UCHWAŁA NR XII/83/04

RADY GMINY NAREW

z dnia 22 czerwca 2004r.

w sprawie wyasygnowania środków finansowych z budżetu Gminy Narew na budowę kanalizacji w miejscowości Narew w latach 2005 i 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Gminy Narew zobowiązuje się wyasygnować z budżetu Gminy Narew środki finansowe na realizację projektu pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narew” w roku 2005 kwotę 784 581,98zł oraz w roku 2006 kwotę 762 151,49zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                mgr Eugeniusz Dudzicz

                                                                                          (podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-06-25

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-06-25

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-06-25