Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

Elektroniczna skrzynka podawcza umożliwia wnoszenie dokumentów do urzędu drogą elektroniczną.

Podstawa prawna:
Art. 16 ust 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005r. nr 64, poz. 565 z późn. zm.) art. 63 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002r. nr 5, poz.46).

 

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Narew na platformie ePUAP:

 

http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu= Skargi%2C+wnioski%2C+zapytania+do+urzedu &idPodmiotu=ugnarew

 

 

W celu złożenia wniosku do urzędu za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP oraz podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy Narew:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu na stronie elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP (adres powyżej).

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku 07:30 – 15:30) do sekretariatu urzędu mieszczącego się w pokoju nr 16 na następujących nośnikach danych:

  • Dyskietka 3,5” 1,44 MB
  • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  • Płyta CD lub DVD

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane profilem zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (w formacie Xades-Bes). Profil zaufany ePUAP jest darmowym, ważnym 3 lata odpowiednikiem kwalifikowanego podpisu i można go uzyskać poprzez platformę ePUAP.

2. Akceptowalne formaty załączników to:

  • DOC, DOCX, RTF
  • XLS, XLSX
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  • PDF
  • ZIP

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) na platformie ePUAP nie może przekroczyć 3 MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rusaczyk - Referat Organizacyjny UG Narew

Data wytworzenia: 2008-06-02

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2008-06-02

Modyfikujący: Andrzej Rusaczyk

Data modyfikacji: 2016-05-23

Opublikował: Andrzej Rusaczyk

Data publikacji: 2008-06-02