UCHWAŁA NR XI/73/04

RADY GMINY NAREW

z dnia 23 kwietnia 2004 r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 , Nr 200, poz. 1683; z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwolnienia, o których mowa w niniejszej uchwale stanowią pomoc publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U. Nr 141, poz. 1177 z późn. zm.) z tym zastrzeżeniem, że niniejszej uchwały nie stosuje się do udzielenia pomocy, jeżeli wartość pomocy, łącznie z wartością pomocy udzielonej przedsiębiorcy w okresie kolejnych 3 lat poprzedzających dzień jej udzielenia, przekracza równowartość 100 tys. EURO oraz nie stosuje się do udzielania pomocy w górnictwie węgla, hutnictwie żelaza i stali lub w transporcie.

§ 2. Wprowadza się zwolnienia od podatku od nieruchomości w odniesieniu do budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz do budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej na warunkach określonych w niniejszej uchwale w celu wspierania rozwoju gospodarczego gminy.

§ 3. 1 Zwolnienia dotyczą nowowybudowanych budynków lub ich części, które oddano do użytku zgodnie z procedurą prawa budowlanego, zgłoszonych do zwolnienia nie później niż po upływie 18 miesięcy od uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku.

2. Zwolnienia od podatku od nieruchomości przysługują pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej w budynkach podlegających zwolnieniu przez okres przysługującego zwolnienia.

§ 4. 1 Zwolnienia od podatku, o których mowa w § 3 przysługują w okresie trzech kolejnych lat i wynoszą 50% wymiaru rocznego podatku od nieruchomości.

2. Procentowa wysokość zwolnień w rocznym wymiarze podatku od nieruchomości, o której mowa w ust. 1 dotyczy tylko tej części podatku, która jest naliczana wg stawek stosowanych do budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i tylko w stosunku do budynków podlegających zwolnienieniu na podstawie niniejszej uchwały.

3. Zwolnienie od podatku rozpoczyna swój bieg z chwilą powstania obowiązku podatkowego i trwa przez kolejne 36 miesięcy, pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej w budynkach podlegających zwolnieniu.

4. W przypadku, gdy działalność gospodarcza w budynkach podlegających zwolnieniu rozpocznie się później niż obowiązek podatkowy, zwolnienie rozpocznie swój bieg z chwilą rozpoczęcia działalności gospodarczej.

§ 5. Zwolnienie od podatku od nieruchomości następuje na indywidualny wniosek podatnika składany bez zbędnej zwłoki po spełnieniu warunków zwolnienia określonych w niniejszej uchwale, jednak nie później niż 90 dni od chwili powstania obowiązku podatkowego lub rozpoczęcia działalności gospodarczej.

§ 6. 1 Podatnicy korzystający ze zwolnień od podatku od nieruchomości z przyczyn określonych w § 3, są zobowiązani do składania organowi podatkowemu oświadczeń co do spełniania warunków do zwolnienia wg wzoru ustalonego w trybie § 10 niniejszej uchwały łącznie z wnioskiem o zwolnienie, o którym mowa w § 5.

2. Podatnik, który złożył nieprawdziwe oświadczenia o którym mowa w § 6 ust. 1 co do spełnienia warunków, od których uzależnione jest zwolnienie od podatku, traci prawo do tego zwolnienia za cały okres zwolnienia oraz prawo ubiegania się o zwolnienie z podatku od nieruchomości w okresie trzech następnych lat.

§ 7. Podatnik jest zobowiązany powiadomić pisemnie organ podatkowy o utracie warunków do zwolnienia określonych w § 3 najpóźniej w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących tę utratę.

§ 8. W przypadku utraty prawa do zwolnień i braku zawiadomienia organu podatkowego, podatnik zobowiązany jest do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę od poczatku okresu zwolnienia, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.).

§ 9. Podatnik, króry w terminie określonym w § 7 zawiadomi Wójta Gminy o utracie warunków do zwolnienia od podatku, traci prawo do tego zwolnienia, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utracił te warunki.

§ 10. Zobowiązuje się Wójta Gminy do ustalenia wzoru oświadczenia, o którym mowa w § 6.

§ 11. Zobowiązuje się Wójta Gminy do przeprowadzania corocznie kontroli co najmniej 5% posiadanych deklaracji i informacji podatkowych w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Dział V. Czynności sprawdzające i Dział VI. Kontrola podatkowa.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Traci moc uchwała Nr II/12/02 Rady Gminy w Narwi z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2003r.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                       mgr Eugeniusz Dudzicz

                                                                                                                        (podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-05-05

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-06-25

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-05-05