UCHWAŁA NR XIV/98/04

RADY GMINY NAREW

z dnia 30 września 2004r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; zm.: z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203), art.24 ust.1 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747; z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2004r. Nr 96 poz. 959, Nr 173 poz. 1808) oraz § 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 26, poz.257) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przedłożone przez Gospodarstwo Pomocnicze przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku:

1) zbiorowe zaopatrzenie w wodę z ujęć na terenie gminy Narew:

a) cena 1 m3 wody           -          1,55 zł brutto,

b) opłata stała od wodomierza (lub podłączenia w przypadku odbiorców ryczałtowych) miesięcznie                    - 1,22 zł brutto;

2) zbiorowe odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Łosince        -          2,68 zł brutto.

§ 2. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Narwi                                    -            2,45 zł brutto.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2004r.

Przewodniczący Rady

mgr Eugeniusz Dudzicz

(podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-10-05

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-10-05

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-10-05