UCHWAŁA NR X/63/04

RADY GMINY NAREW

z dnia 9 marca 2004 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Narew

na 2004 rok.

     Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr. 147 poz. 1231; zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 167 poz. 1372) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                mgr Eugeniusz Dudzicz

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-03-26

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-03-26

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-03-26