Budżet

Budżet Gminy jest rocznym planem jej dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Gminy, a także przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz funduszy celowych.

Uchwalanie budżetu

Budżet jest uchwalany w formie uchwały na rok budżetowy. Uchwalenie budżetu należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy, a opracowanie projektu budżetu - do wyłącznej kompetencji Wójta. Podstawowe zasady i terminy obowiązujące na etapie projektowania i uchwalania budżetu uregulowane zostały w ustawie o samorządzie gminnym i ustawie o finansach publicznych natomiast procedurę uchwalania budżetu oraz szczegółowość materiałów towarzyszących projektowi budżetu określa Rada.

Zmiany budżetu

Zmian w budżecie, w ramach ustawowych uprawnień, dokonuje Rada Gminy i Wójt. W ramach swoich uprawnień Wójt może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianami kwot dotacji celowych oraz polegających na zmianach w planie dochodów wynikających ze zmian kwot subwencji, a także na przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych. Inne zmiany w planie wydatków budżetu mogą być dokonywane przez Wójta na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy. Upoważnienie to nie może obejmować przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetu.

Wykonanie budżetu

Wójt sporządza, w zakresie określonym przez Radę Gminy, informację z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze i przedkłada ją w terminie do dnia 31 sierpnia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. W terminie do dnia 31 marca po zakończeniu roku budżetowego Wójt sporządza roczne sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i przekazuje je Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

W terminie do 31 maja po zakończeniu roku budżetowego Wójt sporządza sprawozdanie finansowe jst i przekazuje je Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Komsja Rewizyjna Rady Gminy rozpatruje sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz z informacją o stanie mienia komunalnego i do 15 czerwca po zakończeniu roku budżetowego składa wniosek o udzielenie lub nieudzielenie Wójtowi absolutorium.

Do 30 czerwca po zakończeniu roku budżetowego Rada Gminy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu jst, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją o stanie mienia komunalnego oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej podejmuje uchwałę o udzieleniu / nie udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rusaczyk

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2003-12-19

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2015-08-13

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2003-12-19