UCHWAŁA NR XI/77/04

RADY GMINY NAREW

z dnia 23 kwietnia 2004 r.

w sprawie przystąpienia do prac zmierzających do utworzenia Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Narew oraz ustalenia kolejności realizacji inwestycji, stanowiących integralną część Programu.

     Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1 Upoważnia się Wójta Gminy Narew do powołania zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie projektu Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Narew – dokumentu stanowiacego załącznik do wniosków, skaładanych przez Gminę Narew do funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

2. Program może być poddany sprawdzeniu i analizie przez konsultantów zewnętrznych.

§ 2. Program Rozwoju Lokalnego powinien odpowiadać wszelkim wymogom stawianym przez dany program pomocowy, a w szczególności powinien zawierać:

1) charakterystykę społeczno – gospodarczą gminy oraz najważniejsze problemy do rozwiazania;

2) przedsięwzięcia, głównie o charakterze inwestycyjnym, które należy wdrożyć, aby rozwiązać zdefiniowane problemy. Przedsięwzięcia należy podać w oddzielnych kategoriach związanych z uporządkowaniem gospodarki wodnej, ściekowej, transportowo – komunikacyjnej itd;

3) przedsięwzięcia powinny być rozpisane do roku 2013, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej z okresu budżetowego 2004 – 2006;

4) plan finansowy na przdsięwzięcia z okresu budżetowego 2004 – 2006 – obligatoryjnie i na następne przdsięwzięcia – fakultatywnie z uwzglednieniem:

a) możliwości finansowych Gminy Narew,

b) rodzaju i działania programu operacyjnego oraz poziomu dofinansowania z Unii Europejskiej.

§ 3. 1 Wszystkie przedsięwzięcia inwestycyjne umieszczone w Programie Rozwoju Lokalnego Gminy Narew i przewidziane do realizacji w ramach okresu budżetowego funduszy strukturalnych 2004 – 2006 powinny być złożone do dofinansowania unijnego, z zastrzeżeniem:

a) możliwosci finansowych Gminy Narew,

b) spełnienia warunków danego programu operacyjnego,

c) innych obiektywnych przyczyn uniemożliwiających skuteczne ubieganie się o środki unijne.

3. Kolejność realizacji przedsięwzięć, wynikająca z Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Narew może ulec zmianie zarówno pod względem rodzajowym jak i czasowym w sytuacji:

a) nieotrzymania pomocy na złożony wniosek (projekt),

b) zmianę zasad i warunków przyznawania dofinansowania.

§ 4. Ustala się wstępny harmonogram realizacji inwestycji komunalnych wg rodzaju przedsięwzięć stanowiący wytycze dla opracowania Programu, będący załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                 mgr Eugeniusz Dudzicz

                                                                                            (podpis nieczytelny)

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-05-05

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-05-06

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-05-05