UCHWAŁA NR X/62/04

RADY GMINY NAREW

z dnia 9 marca 2004 r.

w sprawie przyznania dotacji budżetowej dla Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Estetycznej.

     Na podstawie art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr. 15 poz. 148) oraz Uchwały Nr IX/74/99 Rady Gminy z dnia 7 grudnia 1999 roku w sprawie zasad współdziałania i realizacji zadań własnych Gminy Narew i organizacji nie zaliczonych do sektora finansów publicznych uchwala się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się dotację budżetową w kwocie 2000,00 (słownie: dwa tysiące złotych) na rzecz Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Estetycznej z przeznaczeniem na stypendia naukowo-socjalne dla uczniów Gimnazjum w Narwi.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                mgr Eugeniusz Dudzicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-03-26

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-03-26

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-03-26