UCHWAŁA NR XVI/110/04

RADY GMINY NAREW

z dnia 23 grudnia 2004r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Hramotne, Nowinnik, Łapuchówka, Podborowiska, Radzki i Tyniewicze Wielkie.

      Na podstawie art.5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568;
z 2004r. Nr. 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz uchwały Nr IV/28/03 Rady Gminy
w Narwi z dnia 25 marca 2003r. w sprawie określenia trybu konsultacji z mieszkańcami
na terenie gminy Narew uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami wsi: Hramotne, Nowinnik, Łapuchówka, Podborowiska, Radzki i Tyniewicze Wielkie w sprawie zmiany urzędowych nazw tych wsi do nazw obecnie funkcjonujących: Gramotne, Nowiny, Łopuchówka, Podborowisko, Radźki i Tyniewicze Duże.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Eugeniusz Dudzicz

(podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2005-01-26

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2005-01-26

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2005-01-26