UCHWAŁA NR X/71/2004

RADY GMINY NAREW

z dnia 9 marca 2004 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia inkasentów oraz stawek procentowego wynagrodzenia za inkaso zobowiązań pieniężnych od mieszkańców wsi.

     Na podstawie art.6 b i art. 6 c ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z poźn. zm.) oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/95/2000 Rady Gminy w Narwi z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia inkasentów oraz stawek procentowego wynagrodzenia za inkaso zobowiązań pieniężnych od mieszkańców wsi dokonuje się następujących zmian:

1) dotychczasowe brzmienie § 1 cytowanej uchwały oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

2. Upoważnia się Panią Lidię Zubrycką – inspektora Urzędu Gminy Narew do poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego w przypadku choroby sołtysa pełniącego funkcję inkasenta lub innych okoliczności uniemożliwiających pełnienie obowiązków związanych z tą funkcją.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                 mgr Eugeniusz Dudzicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-03-26

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-03-26

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-03-26