UCHWAŁA NR XVI/109/04

RADY GMINY NAREW

z dnia 23 grudnia 2004r.

w sprawie określenia wysokości sumy, do której Wójt Gminy Narew może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Gminy Narew wyraża zgodę na samodzielne zaciąganie zobowiązań w imieniu i na rzecz Gminy Narew przez Wójta Gminy Narew, których łączna wartość wyrażona w złotych polskich nie przekroczy 6 mln w przypadku spełnienia następujących warunków:

1) Zobowiazanie zaciągane jest w celu złożenia odpowiednich zabezpieczeń wymaganych przez darczyńcę na przyznane Gminie Narew dotacje.

2) Dotacja pochodzi z zewnetrznych środków pomocowych i jest przeznaczona na budowę lub modernizację infrastruktury technicznej.

3) Zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania dotacji mogą być złożone przez Wójta Gminy Narew w następujących formach:

a) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową lub poręczeniem wekslowym (awal);

b) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej;

c) notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji;

d) przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie;

e) hipoteka;

f) poręczenie według prawa cywilnego;

g) gwarancja bankowa;

h) gwarancja ubezpieczeniowa;

i) zastaw rejestrowy na;

j) zastaw na prawach.

4) Złożenie zabezpieczenia jest warunkiem koniecznym do wypłaty dotacji.

§ 2. Zobowiązuje się Wójta Gminy do niezwłocznego powiadomienia Rady Gminy Narew o zaciągniętych zobowiązaniach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Eugeniusz Dudzicz

(podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2005-01-26

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2005-01-26

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2005-01-26