UCHWAŁA NR X/68/04

RADY GMINY NAREW

z dnia 9 marca 2004 r.

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi.

     Na podstawie art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Narew działając w celu stworzenia warunków dla powstania inicjatyw i struktur pracująch na rzecz społeczności lokalnej, zwiększenia wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w Gminie Narew oraz dążąc do poprawy jakości życia poprzez pełne zaspokajanie potrzeb społecznych podejmie współpracę z organizacjami pozarządowymi w wypełnianiu zadań publicznych.

2. Podstawą prawną współpracy jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) zwana dalej Ustawą oraz niniejszy Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 Ustawy.

§ 2. 1. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy są partnerami Gminy Narew w realizacji zadań na rzecz społeczności naszej gminy.

2. Do organizacji, o których mowa w ust.1 należą w szczególności:

1) stowarzyszenia;

2) fundacje;

3) osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych;

4) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

5) fundacje, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego pod warunkiem spełnienia warunków określonych w ustawie.

3. Partnerami Gminy Narew mogą być ponadto związki zawodowe i organizacje pracodawców:

1) partie polityczne;

2) samorządy zawodowe;

3) fundacje utworzone przez partie polityczne;

4) spółki działające na podstawie przepisów o kulturze fizycznej.

4. Współpraca z podmiotami, o których mowa w ust.3 nie może być prowadzona zgodnie z zapisami Ustawy, w formie zlecenia zadań publicznych.

§ 3. 1. Gmina Narew będzie dążyć, w miarę swoich możliwości finansowych i organizacyjnych, do wypełnienia jak największej ilości potrzeb społecznych i zadań określonych w art.4 Ustawy.

2. W roku 2004, w szczególności uznaje się za priorytetowe zadania z zakresu:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej;

2) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

3) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;

4) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

§ 4. Wspólnie realizowane zadania określone w niniejszym programie realizowane będą z poszanowaniem następujących zasad:

1) pomocniczości – oznaczającej, że problemy powinny być rozwiązane na poziomie możliwie najbliższym danych wspólnot, a wspólnoty wyższe (np. gmina, powiat, województwo, państwo) nie powinny zastępować w tych działaniach wspólnot niższych (np. rodziny organizacji), natomiast mogą je wspierać;

2) suwerenności stron – oznaczającej, że partnerzy współpracy – władza publiczna i organizacje pozarządowe – mają zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków poprzez niezależne wykonywanie swoich zadań;

3) partnerstwa – oznaczającej dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów;

4) efektywności – oznaczającej sposób pomiaru skuteczności i celowości danej działalności poprzez porównanie wartości uzyskanych efektów do nakładu czynników użytych do ich uzyskania;

5) uczciwej konkurencji – oznaczającej wymóg udzielania tych samych informacji wszystkim zainteresowanym podmiotom, a także obowiązek stosowania tych samych kryteriów przy dokonywaniu oceny danych działań i podejmowaniu decyzji odnośnie ich finansowania;

6) jawności – oznaczającej, że wszelkie możliwości współpracy władz publicznych z organizacjami pozarządowymi są powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowania procedur i kryteriów podejmowanych decyzji.

§ 5. 1. Współpraca z podmiotami, o których mowa w § 2, z zastrzeżeniem ust.4 niniejszego programu może polegać na realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie poprzez ich zlecenie, które może mieć następujące formy:

1) powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub

2) wspieranie takich zadań wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

2. Zadania będą zlecone w formie publicznego konkursu ofert zgodnie z zasadami określonymi w ustawie oraz odrębnej uchwale rady gminy określającej tryb przekazywania dotacji oraz jej rozliczania.

3. Współpraca z podmiotami, o których mowa w niniejszym programie może ponadto mieć inne formy pozafinansowe:

1) wspólne rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej i wspólne planowanie działań służących zaspokojeniu potrzeb;

2) oddelegowanie pracowników, użycie sprzętu, bezpłatne udostępnienie sal urzędu i lokali;

3) pomoc merytoryczną właściwych referatów Urzędu Gminy Narew oraz wzajemna wymiana doświadczeń, świadczenia, konsultacje i informacje;

4) otwarte spotkania pomiędzy organizacjami a przedstawicielami samorządu;

5) wzajemna pomoc w poszukiwaniu środków zagranicznych i innych źródeł zewnętrznych, współpraca w nawiązywaniu kontaktów z partnerami zagranicznymi, przygotowywaniu wspólnych projektów, itp.;

6) organizacja konferencji, szkoleń i doradztwo dla mieszkańców gminy;

7) promocja Gminy Narew oraz tworzenie jej dobrego wizerunku.

§ 6. Do wspólnych przedsięwzięć należy dobierać takie organizacje i podmioty, które spełniają warunki określone w Ustawie, w szczególności w art.15 dotyczącym kryteriów rozpatrywania ofert oraz, które posiadają odpowiedni potencjał przejawiający się w doświadczeniu w realizacji usług publicznych danego rodzaju, dysponowaniu pieniędzmi publicznymi, posiadaniu odpowiedniej kadry, wolontariuszy, pewności wykonania zleconych zadań, organizacji pracy, współmiernych kosztów do jakości wykonywanych działań oraz znających specyfikę środowiska kulturowego i społecznego gminy Narew.

§ 7. Mieszkańcy gminy będą informowani o działaniach realizowanych wspólnie przez samorząd i organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy poprzez:

1) informacje Wójta na sesjach rady gminy;

2) zebrania wiejskie;

3) prasę lokalną;

4) biuletyn informacji publicznej;

5) pisemnie na każdorazowy, odrębnie złożony wniosek.

§ 8. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Narew.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia opublikowania niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                        mgr Eugeniusz Dudzicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-03-26

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-03-26

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-03-26