UCHWAŁA NR XVI/111/04

RADY GMINY NAREW

z dnia 23 grudnia 2004r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Narew.

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz 1055, Nr 116 poz. 1203) w związku z art. 14 ust 5 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/87/2000 Rady Gminy w Narwi z dnia 15 marca 2000r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Narew wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2 Opłata nie podlega przeliczeniu w przypadku nieobecności dziecka
w przedszkolu krótszej niż 30 dni.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku.

Przewodniczący Rady

mgr Eugeniusz Dudzicz

(podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2005-01-26

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2005-01-26

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2005-01-26