Protokół Nr XII/04

 

Sesji Rady Gminy w Narwi, która odbyła się 22 czerwca 2004 roku w dużej sali konferencyjnej Urzędu Gminy, przy ulicy Mickiewicza 101.

Obrady XII Sesji Rady Gminy otworzył o godz. 10.00 Przewodniczący Rady Gminy mgr Eugeniusz Dudzicz, który powitał radnych, Sołtysów, Wójta, Skarbnika Gminy.

Następnie Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności poinformował, że na ogólną liczbę 15 radnych uczestniczy 13 radnych i stwierdził prawomocność obrad. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do oryginału protokołu.

W trakcie Sesji przybył radny Sakowski Jerzy.

Nieobecny radny Kiryłowicz Andrzej.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy mają uwagi i wnioski do zaproponowanego porządku obrad.

Uwag i wniosków nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad.

Za przyjęciem porządku głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Rada zatwierdziła następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie XII Sesji Rady Gminy.

2.      Ustalenie porządku dziennego.

3.      Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy.

4.      Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

5.      Interpelacje i zapytania radnych.

6.      Podjęcie uchwał:

-        w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Narew,

-        w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004 oraz podjęcie uchwał intencyjnych w sprawach budżetowych związanych z wnioskiem na kanalizację do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

-        w sprawie zmiany uchwały o zwolnieniach podatkowych w związku z podjętym rozstrzygnięciem nadzorczym RIO w Białymstoku,

-        w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,

-        w sprawie określenia działek z obszaru gminy Narew przeznaczonych pod budownictwo,

-        w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach p/pożarowych,

-        w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

8. Wolne wnioski, informacje.

9. Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Gminy Narew.

 

Ad. 3.

            Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z XI Sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w biurze rady i dzisiaj jest wyłożony na stoliku protokolanta. Jeżeli do końca Sesji nie zostaną zgłoszone uwagi do protokołu, będzie to oznaczało, że protokół został przyjęty bez uwag.

Uwag do końca Sesji nie wniesiono.

 

Ad.4.

Informację z działalności gminy w okresie między sesyjnym złożył ustnie Wójt Gminy mgr Jakub Sadowski.

Na początku swego wystąpienia poprosił wszystkich zebranych o uczczenie chwilą ciszy zmarłego byłego radnego Leszczyńskiego Tymoteusza.

W dalszym swoim wystąpieniu Wójt poinformował między innymi:

-        w okresie między sesyjnym komórka unijna utworzona przez gminę do pomocy w wypełnianiu wniosków o dotacje obsłużyła 360 gospodarstw i w dalszym ciągu służą pomocą w wypełnianiu wniosków.

-        o przetargach na wodociąg do wsi Białki, Gorędy, Bruszkowszczyzna, Odrynki, które miały być wykonywane z dotacji programu SAPARD. Gmina dofinansowania nie otrzymała i unieważniono przetargi. Wójt poinformował, że w/w wodociągi wykonywane będą ze środków własnych i pożyczki.

-        nie odbył się przetarg na remont dachu, zakup drewna, budowę studni głębinowej w Iwankach ze względu na brak oferentów.

-        ogłoszono ponowne przetargi.

-        nie podpisano umowy na budowę chodnika do gminy z ulicy Białowieskiej ze względu na wysoką cenę wykonania.

-        w 2004 roku gmina ze względu na brak środków pomocowych rezygnuje z budowy kanalizacji w Narwi przesuwając to na 2005 i 2006 rok. / Gmina występuje o fundusze z Unii Europejskiej w ramach ZPORR na całe zadanie/.

-        Wójt poinformował, że otrzymano promesę na dofinansowanie remontu sali gimnastycznej w szkole na kwotę 28 tys zł.

-        rozpoczęto opracowanie wtórnika do projektu wodociągu w Socach od wsi Dawidowicze.

-        Wójt poinformował, że zakończono kolejną edycję konkursu na zbieranie odpadów segregowanych przez młodzież szkolną. Nagrody zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe i Fundację Green Way, m in. 4 rowery górskie.

-        rozpoczęto remont świetlicy w Chrabostówce.

-        wymieniono pokrycie dachu na hangarze w Rybakach.

-        w dniu 13.06. odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Wybory w naszej gminie przebiegały spokojnie i z małym zainteresowaniem społeczeństwa.

-        w m-cu maju wyremontowano równarkę wymieniając silnik i sprzęgło. Wartość robót ok. 10 tys. zł

-        zaistniała również konieczność remontu autobusu lub też zakupu innego. Wójt poinformował radnych o konieczności zakupu Busika na około 17 - 20 miejsc w granicach zakupu z wolnej ręki, ponieważ istniejący autobus ma 24 lata i nie ma sensu go już remontować, albowiem remont oszacowano na 40 tys zł.

-        Wójt poinformował o obchodach „Dni Narwi” 10 - 11 lipca br. Informacja została przyjęta bez zastrzeżeń.

 

Ad. 5.

-        Radny Sakowski Jerzy zapytał jaka jest koncepcja zagospodarowania hangaru nad rzeką w Rybakach.

Wójt Gminy odpowiedział, że sprawa koncepcji jest otwarta. Planujemy rozwój agroturystyki. Mamy przystań w Narwi i w Janowie. Brakowało nam w Rybakach.. Hangar powinien służyć ludziom.

-        Radna Turbaczewska podziękowała Wójtowi za naprawienie przepustu na ulicy Mickiewicza.

-        radna Timofiejuk Walentyna zapytała czy będą złożone wnioski o dotacje na Fundusze Strukturalne, gdyż słyszała, że termin ich złożenia upływa z dniem 9 lipca br..

Odpowiedzi udzielił Z-ca Wójta informując, iż w środkach masowego przekazu podają zawrotne kwoty pomocy. W rzeczywistości gmina może ubiegać się tylko o część tych kwot. Z dotychczasowych naszych doświadczeń wynika, że kryteria są bardzo ogólnikowe i różnią się interpretacją, co powoduje, że nie wiemy czy nasz wniosek zostanie zaakceptowany. Jednak staramy się go złożyć do 9 lipca, choć drugim terminem jest styczeń 2005 rok.

 

Ad. 6.

            Podjęcie uchwał:

– w sprawie zatwierdzenie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Narew.

Objaśnień do uchwały udzielił Z-ca Wójta Mariusz Żukowski i Wójt Gminy Jakub Sadowski.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr XII/81/04 Rady Gminy Narew z dnia 22 czerwca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Narew.

 

– w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Skarbnik Gminy Halina Niesteruk przedstawiła projekt zmian w budżecie gminy na 2004 rok. /projekt w załączeniu/.

Wójt Gminy poinformował, że podpisał umowę na wykonanie dokumentacji - stacji uzdatniania wody w Narwi, gdyż jest to sprawa priorytetowa dla mieszkańców największego zakładu pracy na terenie gminy „PRONARu”. Odbiorca ten musi mieć bardzo dobrą jakościowo wodę. Planuje się modernizację w 2006 roku.

Również w 2004 roku musimy wykonać projekt drogi powiatowej Odrynki, ponieważ jest ona ujęta do modernizacji przez Starostwo Powiatowe w 2005 roku a ten projekt będzie naszym wkładem do jej budowy.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr XII/82/04 Rady Gminy Narew z dnia 22 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

 

– w sprawie wyasygnowania środków finansowych z budżetu gminy na budowę kanalizacji w Narwi.

Objaśnień do uchwały udzielił Wójt Gminy. Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr XII/83/04 Rady Gminy Narew z dnia 22 czerwca 2004 roku w sprawie wyasygnowania środków finansowych z budżetu Gminy Narew na budowę kanalizacji w miejscowości Narew w latach 2005 i 2006.

 

– w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

Objaśnień do uchwały udzielił Wójt Gminy. Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, przeciw- 0, wstrzymał się - 1 radny.

Uchwała Nr XII/84/04 Rady Gminy Narew z dnia 22 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

 

– w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Objaśnień do uchwały udzielił Wójt Gminy. Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr XII/85/04 Rady Gminy Narew z dnia 22 czerwca 2004 roku w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

 

– w sprawie określenia działek z obszaru gminy Narew przeznaczonych pod budownictwo.

Objaśnień do uchwały udzielił Z-ca Wójta.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Uwag nie zgłoszono.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr XII/86/04 Rady Gminy Narew z dnia 22 czerwca 2004 roku w sprawie określenia działek z obszaru gminy Narew przeznaczonych pod budownictwo.

 

– w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach p/poż.

Objaśnień do uchwały udzielił Wójt Gminy. Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się - 1 radny.

Uchwała Nr XII/87/04 Rady Gminy Narew z dnia 22 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach p/poż.

 

– w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi.

Objaśnień do uchwały udzielił Wójt Gminy. Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu udział 14 radnych. Za przyjęciem głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr XII/88/04 Rady Gminy Narew z dnia 22 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi.

 

Ad. 7

Odpowiedzi na zapytanie radnego udzielono na bieżąco w punkcie 5.

 

Ad. 8.

            Wolne wnioski, informacje:

* Przewodniczący Rady odczytał pismo z ZOZ Hajnówka w sprawie dofinansowania na remont Szpitala w Hajnówce.

Radni nie wyrazili zgody na dofinansowanie ze względu na brak środków.

* Przewodniczący Rady odczytał podziękowanie, jakie wpłynęło od organizatorów Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej dla Rady Gminy Narew.

* Przewodniczący Rady zaapelował do sołtysów o czynny udział w sesjach Rady Gminy do samego końca i przekazywanie swoim mieszkańcom poruszanych problemów i informacji z obrad Sesji. Opinię powyższą podzielił Wójt Gminy.

* Przewodniczący Rady poinformował zebranych o „białej sobocie”, która odbędzie się w Łosince w dniu 10 lipca br.

* Sołtys wsi Ancuty zapytała, czy zostanie naprawiona droga w Ancutach.

Wójt odpowiedział, że droga w Ancutach wymaga tylko podsypania żwirem, natomiast w przyszłości planuje się część wybrukowaną drogi pokryć dywanikiem emulsyjnym.

* Radna Turbaczewska Halina zgłosiła potrzebę zakupu koszy i uzupełnienie łańcuchów do parku w Narwi.

Wójt Gminy zobowiązał Pana Korobkiewicza do zrealizowania jej wniosku.

* Radny Sakowski zapytał o ograniczenie godzin oświetlenia ulicznego.

Rada Gminy postanowiła nie zmieniać godzin oświetlenia.

* Radna Pogorzelska Bożena zapytała Korobkiewicza, kiedy będzie równarka.

W odpowiedzi otrzymała, że jutro.

* Radny Sakowski zgłosił potrzebę wystąpienia do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie wykoszenia poboczy przy drodze wojewódzkiej z uwagi na złą widoczność.

Wójt Gminy wystąpi z wnioskiem do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

* Sołtys wsi Gorodzisko zgłosił wniosek o interwencję w Zarządzie Dróg Powiatowych w sprawie naprawy drogi we wsi Gorodzisko, gdyż jest tam 1,5 m wyrwa.

Wójt Gminy wystąpi z wnioskiem do Zarządu Dróg Powiatowych.

 

Ad. 9.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady o godz. 12.00.

 

Protokolant

Lidia Post

Przewodniczący obrad

mgr Eugeniusz Dudzicz

(podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Lidia Post

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-09-06

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-09-06

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-09-06