UCHWAŁA NR XI/76/04

RADY GMINY NAREW

z dnia 23 kwietnia 2004 r

w sprawie zasad przyznawania dotacji budżetowych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na inne zadania publiczne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz.U.z 2003 r Nr 15, poz. 148, zm. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594; 166, poz. 1611; Nr 189, poz. 1851 z 2004 r . Nr 19, poz. 177) w zw. z art.23 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r  Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 874; Nr 202, poz. 1956 i 1958; Nr 228, poz. 2262) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku w związku z wykonywaniem innych zadań publicznych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2. 1. Środki finansowe z budżetu gminy mogą być przeznaczone w formie dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie powierzonych do realizacji zadań publicznych.

2. Decyzje w sprawie przyznawania podmiotom o których mowa w § 1 dotacji z budżetu gminy na realizację zadań publicznych podejmuje:

1) Wójt Gminy w przypadku przyznania dotacji nieprzekraczającej wysokości 1000,00 zł

2) Rada Gminy na wniosek Wójta w przypadku przyznania dotacji w wysokości wyższej niż kwota o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1.

§ 3. 1. Podmioty ubiegające się o dotację zobowiązane są do złożenia wniosku zawierającego założenia merytoryczne zadania.

2. Do wniosku  może być dołączony na żądanie Wójta Gminy szczegółowy kosztorys wraz z informacją o innych źródłach jego finansowania oraz inne niezbędne dokumenty do prawidłowego rozpatrzenia wniosku, a w szczególności wyciąg z odpowiedniego rejestru, referencje.

3. Wnioski podlegają analizie przez właściwe merytoryczne referaty Urzędu Gminy w Narwi.

4. Organy rozpatrujące wniosek o przyznanie dotacji winny kierować się przede wszystkim:

a) oceną merytoryczną zadania,

b) kosztem i terminowością realizacji zadania,

c) oceną dotychczasowej współpracy, opiniami i referencjami udzielonymi przez organy administracji samorządowej i rządowej,

d) wiarygodnością finansową, w tym zakresem finansowania zadania z innych źródeł.

5. Wnioski, które nie spełniają wymogów określonych w ust. 1 lub 2 nie będą uwzględniane.

§ 4. 1.Środki przekazywane będą poszczególnym podmiotom na podstawie umów, które powinny określić w szczególności:

a) szczegółowy opis zadania i termin jego wykonania,

b) wielkość dotacji i tryb przekazywania (płatności),

c) tryb kontroli wykonywania zadania,

d) sposób rozliczenia otrzymanej dotacji i zasady zwrotu nie wykorzystanej części dotacji,

e) tryb rozwiązywania umowy.

2. Umowa wymaga kontrasygnaty Skarbnika Gminy.

3. Sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli i ocenie Rady Gminy na zasadach i terminach przewidzianych do rozpatrzenia sprawozdania z realizacji budżetu w zakresie:

a) gospodarności i rzetelności w sposobie wydatkowania środków otrzymanych z budżetu gminy,

b) zgodności wydatkowania dotacji z celem , na który została przyznana.

4. Kontrolę bieżącą sprawować będą właściwe merytorycznie referaty urzędu.

5. Stwierdzenie przez Wójta Gminy niewłaściwego (niezgodnego z umową wykorzystania dotacji skutkować będzie wstrzymaniem dotacji, rozwiązaniem umowy, żądaniem zwrotu przekazanych i niewłaściwie wykorzystanych środków.

6. Podjęcie działań, o których mowa w § 4 pkt. 5 może nastąpić po przeprowadzeniu kontroli przez referat lub osoby merytorycznie odpowiedzialne i przedstawieniu zaleceń pokontrolnych wynikających z ustaleń kontroli wraz z wezwaniem do ich realizacji we wskazanym terminie. Ostateczny termin podjęcia działań określa się na 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

7. Umowa może być rozwiazana przez przedmiot realizujący zadanie jeżeli Wójt Gminy nie wywiązuje się z zobowiązania przekazania w terminie określonych w umowie środków – po wezwaniu w dodatkowym terminie 14 dni. Rozwiązanie umowy przez podmiot nie zwalnia Gminy od przekazania dotacji za wykonane i powierzone umową do realizacji zadanie.

8. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z celem i zasadami określonymi w umowie podmiot realizujący zadanie traci prawo ubiegania się o dotację z budżetu gminy przez kolejne trzy lata.

§ 5. 1. W celu zapewnienia jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenie Wójt Gminy do 30 stycznia następnego roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy ogłasza informację o rozliczeniach składanych przez poszczególne podmioty.

2. Informację przedstawia się w formie wykazu zawierającego:

a) nazwę podmiotu otrzymującego dotację,

b) określenie zadania,

c) wnioskowaną i przyznaną kwotę dotacji,

d) fakt złożenia rozliczenia wraz z decyzją Wójta Gminy o jego przyjęciu lub zakwestionowaniu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                           mgr Eugeniusz Dudzicz

                                                                                                         (podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-05-05

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-05-05

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-05-05