UCHWAŁA NR XII/86/04

RADY GMINY NAREW

z dnia 22 czerwca 2004r.

w sprawie określenia działek z obszaru gminy Narew przeznaczonych pod zabudowę.

     Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, z 2002 roku Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203) oraz art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się działki z obszaru gminy Narew przeznaczone pod zabudowę:

a) działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 311 i 336 położone w obrębie geodezyjnym wsi Białki, których granice określa załącznik Nr 1 w skali 1 : 5000

b) działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 618 i 886/2 położone w obrębie geodezyjnym Tyniewicze, których granice określa załącznik Nr 2 w skali 1 : 5000.

c) działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 178, 179 i 122/1 położone w obrębie geodezyjnym wsi Waśki, których granice określa załącznik Nr 3 w skali 1 : 5000.

d) działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 1538, 1541 i 1611 położone w obrębie geodezyjnym wsi Narew, których granice określa załącznik Nr 4 w skali 1 : 5000.

e) działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 154/1, 155/6 i 155/8 położone w obrębie geodezyjnym wsi Hajdukowszczyzna, których granice określa załącznik Nr 5 w skali 1 : 5000.

f) działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 144/12 i 144/17 położone w obrębie geodezyjnym wsi Gradoczno, których granice określa załącznik Nr 6 w skali 1 : 5000.

g) działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 39 położoną w obrębie geodezyjnym wsi Doratynka, której granicę określa załącznik Nr 7 w skali 1 : 5000.

h) działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 552/1 położoną w obrębie geodezyjnym wsi Soce, której granicę określa załącznik Nr 8 w skali 1 : 5000.

i) działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 229 położoną w obrębie geodezyjnym wsi Gorodzczyno, której granicę określa załącznik Nr 9 w skali 1 : 5000.

j) działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 410/2 położoną w obrębie geodezyjnym wsi Trześcianka, której granicę określa załącznik Nr 10 w skali 1 : 5000.

k) działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 45 położoną w obrębie geodezyjnym wsi Skaryszewo, której granicę określa załącznik Nr 11 w skali 1 : 5000.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący Rady

mgr Eugeniusz Dudzicz

     (podpis nieczytelny)

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-06-29

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-07-16

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-06-29