Uchwały Rady Gminy z 2004 roku

Numer uchwały Data podjęcia uchwały
Tytuł uchwały

X/61/04

9 marca 2004r.
w sprawie przyznania dotacji budżetowej dla Klasztoru Prawosławnego Śww. Marty i Marii na Św. Górze Grabarce.

X/62/04

9 marca 2004r. w sprawie dotacji budżetowej dla Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Estetycznej.

X/63/04

9 marca 2004r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na 2004 rok.

X/64/04

9 marca 2004r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok.

X/65/04

9 marca 2004r. w sprawie obniżenia wskaźnika procentowego maksymalnej wysokości dodatku mieszkaniowego.

X/66/04

9 marca 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru Gminy Narew.

X/67/04

9 marca 2004r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w miejscowości Narew oraz nadania nazw ulicom.

X/68/04

9 marca 2004r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi.

X/69/04

9 marca 2004r. w sprawie powołania Kierownika USC w Narwi.

X/70/04

9 marca 2004r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej w Narwi.

X/71/04

9 marca 2004r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia inkasentów oraz stawek procentowego wynagrodzenia za inkaso zobowiązań pieniężnych od mieszkańców wsi.

XI/72/04

23 kwietnia 2004r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

XI/73/04

23 kwietnia 2004r.

XI/74/04

23 kwietnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

XI/75/04

23 kwietnia 2004r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy.

XI/76/04

23 kwietnia 2004r. w sprawie zasad przyznawania dotacji budżetowych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na inne zadania publiczne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

XI/77/04

23 kwietnia 2004r. w sprawie przystąpienia do prac zmierzających do utworzenia Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Narew oraz ustalenia kolejności realizacji inwestycji, stanowiących integralną część Programu.

XI/78/04

23 kwietnia 2004r. w sprawie nadania nazwy drodze wojewódzkiej oznaczonej numerem geodezyjnym 987 położonej w obrębie geodezyjnym Narew.

XI/79/04

23 kwietnia 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/66/04 Rady Gminy Narew z dnia 9 marca 2004 roku dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru Gminy Narew.

XI/80/04

23 kwietnia 2004r. w sprawie przyznania dotacji budżetowej dla klubu sportowego „Iskra” w Narwi.

XII/81/04

22 czerwca 2004r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Narew.

XII/82/04

22 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

XII/83/04

22 czerwca 2004r. w sprawie wyasygnowania środków finansowych z budżetu Gminy Narew na budowę kanalizacji w miejscowości Narew w latach 2005 i 2006.

XII/84/04

22 czerwca 2004r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

XII/85/04

22 czerwca 2004r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

XII/86/04

22 czerwca 2004r. w sprawie określenia działek z obszaru gminy Narew przeznaczonych pod budownictwo.

XII/87/04

22 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach p/poż.

XII/88/04

22 czerwca 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi.

XIII/89/04

19 lipca 2004r. w sprawie udzielenia pomocy gminom Dubicze Cerkiewne i Kleszczele.

XIII/90/04

19 lipca 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

XIII/91/04

19 lipca 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru gminy Narew.

XIII/92/04

19 lipca 2004r. w sprawie zmiany statutu Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi.

XIII/93/04

19 lipca 2004r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia działek z obszaru gminy Narew przeznaczonych pod zabudowę.

XIV/94/04

30 września 2004r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy.

XIV/95/04

30 września 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

XIV/96/04

30 września 2004r. w sprawie określenia przedmiotu działania Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rozwoju Gminy.

XIV/97/04

30 września 2004r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Narew.

XIV/98/04

30 września 2004r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

XIV/99/04

30 września 2004r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych oraz harmonogramu realizacji Planu w Gminie Narew w latach 2004-2006.

XIV/100/04

30 września 2004r. w sprawie zatwierdzania Programu Ochrony Środowiska Gminy Narew do roku 2012 oraz Planu Gospodarki Odpadami Gminy Narew na lata 2004-2014.

XIV/101/04

30 września 2004r. w sprawie zobowiązania się Gminy Narew do wyasygnowania środków finansowych na inwestycje infrastrukturalne.

XIV/102/04

30 września 2004r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi.

XV/103/04

7 grudnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

XV/104/04

7 grudnia 2004r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004r. przyjętej do wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy.

XV/105/04

7 grudnia 2004r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

XV/106/04

7 grudnia 2004r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

XV/107/04

7 grudnia 2004r. w sprawie zatwierdzenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Narew.

XV/108/04

7 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia miesięcznych stałych diet radnych Rady Gminy Narew.

XVI/109/04

23 grudnia 2004r. w sprawie określenia wysokości sumy, do której Wójt samodzielnie może zaciągnąć zobowiązanie.

XVI/110/04

23 grudnia 2004r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Hramotne, Nowinnik, Łapuchówka, Podborowiska, Radzki i Tyniewicze Wielkie.

XVI/111/04

23 grudnia 2004r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Narew.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kołnier

Data wytworzenia: 2004-03-26

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2004-03-26

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2016-05-20

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2004-03-26