UCHWAŁA NR XIV/97/04

RADY GMINY NAREW

z dnia 30 września 2004r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Narew.

      Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483) oraz art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr I/2/02 Rady Gminy Narew z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Narew (opublik. w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2002 roku Nr 76 poz. 1552) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 100 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

7. Protokół posiedzenia Komisji Rewizyjnej powinien w szczególności zawierać:

- numer, datę i miejsce odbywania posiedzenia, godzinę jego rozpoczęcia i zakończenia oraz imię i nazwisko Przewodniczącego Komisji i protokolanta,

- ilość obecnych członków Komisji na posiedzeniu,

- porządek posiedzenia,

- przebieg posiedzenia,

- przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: „za”, „przeciw” i „wstrzymujących”,

- treść uchwalonych wniosków Komisji oraz treść uchwalonych opinii Komisji,

- podpis Przewodniczącego Komisji i osoby sporządzającej protokół.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

mgr Eugeniusz Dudzicz

(podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-10-05

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-10-05

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-10-05