UCHWAŁA NR XII/87/04

RADY GMINY NAREW

z dnia 22 czerwca 2004r.

w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach p/poż.

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 14 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 roku nr 147, poz. 1229, Nr 113, poz. 984, z 2003 roku Nr 52, poz. 452) uchwala się, co następuje:

§ 1. Za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach p/poż ustala się ekwiwalent pieniężny w wysokości 9 złotych za godzinę.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący Rady

mgr Eugeniusz Dudzicz

    (podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-06-28

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-06-28

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-06-28