UCHWAŁA NR XI/72/04

RADY GMINY NAREW

z dnia 23 kwietnia 2004 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) w związku z art. 136 ust. 2 z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148) po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za rok 2003 uchwala się, co następuje:

§ 1. Udzielić absolutorium Wójtowi Gminy za 2003 rok.

§ 2. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej niniejszą uchwałę.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                mgr Eugeniusz Dudzicz

                                                                                          (podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-05-05

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-05-05

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-05-05