UCHWAŁA NR XII/84/04

RADY GMINY NAREW

z dnia 22 czerwca 2004r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i poz. 884, Nr 96, poz. 959) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XI/73/04 Rady Gminy Narew z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2004r. Nr 62 poz. 1031) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1 Zwalnia się od podatku od nieruchomości nowowybudowane budynki lub ich części, które oddano do użytku zgodnie z procedurą prawa budowlanego w roku bezpośrednio poprzedzającym rok podatkowy.”

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1 W przypadku spełnienia warunków określonych w § 3, w trzech kolejnych latach następujących po roku, w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części zwalnia się 50% powierzchni przedmiotów opodatkowania, o których mowa w § 3 ust. 1.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy tylko tej części powierzchni przedmiotów opodatkowania, od której podatek od nieruchomości jest naliczany wg stawek stosowanych do budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i tylko w stosunku do budynków podlegających zwolnieniu na podstawie niniejszej uchwały.

3. Zwolnienie przewidziane niniejszą uchwałą rozpoczyna swój bieg z chwilą powstania obowiązku podatkowego i trwa przez kolejne 36 miesięcy, pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej w budynkach podlegających zwolnieniu.

4. W przypadku, gdy działalność gospodarcza w budynkach podlegających zwolnieniu rozpocznie się później niż obowiązek podatkowy, zwolnienie rozpocznie swój bieg z chwilą rozpoczęcia działalności gospodarczej.”

3) dodaje się § 111 w brzmieniu:

„§ 111. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) budynki, budowle i grunty stanowiące własność Gminy Narew oraz jej jednostek organizacyjnych,

2) budynki i grunty będące własnością samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 Przewodniczący Rady

mgr Eugeniusz Dudzicz

     (podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-06-28

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-06-28

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-06-28