Komisje Rady Gminy

Rada Gminy ze swojego grona może powoływać stałe lub czasowe komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.

Do zadań komisji stałych należy:

 • Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą.
 • Przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy.
 • Opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę Gminy lub inne komisje.

Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji. Komisje podlegają Radzie Gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.

Rada Gminy Narew powołała cztery komisje stałe: Komisję Rewizyjną, Komisję Budżetu i Finansów, Komisję Rozwoju Gminy oraz Komisję.

 

Komisje stałe VIII kadencji Rady Gminy Narew na lata 2018-2023:

KOMISJA REWIZYJNA:

 • Marcin Szymaniuk - Przewodniczący
 • Anna Podgórska
 • Tomasz Wojciechowski

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW:

 • Paulina Monach - Przewodnicząca
 • Maria Skokin
 • Michał Mateusz Szelengowicz
 • Anna Kryszeń
 • Jan Gryniewicki
 • Zenaida Iwaniuk

KOMISJA ROZWOJU GMINY:

 • Eugeniusz Selwestruk - Przewodniczący
 • Anna Jakoniuk
 • Sylwia Sawicka-Andrzejuk
 • Lucyna Chodakowska
 • Aneta Leonowicz
 • Agnieszka Marzanna Filipiuk

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI:

 • Eugeniusz Selwestruk - Przewodniczący
 • Paulina Monach
 • Marcin Szymaniuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rusaczyk - Referat Organizacyjny Urzędu Gminy Narew

Data wytworzenia: 2015-01-02

Wprowadzający: Paweł Jakoniuk

Data wprowadzenia: 2003-12-19

Modyfikujący: Paweł Jakoniuk

Data modyfikacji: 2019-11-05

Opublikował: Paweł Jakoniuk

Data publikacji: 2003-12-19