Kontrole PUW

Nadzór nad działalnością gminną sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem. Organami nadzoru są Prezes Rady Ministrów i wojewoda.

 1. Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych gmin z zakresu pomocy społecznej oraz wykonania dochodów budżetu państwa za okres od 01.01.2016. do 31.12.2016.
 2. Kontrola kompleksowa Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Narwi przeprowadzona w dniach 21-22,25.05.2015r.
 3. Kontrola kompleksowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi przeprowadzona w dniach 12-13.03.2015r.
 4. Wizyta monitorująca projekt realizowany w ramach INTERREG IIIA / TACIS CBC 2004-2006 w dniu 12.06.2014r.
 5. Kontrola w Urzędzie Stanu Cywilnego w Narwi w dniu 25 czerwca 2013r.
 6. Kontrola kompleksowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi przeprowadzona w dniach 30 listopada i 1 grudnia 2011r.
 7. Kontrola Urzędu Gminy w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zbiorowego zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, odbioru odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz ochrony przed padłymi i bezdomnymi zwierzętami 28 i 30.10.2009r.
 8. Kontrola problemowa organu właściwego w sprawach zaliczki alimentacyjnej - Wójta Gminy Narew przeprowadzona w dniu 27.06.2008r.
 9. Kontrola problemowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadzona w dniach 27.06, 1,2,4.07.2008r.
 10. Kontrola projektu Z/2.20/III/3.1/30/04 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narew.
 11. Kontrola problemowa Urzędu Stanu Cywilnego przeprowadzona w dniu 24.09.2006r.
 12. Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków Unii Europejskiej oraz ocena prawidłowości realizacji projektu NEB/PL/PDL/1.2/05/42 "Rozbudowa Infrastruktury Krainy Otwartych Okiennic - budowa wodociągu we wsi Soce" w dniu 17.05.2006r.
 13. Kontrola problemowa przeprowadzona w Urzędzie Gminy oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Narwi w dniach 25-27.04.2006r.
 14. Kontrola realizacji projektu "Rozbudowa Infrastruktury Krainy Otwartych Okiennic - budowa wodociągu we wsi Soce" 11.01.2006r.
 15. Kontrola realizacji projektu Z/2.20/III/3.1/30/04 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narew 19.10.2005r.
 16. Kontrola gospodarki materiałowej sprzętu OC stanowiącego mienie Skarbu Państwa za okres od 01.01.2003r. do 15.04.2005r.
 17. Kontrola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi z zakresu realizacji zadań własnych gminy i zadań z zakresu administracji rządowej przeprowadzona w dniu 24 czerwca 2004 roku.
 18. Kontrola organizacji i funkcjonowania administracji gminnej i organów gminy przeprowadzona w dniach 13-16 lipca 2004r.
 19. Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Unii Europejskiej oraz ocena poprawności realizacji inwestycji PL0008.02.06/0008 „Budowa oczyszczalni ścieków” w Narwi.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Iwona Nikonowicz - Skarbnik Gminy Narew

Wprowadzający: Maciej Snitkowski

Data wprowadzenia: 2004-03-01

Modyfikujący: Maciej Snitkowski

Data modyfikacji: 2017-06-01

Opublikował: Maciej Snitkowski

Data publikacji: 2004-03-01