UCHWAŁA NR XV/107/04

RADY GMINY NAREW

z dnia 7 grudnia 2004r.

w sprawie zatwierdzenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Narew.

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r .Nr 142 poz. 1591, z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 Nr 80 poz. 717. Nr 162 poz. 1568, z 2004r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) w związku z art. 17 ust. l pkt l ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 póz. 593 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Narew na lata 2004 - 2013 stanowiącą załącznik Nr l do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady

mgr Eugeniusz Dudzicz

(podpis nieczytelny)

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-12-20

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-12-20

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2004-12-20