UCHWAŁA NR XI/75/04

RADY GMINY NAREW

z dnia  23 kwietnia 2004 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) oraz art. 48 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. Nr 155, poz. 1014, z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową w wysokości 647 045,00 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przewidzianych w budżecie na 2004 rok.

§ 2. Do wyboru banku kredytującego upoważnia się Wójta Gminy.

§ 3. Spłata pożyczki będzie dokonywana z dochodów budżetowych gminy Narew w latach 2004 – 2013.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia umowy pożyczki zgodnie z treścią § 1.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

                                                                     mgr Eugeniusz Dudzicz

                                                                                                 (podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-05-05

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-05-05

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-05-05