UCHWAŁA NR X/69/04

RADY GMINY NAREW

z dnia 9 marca 2004 r.

w sprawie powołania Kierownika USC w Narwi.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 6 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36 poz. 180, zm. z 1988 r. Nr 19 poz. 132, z 1989 r. Nr 29 poz. 154, z 1990 r. N 34 poz. 198, z 1995 r. Nr 83 poz. 417, z 1998 r. Nr 117 poz. 757, z 1999 r. Nr 52 poz. 532, z 2001 r. Nr 43 poz. 476, Nr 110 poz. 1189, z 2003 r. Nr 130 poz. 130 poz. 1188 i 1189) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się na wniosek Wójta Gminy Narew na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Narwi Panią mgr inż. Lillę Chilimoniuk z dniem 9 marca 2004 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                mgr Eugeniusz Dudzicz

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-03-26

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-03-26

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-03-26