UCHWAŁA NR XI/78/04

RADY GMINY NAREW

z dnia 23 kwietnia 2004 .

w sprawie nadania nazwy drodze wojewódzkiej oznaczonej numerem geodezyjnym 987 położonej w obrębie geodezyjnym Narew.

     Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się nadać nazwę „Szlak Żubra” drodze wojewódzkiej oznaczonej numerem geodezyjnym 987 (obwodnica) położonej w obrębie geodezyjnym Narew.

§ 2. Lokaliację ulicy określonej w § 1 stanowi załącznik graficzny Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                       mgr Eugeniusz Dudzicz

                                                                                                    (podpis nieczytelny)

Załączniki do treści

  • Nr 1.gif (GIF, 60,84 KB)

    Lokalizacja drogi wojewódzkiej oznaczonej numerem geodezyjnym 987 położonej w obrębie geodezyjnym Narew

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-05-05

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-05-10

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-05-05