UCHWAŁA NR X/67/04

RADY GMINY NAREW

z dnia 9 marca 2004 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w miejscowości Narew oraz nadania nazw ulicom.

     Na podstawie art.7 ust.1 i art.18 ust.2 pkt 13 i art.40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art.7 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1816, Nr 216, poz. 1826, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, poz. 721) po zasęgnięciu opinii Zarządu Powiatu Hajnowskiego uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaliczyć do kategorii dróg gminnych i nadać im nazwy ulic niżej wymienionym drogom położonym w obrębie geodezyjnym Narew:

- 726/10           o pow. 0,0915 ha – Świerkowa,

- 726/20           o pow. 0,0959 ha – Bukowa,

- 726/21           o pow. 0,4074 ha – Gajowa,

- 726/34           o pow. 0,0963 ha – Dębowa,

- 726/47           o pow. 0,0703 ha – Gajowa,

- 727                o pow. 0,5300 ha – Gajowa,

- 1458/8           o pow. 0,1524 ha – Jaśminowa,

- 1458/107       o pow. 0,1018 ha – Konwaliowa.

§ 2. Lokalizację ulic określonych w § 1 stanowi załącznik graficzny Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Narew.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                        mgr Eugeniusz Dudzicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-03-29

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-03-29

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-03-29