UCHWAŁA NR XIV/94/04

RADY GMINY NAREW

z dnia 30 września 2004r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy.

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; zm.: z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203) oraz art. 48 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 roku Nr 19 poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę/kredyt długoterminową(y) w wysokości 121 332,00 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z wodociągowaniem wsi Białki, Gorędy, Bruszkowszczyzna i Odrynki.

§ 2. Do wyboru banku kredytującego upoważnia się Wójta Gminy.

§ 3. Spłata pożyczki będzie dokonywana z dochodów budżetowych Gminy Narew w latach 2004 – 2010.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia umowy pożyczki zgodnie z treścią § 1.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Eugeniusz Dudzicz

(podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-10-05

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-10-05

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-10-05