Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Narew - konsultacje

Narew, dnia 25.02.2013 r.

 

OGŁOSZENIE

O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI PUBLICZNYCH W RAMACH PROJEKTU „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE NAREW”

 

1. INFORMACJE OGÓLNE:

Niniejsze ogłoszenie dotyczy świadczenia przez Gminę Narew usługi dostępu do Internetu bezpłatnie lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa – art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 106, poz. 675), zwanej dalej „Ustawą z dnia 7 maja 2010r.”. Usługa będzie świadczona bezpłatnie lub po cenie niższej niż rynkowa zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. przez JST – Gminę Narew - na rzecz użytkowników końcowych dlatego, że na terenie Gminy Narew nie jest zaspokojone zapotrzebowanie użytkowników końcowych w zakresie dostępu do usług telekomunikacyjnych. Działalność będzie prowadzona proporcjonalnie do potrzeb i w sposób niedyskryminujący tj. będzie odpowiednia do zidentyfikowanych lokalnych potrzeb i do braku możliwości zaspokojenia ich przez rynek, a także uwzględni zróżnicowanie odbiorców w zakresie świadczonych usług. Założenia są zgodne z art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. i są zgodne z wytycznymi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013: Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, dostępnymi na: http://www.wwpe.gov.pl/.

 

2. TREŚĆ OGŁOSZENIA:

Na mocy Ustawy z dnia 7 maja 2010 r., Gmina Narew ogłasza rozpoczęcie konsultacji publicznych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Narew” (zwanego dalej „Projektem”) realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013: Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

 

3. MIEJSCE ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA:

Ogłoszenie zostało zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Ogłaszającego:

Urząd Gminy Narew

ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew

tel. 85 6816016 fax 85 8733535

e-mail: narew@narew.gmina.pl

oraz na stronie internetowej: http://bip.ug.narew.wrotapodlasia.pl/

Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Narew  (BIP) oraz wysłana do lokalnych operatorów telekomunikacyjnych.

 

4. TERMIN ZGŁASZANIA UWAG:

Uwagi można przesyłać w terminie 7 dni od dnia następującego po dacie publikacji niniejszego ogłoszenia.

 

5. MIEJSCE i FORMA ZGŁASZANIA UWAG:

Uwagi można przesyłać:

a) pocztą elektroniczną na adres: narew@narew.gmina.pl

b) listownie na adres:

Urząd Gminy Narew

ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew

 

6. PODSUMOWANIE:

Podejmowana działalność będzie prowadzona w sposób przejrzysty i niezakłócający rozwoju równoprawnej i skutecznej konkurencji na rynkach telekomunikacyjnych. Działalność będzie prowadzona w celu dostarczenia usług do osób wykluczonych cyfrowo, w tym w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Narew”. Usługa będzie świadczona przy zachowaniu kompatybilności i połączalności z innymi sieciami telekomunikacyjnymi tworzonymi przez podmioty publiczne lub finansowanymi ze środków publicznych oraz przy zagwarantowaniu przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, na zasadach równego traktowania, współkorzystania z infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych oraz dostępu do nich. Oznacza to, że operator sieci nie może odmawiać połączenia sieci z innymi sieciami telekomunikacyjnymi publicznymi i komercyjnymi oraz dostępu do wybudowanej infrastruktury, jeśli jest to możliwe. Zastrzega się możliwość odmowy dostępu do posiadanej infrastruktury w przypadku negatywnego zaopiniowania takiej możliwości przez Instytucję Wdrażającą Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013: Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, jaką jest: Władza Wdrażająca Programy Europejskie, ul. Rakowiecka 2a, 02-517 Warszawa.

 

7. INFORMACJE DODATKOWE:

Cel główny projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Narew” to: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu przez techniczne zapewnienie dostępu do Internetu o przepustowości nie mniejszej niż 144 Kbit/s dla co najmniej 110 Beneficjentów Ostatecznych i jednostek podległych Gminie – szkół publicznych, publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, publicznych instytucji kultury, świetlic, przekazanie i modernizacja komputerów oraz szkolenie i kampania informacyjna. Osiągnięcie celu głównego projektu ma umożliwić efektywne przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu z przyczyn materialnych, infrastrukturalnych i kompetencyjnych zgodnie z wytycznymi PO IG 8.3 eInclusion w okresie realizacji i trwałości projektu na terenie Gminy Narew.

Efekty realizacji projektu: co najmniej 110 Beneficjentów Ostatecznych wytypowanych przez GOPS oraz „otwartych” jednostek podległych Wnioskodawcy wytypowanych przez Urząd Gminy Narew uzyska dostęp do Internetu i usług online. Każdy z uprawnionych BO dostanie zestaw komputerowy umożliwiający korzystanie z Internetu i będzie przeszkolony. Efekty projektu umożliwią przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu zgodnie z POIG 8.3.

Internet będzie dostarczany na obszarze tzw. „białych plam” wskazanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w wykazie miejscowości do dofinansowania:

Gmina

Miejscowość

Czy możliwa inwestycja w ramach Działania 8.4.

Penetracja - dane od operatorów

Penetracja po zatwierdzeniu projektu 8.4 POIG* (*W przypadku I naboru 2012 są to projekty w trakcie oceny)

Suma wskaźników

Narew

Ancuty

tak

2,38

2,5

4,88

Narew

Białki

tak

0

2,5

2,5

Narew

Bruszkowszczyzna

tak

0

0

0

Narew

Cisy

tak

0

2,5

2,5

Narew

Chrabostówka

tak

5,41

2,5

7,91

Narew

Cimochy

tak

0

2,5

2,5

Narew

Doratynka

tak

0

8,95

8,95

Narew

Gorędy

tak

0

2,5

2,5

Narew

Gorodczyno

tak

0

10,19

10,19

Narew

Gorodzisko

tak

13,51

2,5

16,01

Narew

Gradoczno

tak

0

7,5

7,5

Narew

Gramotne

brak danych

 

 

 

Narew

Hajdukowszczyzna

tak

0

2,5

2,5

Narew

Istok

tak

0

16,67

16,67

Narew

Iwanki

tak

3,23

2,5

5,73

Narew

Janowo

tak

0

2,5

2,5

Narew

Kaczały

tak

0

2,5

2,5

Narew

Kotłówka

tak

0

2,5

2,5

Narew

Koweła

tak

12

2,5

14,5

Narew

Koźliki

tak

0

6,5

6,5

Narew

Krzywiec

tak

1,19

2,5

3,69

Narew

Kutowa

tak

3,57

2,5

6,07

Narew

Lachy

tak

0

9,64

9,64

Narew

Łopuchówka

tak

0

6,67

6,67

Narew

Makówka

tak

8,75

2,5

11,07

Narew

Łosinka

tak

18,18

0

18,18

Narew

Narew

tak

21,46

0

21,46

Narew

Nowiny

tak

7,14

2,5

9,64

Narew

Nowosiółki

brak danych

 

 

 

Narew

Odrynki

tak

0

2,5

2,5

Narew

Ogrodniki

tak

0

2,5

2,5

Narew

Paszkowszczyzna

brak danych

 

 

 

Narew

Podborowisko

tak

0

2,5

2,5

Narew

Przybudki

Tak

0

2,5

2,5

Narew

Puchły

Tak

0

7,5

7,5

Narew

Radźki

Tak

0

9,64

9,64

Narew

Rohozy

brak danych

 

 

 

Narew

Rybaki

Tak

0

2,5

2,5

Narew

Saki

Tak

0

2,5

2,5

Narew

Skaryszewo

brak danych

 

 

 

Narew

Soce

tak

0,91

6,2

7,11

Narew

Trześcianka

tak

9,25

3,57

12,82

Narew

Tyniewicze Duże

tak

1,04

6,85

7,89

Narew

Tyniewicze Małe

tak

0

5,83

5,83

Narew

Usnarszczyzna

brak danych

 

 

 

Narew

Waniewo

tak

3,45

2,5

5,95

Narew

Waśki

tak

1,82

2,5

4,32

Narew

Zabłocie

brak danych

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Rusaczyk - Referat Organizacyjny Urzędu Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rusaczyk

Data wytworzenia: 2013-02-25

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2013-02-25

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2013-02-25

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2013-02-25