Ogłoszenia o naborze na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Wójt Gminy Narew – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych  w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Narew. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r do 30 listopada 2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki

1) być pełnoletnim,

2) zamieszkiwać na terenie Gminy Narew

3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

5) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Informacje ważne dla osób składających oferty:

1.Kandydat na rachmistrza spisowego musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego. Jeśli wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali wpisywani są na listę  rachmistrzów rezerwowych.

2.Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego.

  1. Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu

4.Wynagrodzenie rachmistrza  terenowego ustala się jako iloczyn stawki:
a) 37 zł brutto i liczby zakończonych w pełni bezpośrednich wywiadów z użytkownikami gospodarstw rolnych w ramach PSR 2020;

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r do 8 lipca 2020 r.

Wymagane dokumenty:

  1. Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego, w tym adres, telefon kontaktowy, adres
    e-mail,
  2. Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie co najmniej szkoły średniej.
    4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie (pok. 16) w godzinach pracy urzędu lub pocztą na adres Urząd Gminy Narew, ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew z dopiskiem: Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.” (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

 

Wójt Gminy Narew

Gminny Komisarz Spisowy

Andrzej Pleskowicz 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Narew

Data wytworzenia: 2020-06-15

Wprowadzający: Paweł Jakoniuk

Modyfikujący: Paweł Jakoniuk

Data modyfikacji: 2020-06-15

Opublikował: Paweł Jakoniuk

Data publikacji: 2020-06-15