UCHWAŁA NR X/66/04

RADY GMINY NAREW

z dnia 9 marca 2004 r.

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru gminy Narew.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art.14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia następujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z obszaru gminy Narew:

1) terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług we wsi Narew obejmujących działki Nr: 43, 137, 138, 139, 140, 245, 246 i 247, których granice określa załącznik Nr 1 w skali 1:5000;

2) terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług we wsi Kaczały obejmujących działki Nr: 104/5, 105/1, 717, 718, 719/2, 719/3, 719/4, 719/5, 719/6, 719/7, 719/8, 719/9, 719/10, 719/11, 719/12, 719/13 i 719/14, których granice określa załącznik Nr 2 w skali 1:5000;

3) terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług we wsi Janowo obejmującą działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym Nr78/1, której granicę określa załącznik Nr 3 w skali 1:5000;

4) terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług we wsi Odrynki obejmujących działki Nr: 284, 285, 286, 287, 288/1, 288/2, 289/2, 289/1, 304/2, 304/1, 303 i 302, których granice określa załącznik Nr 4 w skali 1:5000;

5) terenów zabudowy turystyczno-wypoczynkowej z dopuszczeniem letniskowej we wsi Rybaki obejmujących działki Nr: 82/5 i 82/6, których granice określa załącznik Nr 5 w skali 1:5000;

6) terenów zabudowy turystyczno-wypoczynkowej z dopuszczeniem letniskowej we wsi Puchły obejmujących działki Nr: 102/1, 102/2, 102/3, 102/4, 102/5, 102/6, 102/6, 102/7, 102/8, 102/9, 102/11, 102/12, 102/13, 102/14, 102/15, 102/16, 102/17, 102/18, 102/19, 102/20, 102/21, 102/22, 102/23, 102/24, 102/25 i 122, których granice określa załącznik Nr 6 w skali 1:5000.

§ 2. Ustalenia powyższych planów mogą także obejmować zmiany ciągów i terenów infrastruktury transportowej i technicznej oraz budowę nowych jej elementów niezbędnych do zagospodarowania i funkcjonowania zespołów rekreacyjnych poza granicami opracowania tych planów.

§ 3. Plany będą sporządzane na mapach z państwowego zasobu geodezyjnego w skali 1:1000.

§ 4. Teksty i rysunki planów obejmować mają ustalenia określone art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i, stosownie do potrzeb, ustalenia określone w art. 15 ust. 3 tejże ustawy oraz spelniać wymagany zakres projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określony w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku (Dz. U. Nr 164 poz. 1587).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                mgr Eugeniusz Dudzicz

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-03-29

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-03-29

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-03-29