UCHWAŁA NR XI/80/04

RADY GMINY NAREW

z dnia 23 kwietnia 2004 r.

w sprawie przyznania dotacji budżetowej dla klubu sportowego „Iskra” w Narwi.

     Na podstawie art. 23 ust. 1 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 202 poz. 1956 i 1958, Nr 228 poz. 2262) oraz uchwały Nr XVII/192/02 Rady Gminy z dnia 10 września 2002 roku w sprawie zasad współdziałania i realizacji zadań własnych Gminy Narew i organizacji nie zaliczanych do sektora finansów publicznych uchwala się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się dotację budżetową w kwocie 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) na rzecz klubu sportowego „Iskra” w Narwi z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy w zakresie kultury fizycznej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

                                                             Przewodniczączy Rady Gminy

                                                                 mgr Eugeniusz Dudzicz

                                                                                            (podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-05-05

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-05-05

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-05-05