UCHWAŁA NR X/61/04

RADY GMINY NAREW

z dnia 9 marca 2004 roku

w sprawie przyznania dotacji budżetowej dla Klasztoru Prawosławnego Śww. Marty i Marii na Św. Górze Grabarce.

     Na podstawie art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014, zm. z 1999 roku Nr 49 poz. 485, Nr 38 poz. 360, Nr 70 poz. 778, Nr 110 poz. 1255, z 2000 r. Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz. 136, Nr 48 poz. 550, Nr 95 poz. 1041, Nr 119 poz. 1251, Nr 122 poz. 1313, Nr 122 poz. 1315, z 2001 r. Nr 45 poz. 497, Nr 46 poz. 499, Nr 98 poz. 1070, Nr 102 poz. 1116, Nr 125 poz. 1368, Nr 145 poz. 1623, z 2002 r. Nr 41 poz. 363 i 365) oraz uchwały Nr IX/74/99 Rady Gminy Narew z dnia 7 grudnia 1999 r. w sprawie zasad współdziałania w realizacji zadań własnych Gminy Narew i organizacji nie zaliczonych do sektora finansów publicznych Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przeznacza się dotację budżetową w kwocie 1000,00 na rzecz Klasztoru Prawosławnego Śww. Marty i Marii na Św. Górze Grabarce na rok 2004 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zabytków.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                 mgr Eugeniusz Dudzicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-03-26

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-04-01

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-03-26