kwoty zaplanowanej na trzy lata w pierwszym roku. W takim wypadku nasze szanse na dofinansowanie znacznie by wzrosły. Budowa kanalizacji w Narwi jest dla nas inwestycją priorytetową. Wszystkie inne będą mniej kosztowne i damy sobie radę z ich realizacją.

3.      W Gminie Narew ruszyły inwestycje.

a.      Przetarg na remont dachu Urzędu Gminy wygrała firma „Super dach” za kwotę 69 620 zł i już przystąpiła do prac remontowych. Jest małe zainteresowanie przystępowaniem do przetargów. Boimy się o wynik przetargu na remont Sali gimnastycznej, bowiem nie ma chętnych. Na wywiercenie drugiego otworu studni głębinowej w Iwankach zgłosiło się trzy firmy. Wygrała firma z centralnej Polski za kwotę 88 641 zł.

b.      Zakupiony został dobry, wygodny samochód bus LDV na 17 miejsc za 26 474 zł do przewozu dzieci. Przewodniczący zapytał, czy bus zapewni dowożenie dzieci do szkoły. Wójt odpowiedział, że tak, ponieważ do tej pory autobus jeździł niedociążony. Teraz każdy autobus będzie kursował dwa razy.

c.      Wójt powiedział, że chce wystawić na sprzedaż dwa sprzęty: ostrówek i autobus. Zaznaczył, że należy to do jego uprawnień, jednakże nie chce podejmować decyzji bez porozumienia z Radą Gminy, dlatego też zaapelował do Radnych o wyrażenie swej opinii w tej sprawie. Dodał, że utrzymanie sprzętu, nawet jeżeli nie jeździ, jest bardzo wysokie, bowiem należy robić badania techniczne, opłacać tachometry i uiszczać podatki. Radni nie wnieśli sprzeciwu odnośnie sprzedaży ww. sprzętu.

d.      3 600 zł kosztował Raport Oddziaływania na Środowisko – jedyna część wniosku o dofinansowanie budowy kanalizacji w Narwi, za którą musieliśmy zapłacić, bowiem nie dysponujemy w Urzędzie fachowcami w tej dziedzinie, którzy mogliby sporządzić taki raport.

e.      2 000 zł kosztowało ugniecenie składowiska śmieci w Narwi, gdzie został zainstalowany pizometr sprawdzający, czy do gruntu nie przedostają się szkodliwe substancje ze składowiska.

f.        Wykonaliśmy wtórnik drogi powiatowej na Planty za 2 745 zł.

g.      Wykonaliśmy mapę do celów projektowych na obręb Skaryszewo. Wójt pokazał Radnym mapkę z zaznaczonym obszarem, który stanowi własność Gminy Narew. W jego centrum znajdują się działki rolne Nr 89 i 90, które stanowią własność Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa i które Wójt chce od niej odkupić. Mapka stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

h.      Wykonano wtórnik na drogę Gorędy – Odrynki oraz projekt na drogę Łosinka – Gorodzisko, które kosztowały 10 tys. zł.

i.        Ogłosiliśmy przetargi na wodociągi, dzięki temu zwodociągowane zostaną cztery wsie: Bruszkowszczyzna, Gorędy, Odrynki i Białki. Radna Timofiejuk zapytała, czy przetargi na wodociągi były już ogłaszane wcześniej. Wójt odpowiedział, że tak bowiem, gdy składaliśmy wniosek do SAPARD-u musieliśmy przeprowadzić przetarg warunkowy i unieważnić go w przypadku nieotrzymania dofinansowania. Teraz musimy postępować zgodnie z nową ustawą o zamówieniach publicznych. Ogłoszenia o przetargach publikowane są w Biuletynie Zamówień Publicznych, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Narew oraz w prasie.

j.        Napotykamy na przeszkody w związku z zakwalifikowaniem Gminy Narew do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Ochrony Środowiska, którzy wyliczyli na Narew 1600 RLM. Wobec tego brakuje nam 400 mieszkańców. Radny Sakowski zapytał, co mają robić inne Gminy. Wójt odpowiedział, że nic, bowiem w żaden sposób się nie zakwalifikują do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Gminie Narew zależało na zakwalifikowaniu do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych ze względu na możliwość uzyskania pożyczki umarzalnej w 50% na budowę kanalizacji w Narwi. Gdy dostaniemy dofinansowanie z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, to umieszczenie na liście Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych przestanie być priorytetowe.

4.      Wójt Gminy Czyże robił objazd dróg gminnych. Zaproponował, aby drogę Klejniki – Lachy poprawiły wspólnymi siłami Gmina Czyże i Gmina Narew. Wójt Gminy Narew przyjął propozycję. Zadeklarował zaangażowanie jednej wywrotki oraz koparki i równiarki, a Gmina Czyże zaangażuje 2 wywrotki i wskaże miejsce poboru żwiru na swoim terenie.

5.      Do 30 września Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa przedłużyła Gminie Narew możliwość sprzedaży nieruchomości agencyjnych. Wójt zadeklarował, że zostaną zdwojone siły, aby jak najwięcej nieruchomości sprzedać ze względu na wysoką prowizję dla Gminy z tego tytułu.

Informacja została przyjęta bez zastrzeżeń.

 

Ad. 5.

Nie złożono żadnej interpelacji ani żadnego zapytania.

 

Ad. 6.

Podjęcie uchwał:

-        w sprawie udzielenia pomocy gminom Dubicze Cerkiewne i Kleszczele.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Wójtowi Gminy, który zaproponował, aby w § 1 uchwały zastąpić spójnik „i” spójnikiem „lub”. Radni zaakceptowali poprawkę. Skarbnik zwróciła uwagę, że drewno przeznaczone na pomoc dla poszkodowanych trzeba będzie wycenić, jak również odprowadzić podatek VAT, co będzie stanowiło koszt poniesiony przez Gminę Narew.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XIII/89/04 Rady Gminy Narew z dnia 19 lipca 2004 roku w sprawie udzielenia pomocy gminom Dubicze Cerkiewne i Kleszczele.

 

-        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Skarbnik Gminy, która zaprezentowała, jak przedstawiają się zwiększenia i zmniejszenia w dochodach i wydatkach budżetowych.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XIII/90/04 Rady Gminy Narew z dnia 19 lipca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

 

-        w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru Gminy Narew.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Sekretarzowi Gminy, który wyjaśnił, że w trakcie prac nad planem zagospodarowania przestrzennego okazało się, że kilka działek istotnych z punktu widzenia gminy nie jest ujętych w planie. Ta uchwała ma za zadanie to poprawić. Jest to uzupełnienie poprzedniej uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XIII/91/04 Rady Gminy Narew z dnia 19 lipca 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania terenów z obszaru Gminy Narew.

 

-        w sprawie zmiany statutu Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Sekretarzowi Gminy, który wyjaśnił, że uchwała ma na celu dostosowanie zapisu w statucie do faktycznej sytuacji kadrowej oraz do potrzeb.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XIII/92/04 Rady Gminy Narew z dnia 19 lipca 2004 roku w sprawie zmiany statutu Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi.

 

-        w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia działek z obszaru Gminy Narew przeznaczonych pod zabudowę.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Sekretarzowi Gminy, który wyjaśnił, że uchwała ma na celu identyfikację działek przeznaczonych pod zabudowę. Jest to uchwała uzupełniająca uchwałę Nr XII/86/04 Rady Gminy Narew.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XIII/93/04 Rady Gminy Narew z dnia 19 lipca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia działek z obszaru Gminy Narew przeznaczonych pod zabudowę.

 

Ad. 7.

Nie dotyczy.

 

Ad. 8.

Obecni na sesji radni zadeklarowali pomoc poszkodowanym w wyniku huraganu mieszkańcom gmin Dubicze Cerkiewne i Kleszczele poprzez przekazanie całości bądź części diety. Lista radnych wraz z wysokością potrącenia stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Radna Halina Turbaczewska zgłosiła, że na ścianach w Narwiańskim Ośrodku Kultury rozwija się grzyb.

            Radny Sakowski zgłosił, że tylko połowa drogi powiatowej do Białek została zrobiona, a robotnicy wraz ze sprzętem już odjechali.

            Przewodniczący Rady poprosił o rozplantowanie nawiezionego żwiru na drogach gminnych w Tyniewiczach (od cerkwi do wsi) i z Kutowej do Zabłocia oraz o usunięcie z nich dużych kamieni.

Wójt odpowiedział, że na te drogi będzie jeszcze dowieziony żwir i następnie wyrównany.

Radny Sakowski przedstawił sytuację na drodze z Trześcianki do Sak, gdzie znajduje się duża dziura powodująca problemy z przejazdem szczególnie podczas obfitych opadów.

            Wójt odpowiedział, że dziura ta zostanie zasypana żwirem.

            Radna Pogorzelska zgłosiła, że podobne sytuacje mają miejsce na drogach powiatowych: z Odrynek do Goręd oraz przy cmentarzu w Narwi.

Wójt odpowiedział, że zostanie wystosowane pismo w tej sprawie do władz powiatowych.

Przewodniczący poprosił, aby przy okazji zawrzeć w tym wystąpieniu informację o wymagającym czyszczenia przepuście na drodze powiatowej w Łosince na przeciwko zlewni mleka.

            Przewodniczący odczytał pismo z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Społecznej dotyczące funkcjonowania Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Łosince. Pismo stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

            Przewodniczący odczytał pismo Dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z podziękowaniami za wkład pracy włożony w pomoc rolnikom przy wypełnianiu wniosków obszarowych. Pismo stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

 

Ad. 9.

            Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady o godz. 12.00.

 

Protokolant:

Joanna Kołnier

(podpis nieczytelny)

Przewodniczący obrad:

Przewodniczący Rady

mgr Eugeniusz Dudzicz

(podpis nieczytelny)

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kołnier

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-10-18

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-10-18

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-10-18