Informacja o stanie bezpieczeństwa za 2007r.

Wyciąg z Protokołu Nr XIV/08 sesji Rady Gminy Narew z dnia 4 kwietnia 2008r.

(...)

Ad. 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie za 2007.

 

Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie za 2007 rok przedstawił Henryk Prusinowski. Powiedział, że w 2007 roku na terenie Gminy Narew stwierdzono popełnienie 68 czynów przestępczych, przy 16 czynach nie wykryto sprawców. Wykrywalność ogólna wynosi 73,5 %. 26 czynów popełniono w miejscowości Narew, co stanowi 38,2 %, pozostałe 42 na terenie całej gminy. Z ilości stwierdzonych przestępstw największy odsetek stanowią przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji: zanotowano 3 wypadki drogowe, w których obrażeń ciała doznały 3 osoby, zatrzymano łącznie 35 nietrzeźwych kierujących (14 rowerzystów i 21 kierujących) (art. 178 a §1 i 2) z czego 12 nietrzeźwych w miejscowości Narew, co stanowi 34 %. W liczbie 12 zatrzymanych nietrzeźwych kierujących w Narwi połowę stanowią rowerzyści, natomiast wśród 23 nietrzeźwych kierujących zatrzymanych na terenie gminy stwierdzono 8 rowerzystów. Łącznie stwierdzono 38 czynów przestępczych przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, co stanowi 55,8 % ogółu stwierdzonych czynów. Stwierdzono również czyny przestępcze powstałe „na tle” ruchu drogowego: zatrzymano 4 osoby kierujące pojazdami wbrew zakazowi sądowemu (czyny z art. 244 kk), zatrzymano 3 sprawców czynu przeciwko działalności instytucji państwowych (zmuszanie funkcjonariusza do zaniechania czynności służbowej podczas prowadzonej kontroli drogowej art. 224 § 2 kk). Ponadto na terenie gminy Narew w 2007 roku stwierdzono jeden przypadek pobicia (art. 158 § 1 kk) oraz w Narwi 1 czyn udzielenia środka odurzającego (art. 58 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii). Pozostałą liczbę tj. 23 czyny stanowią przestępstwa przeciwko mieniu, co stanowi 33,8 %: 2 czyny przywłaszczenia mienia (art. 284§3 kk) o łącznej wartości 8.660 zł w miejscowości Narew – sprawców nie wykryto, 3 czyny uszkodzenia mienia (art. 288 §1 kk) – 2 pojazdów mechanicznych w miejscowości Narew i budynku gospodarczego na terenie gminy – sprawców nie wykryto, 1 czyn krótkotrwałego użycia pojazdu mechanicznego (art. 289 §1 kk) w miejscowości Narew, 4 czyny wyrębu i kradzieży drewna (art. 290§1 kk w zw. z art. 278§1 kk) na terenie gminy – w 3 sprawców nie wykryto, 8 czynów kradzieży mienia (art. 278§1 kk) o łącznej wartości 10.000 zł (4 w miejscowości Narew – w 3 sprawców nie wykryto oraz 4 w terenie – w 2 sprawców nie wykryto), 5 czynów kradzieży z włamaniem (art. 279§1 kk) powodując straty w wysokości ok. 11.000 zł (3 czyny w miejscowości Narew) – sprawców nie wykryto.

Na terenie Gminy Narew w 2007 roku odnotowano ogółem 96 wykroczeń, w których przeprowadzono postępowania wyjaśniające. Ponadto odnotowano szereg wykroczeń, które zostały rozliczone mandatowo, bądź zakończone pouczeniem sprawców za drobne wykroczenia. W 44 przypadkach przeprowadzone postępowania wyjaśniające dotyczyły wykroczeń w ruchu drogowym, które zakończyły się przesłaniem materiałów do Sądu Grodzkiego w Hajnówce z wnioskiem o ukaranie. W 18 przeprowadzonych postępowaniach przeciwko mieniu dotyczących kradzieży mienia (art. 119 kw.) odnotowano 7 czynów i zniszczenia mienia (art. 124 kw.) – 11 czynów. W 7 przypadkach postępowania zakończyły się wydaniem wniosku o odmowie skierowania sprawy do Sądu Grodzkiego wobec braku cech wykroczenia, w 5 sprawach nie zdołano ustalić sprawców wykroczeń, a 6 postępowań przesłano do Sądu Grodzkiego celem rozpatrzenia. Ponadto z pozostałych wykroczeń w 6 przypadkach sporządzono wnioski o ukaranie za zakłócenie porządku publicznego z art. 51 kw., 2 wnioski o ukaranie sporządzono z art. 107 kw., 6 wniosków sporządzono za bezzasadne wezwanie policji z art. 66 kw., 4 wnioski o ukaranie dotyczyły bezpieczeństwa osób i mienia, 3 wnioski sporządzono za czyny nieobyczajne z art. 140 kw., 4 wnioski sporządzono z działu szkodnictwo leśne i ogrodowe, z czego 3 za nielegalne pozyskanie drewna z własnego lasu (art. 158 kw.). Pozostałe 9 wniosków o ukaranie zostało sporządzonych z ustawy o wychowaniu w trzeźwości, ustawy o imprezach masowych i ustawy o broni.

Ponadto w 2007r. na terenie Gminy Narew odnotowano ogółem 63 interwencje, z czego 38 były to interwencje domowe, 4 w miejscach publicznych i 21 interwencji w innych miejscach. Z pośród wszystkich interwencji 30 było w Narwi, a 36 w pozostałych miejscowościach na terenie Gminy Narew.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy Jakub Sadowski

Data wytworzenia: 2008-04-04

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2008-04-11

Modyfikujący: Andrzej Rusaczyk

Data modyfikacji: 2016-05-18

Opublikował: Andrzej Rusaczyk

Data publikacji: 2008-04-11