Finanse

Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu Gminy.

Dochodami gminy są:

 • podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody Gminy,
 • dochody z majątku Gminy,
 • subwencja ogólna z budżetu państwa.

Dochodami Gminy mogą być:

 • dotacje docelowe na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych,
 • wpływy z samoopodatkowania mieszkańców,
 • spadki, zapisy i darowizny,
 • inne dochody.

Uchwały i zarządzenia organów Gminy dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła dochodów, z których zobowiązania te zostaną pokryte.

Dyspozycja środkami pieniężnymi Gminy jest oddzielona od kasowego jej wykonania.

Za prawidłową gospodarkę finansową Gminy odpowiada Wójt. Wójtowi przysługuje wyłączne prawo:

 • zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,
 • emitowanie papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,
 • dokonywanie wydatków budżetowych,
 • zgłaszania propozycji zmian w budżecie Gminy,
 • dysponowania rezerwami budżetu Gminy,
 • blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

Gospodarka finansowa Gminy jest jawna. Wójt niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Wójt informuje mieszkańców Gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych.

Kontrolę gospodarki finansowej Gminy sprawuje Regionalna Izba Obrachunkowa.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rusaczyk

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2003-11-21

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2015-08-13

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2003-11-21