UCHWAŁA NR XII/88/04

RADY GMINY NAREW

z dnia 22 czerwca 2004r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r, Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 110. ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr IX/63/95 Rady Gminy w Narwi z dnia 29 sierpnia 1995 roku w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 Przewodniczący Rady

mgr Eugeniusz Dudzicz

     (podpis nieczytelny)

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-06-28

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-06-28

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-06-28