UCHWAŁA NR XIV/102/04
RADY GMINY NAREW

z dnia 30 września 2004r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi.

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 27 marca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539, z 1998r. Nr 106 poz. 668, z 2001r. Nr 129 poz. 1440, z 2002r. Nr 113 poz. 984) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej stanowiącym Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/161/01 Rady Gminy Narew z dnia 28 grudnia 2001 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2001 roku Nr 68 poz. 2060):

1) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9.1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
3. 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy po uzyskaniu opinii związków zawodowych.”

2) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. W skład struktury organizacyjnej Biblioteki wchodzą następujące stanowiska:

1) starszy bibliotekarz – Dyrektor Biblioteki (1 etat);

2) starszy bibliotekarz Biblioteki w Narwi (1 etat);

3) bibliotekarz Filii Bibliotecznej w Łosince (1/2 etatu);

4) bibliotekarz Filii Bibliotecznej w Trześciance (1/2 etatu);

5) pracownik gospodarczy Biblioteki w Narwi (1/2 etatu).”

3) w § 11 ust. 1 i w § 14 ust. 1 wyraz „kierownik” zastępuje się wyrazem „dyrektor”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
mgr Eugeniusz Dudzicz
(podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rusaczyk

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2004-10-05

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2015-08-17

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2004-10-05