UCHWAŁA NR XIII/93/04

RADY GMINY NAREW

z dnia 19 lipca 2004r.

 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia działek z obszaru gminy Narew przeznaczonych pod zabudowę.

     Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) w związku z art.43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/86/04 z dnia 22.06.2004r w sprawie określenia działek z obszaru gminy przeznaczonych pod zabudowę dodaje się pkt l o brzmieniu:

l) działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 82/13, 82/18, 82/19, 82/21, 82/22, 82/23, 82/24, 82/25, 82/26, 82/27, 82/28, 82/29, 82/30, 82/32, 82/33, 82/34, 82/35, 82/36, 82/37, 82/38, 82/39, 82/40, 82/41, 82/42, 82/43, 82/44, 82/46, 82/48, 82/49 i 82/51 położone w obrębie wsi Rybaki, których granice określa załącznik Nr 12 w skali 1 : 5000.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Eugeniusz Dudzicz

(podpis nieczytelny)

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-07-28

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-07-28

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-07-28